Basic DJ Skills for Teachers

Basic DJ Skills for Teachers

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

This course is focussed on giving you the skills, confidence and capacity needed to get some of your pupils up to speed in DJ-ing.

About this event

Basic DJ-ing Skills for Teachers

Tuesday 5 July 2pm-4pm delivered online

Ever wondered what it would be like to have a go at DJ-ing? Lots of teachers can be daunted by the thought of this but in fact there can be many facets of the discipline that involve ‘key skills’ that can be crucial within the Music Curriculum classroom setting. This course is focussed on giving you the skills, confidence and capacity needed to get some of your pupils up to speed in DJ-ing. It includes;

 • An introduction to the skill of DJ-ing.
 • An introduction to DJ equipment.
 • An introduction to DJ-ing software, Free DJ-ing software and where to download it from.
 • Beat Matching and how to make a mix, including Equaliser levels, pitch, tempo etc.
 • Hot cueing, effects and other features of dj-ing.
 • Ideas and advice regarding ‘how to prepare a short set’.

Often teachers can be daunted by the idea of ‘DJ-ing’, lacking the technical know-how to impart to their pupils. Many pupils can be inspired by the idea of DJ-ing but as a teacher you may not feel at home including this in your teaching plans. Well if you feel like this, then this series of digital workshops may just be the thing for you.

Many aspects of teaching DJ-ing can be straightforward and we don’t have to ‘know it all’ to give our pupils the space to have a go for themselves. If you would like to consider what it might take to include DJ-ing in your delivery, then why not check out this course and see how valuable it could be to expanding your curriculum and assessment delivery!

********************************************

Sgiliau DJio Sylfaenol i Athrawon!

Dydd Mawrth 5 Gorffenaf 2yp-4yp arlein

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai rhoi cynnig ar DJio? Mae meddwl am hyn yn codi ofn ar lawer o athrawon, ond mewn gwirionedd mae llawer o agweddau ar y ddisgyblaeth yn cynnwys ‘sgiliau allweddol’ a all fod yn hanfodol o ran Cwricwlwm Cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r cwrs yma’n canolbwyntio ar roi’r sgiliau, yr hyder, a’r gallu sydd ei angen arnoch i addysgu hanfodion DJio i’ch disgyblion. Mae'n cynnwys;

 • Cyflwyniad i’r sgìl o DJio
 • Cyflwyniad i offer DJio
 • Cyflwyniad i feddalwedd DJio, meddalwedd DJio am ddim, ac o ble i’w lawrlwytho
 • Cyfateb Curiadau a sut i wneud cymysgedd, gan gynnwys lefelau hafalu, traw, tempo ac ati
 • Ciwio poeth, effeithiau a nodweddion eraill DJio
 • Syniadau a chyngor ar ‘baratoi set fer’

Mae’r syniad o ‘DJio’ yn gallu codi ofn ar rai athrawon, sydd heb y ddealltwriaeth dechnegol i’w rhannu â’u disgyblion. Gallai llawer o ddisgyblion gael eu hysbrydoli gan y syniad o DJio, ond efallai fel athro nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus yn ei gynnwys yn eich cynlluniau addysgu. Os ydych chi’n teimlo fel yma, efallai mai dyma’r cwrs perffaith i chi.

Mae llawer o agweddau ar addysgu DJio yn gallu bod yn syml, a does dim rhaid gwybod popeth er mwyn rhoi lle i’n disgyblion roi cynnig arni eu hunain. Os hoffech ystyried sut beth fyddai cynnwys DJio yn eich addysgu, yna beth am roi cynnig ar y cwrs yma a gweld pa mor ddefnyddiol allai fod i ehangu eich darpariaeth asesu a chwricwlwm!

Basic DJ Skills for Teachers image

Expressive Arts Professional Learning Programme Summer 2022

The Central South Consortium is working with the A2Connect project to deliver an exciting and varied programme of Professional Learning for teachers led by practising artists and creative practitioners. These are designed to inspire teachers at all levels; to nurture confidence, skills, and to support the development of new approaches to teaching expressive arts in line with the Curriculum for Wales framework.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Haf 2022

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae'r rhain wedi'u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu'r celfyddydau mynegiannol, yn unol â'r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.