£0 – £20

Basic Public Rights of Way Training - Newtown

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas Dolerw

Milford Road

Newtown

SY16 2EH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Are you interested in learning about the Public Rights of Way?

Are you interested in getting involved with the processes involved with Public Rights of Way?

If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.

Course outline

This course will give you:-

  • the basic knowledge about Public Rights of Way and your rights as a user.

  • A little history as to how Public Rights of Way came about.

  • knowledge about who is responsible for maintaining the paths.

Attendees

This course is aimed at individuals who have little or no prior knowledge about Public Rights of Way.

This training session is open to all individuals and members of charities who are looking to increase their knowledge of Public Rights of Way.

For current members of Ramblers, the training session is free. If you are not a current member of Ramblers, the session costs £20 per person.

Logistics

The course will start at 10.30, please arrive 15 minutes before for registration etc.

Tea and coffee will be available. You are kindly requested to bring your own lunch.

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is limited parking at the venue. Please check for public transport.

How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please contact the team on cerddwyr@ramblers.org.uk

Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact cerddwyr@ramblers.org.uk for support.


Hyfforddiant Sylfaenol Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu am Hawliau Tramwy Cyhoeddus?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosesau sy'n gysylltiedig â Hawliau Tramwy Cyhoeddus?

Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan Ramblers Cymru, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.

Amlinelliad y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn darparu: -

• y wybodaeth sylfaenol am Hawliau Tramwy Cyhoeddus a'ch hawliau fel defnyddiwr.

• Ychydig o hanes o ran sut y creuwyd Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

• gwybodaeth am bwy sy'n gyfrifol am gynnal a chadw'r llwybrau.

Mynychwyr

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth flaenorol am Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Mae'r sesiwn hyfforddi hon yn agored i bob unigolyn ac aelod o elusennau sy'n edrych i gynyddu eu gwybodaeth am Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Ar gyfer aelodau cyfredol Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim. Os nad ydych chi'n aelod cyfredol o Ramblers, mae'r sesiwn yn costio £20 y pen.

Logisteg

Bydd y cwrs yn cychwyn am 10.30, mi fyddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cyrraedd 15 munud cyn cofrestru ac ati.

Bydd te a choffi ar gael. Gofynnir yn garedig i chi ddod â'ch cinio eich hun.

Cwestiynau Cyffredinol

Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad?

Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar cerddwyr@ramblers.org.uk

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â cerddwyr@ramblers.org.uk i gael cefnogaeth.

Share with friends

Date and Time

Location

Plas Dolerw

Milford Road

Newtown

SY16 2EH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved