Free

BBC Academy: Digital Skills Day

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

BBC Broadcasting House

Llantrisant Road

Llandaff

Cardiff

CF5 2YQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

BBC Academy Digital Skills Day has a series of insight sessions, hands-on workshops and commissioner briefings from expert practitioners at the forefront of digital production. Workshops include making movies on your mobile, tips on creating the best short form content and digital storytelling presented by the best in the industry.

This day of FREE training from the BBC Academy is for both experienced professionals wanting to brush up on their digital skills and new comers to digital production.

Please choose your sessions for the day via the order form when you book. (For BBC internal staff, you can attend elements of the day rather than full day or half day sessions but please book as normal).

Sessions on the day will explore:

Reaching Younger Audiences: Simon Williams, BBC Head of Audience Planning and Chris Walsh-Heron, BBC Sesh
As part of the BBC’s drive to reach out to younger audiences Simon, starts off the day with an overview of what sorts of content works best for younger audiences. Chris then looks at what the BBC Sesh is doing to reach these audiences.

Short Form Video on Social Media - Big impact on Big Platforms: Rowan Kerek Robertson, BBC Academy
Find out which mix social platforms is best to reach your target audience and how to develop a successful digital strategy for you content.

How to Produce a Great Podcast: Steve Austins, Bengo Media
Practical session on what recording and editing tech is needed, how to plan your podcast, how to record it, how to use guests and how to distribute and promote it.

APPSolutely Amazing Content: Patrick Flavelle, BBC Academy
In this session you will learn how to produce, export and share short-form content using stills, videos and sound files with simple iPad apps. You will also learn how to assemble and manipulate digital content with iPad apps whilst appreciating the both the versatility and limitations of simple apps when creating short-form digital content.

BBC Writers Room – Writing for Short Form: Helen Perry, BBC Wales
With new commissioning opportunities opening up, particularly in drama and comedy, find out how to write scripted short form content to suit the new formats.

Filming and Editing on your phone: Mark Robertson, BBC Academy
Learn the basic principles for using your smartphone to create broadcast-quality sound and video.
This session is suitable for any mobile device but all camera apps mentioned will be for the iPhone. Please bring your phone, earphones (with an in-built mic) and a selfie stick (if you have one available) to get the most out of the session.

Pitching Principles – How to develop and deliver commissioner pitches: Paul Sampson, BBC Wales
How do you turn your idea into a pitch and how do you communicate this pitch in a compelling way? With practical examples, Paul runs through the core principals.

Building your Brand using social media: Rowan Kerek Robertson, BBC Academy
Learn the practical steps in using social platforms to engage with your audiences and customers. Look at how to develop the right tone and how to create daily content publishing models.

Meet the Commissioners
Hear from BBC and S4C commissioners on what they have commissioned to reach younger audiences. Find out what makes programme, short form and podcast content successful and discover what they are looking to commission in the future. There will be two ‘Meet the Commissioners’ sessions, one for Welsh language commissions followed by a second session for English language commissions.

If you have any access needs or specific dietary requirements please email digital.cities@bbc.co.uk - You need to be over 18 to attend this event and must bring photo ID on the day to gain access to the BBC building.

The BBC is not responsible for the content of Eventbrite’s website and you will be subject to Eventbrite’s privacy policy when you use the site. For further information about how the BBC processes your personal information and our relationship with Eventbrite in relation to this event, please see our privacy notice for the event here.


Mae Diwrnod Sgiliau Digidol Academi’r BBC yn gyfres o sesiynau sy’n rhoi cipolwg ar elfennau gwahanol o’r diwydiant yn ogystal â gweithdai ymarferol gan rai o arbenigwyr blaenllaw y maes cynhyrchu digidol. Mae’r gweithdai yn cynnwys gwneud ffilmiau ar eich ffôn symudol, awgrymiadau ar greu’r cynnwys ffurf fer gorau ac adrodd straeon digidol gan rai o’r goreuon yn y diwydiant.


Mae’r diwrnod yma o hyfforddiant gan Academi’r BBC, sy’n RHAD AC AM DDIM, yn addas i’r rhai profiadol sy’n awyddus i wella rhywfaint ar eu sgiliau digidol a’r rhai sy’n newydd i faes cynhyrchu digidol.

Mae’r diwrnod yma o hyfforddiant gan Academi’r BBC, sy’n RHAD AC AM DDIM, yn addas i’r rhai profiadol sy’n awyddus i wella rhywfaint ar eu sgiliau digidol a’r rhai sy’n newydd i faes cynhyrchu digidol.

Dewiswch eich sesiynau ar gyfer y diwrnod ar y ffurflen archebu wrth gadw’ch lle

Bydd y sesiynau ar y dydd yn trafod:

Cyrraedd Cynulleidfaoedd Iau: Simon Williams, Pennaeth Cynllunio Cynulleidfaoedd y BBC a Chris Walsh-Heron, BBC Sesh
Fel rhan o ymgais y BBC i gyrraedd cynulleidfaoedd iau, bydd Simon yn dechrau’r diwrnod gyda chrynodeb o'r math o gynnwys sy'n gweithio orau i gynulleidfaoedd iau. Yna bydd Chris yn edrych ar yr hyn mae BBC Sesh yn ei wneud i gyrraedd y cynulleidfaoedd hyn.

Fideo Ffurf Fer ar Gyfryngau Cymdeithasol – Creu Effaith Fawr ar Blatfformau Mawr: Rowan Kerek Robertson, Academi’r BBC
Cyfle i weld pa gyfuniad o lwyfannau cymdeithasol sydd orau i gyrraedd eich cynulleidfa darged a sut i ddatblygu strategaeth ddigidol lwyddiannus ar gyfer eich cynnwys.

Sut i Gynhyrchu Podlediad Gwych: Steve Austins, Bengo Media
Sesiwn ymarferol ar ba dechnoleg recordio a golygu sydd eu hangen, sut i gynllunio eich podlediad, sut i'w recordio, sut i ddefnyddio gwesteion a sut i'w ddosbarthu a'i hyrwyddo.

Cynnwys “APPSolutely Amazing”: Patrick Flavelle, Academi’r BBC
Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu, allforio a rhannu cynnwys ffurf fer gan ddefnyddio lluniau, fideos a ffeiliau sain gydag aps iPad syml. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gasglu a thrin cynnwys digidol gydag aps iPad tra'n gwerthfawrogi hyblygrwydd a chyfyngiadau aps syml wrth greu cynnwys digidol ffurf fer.

BBC Writers Room – Ysgrifennu Cynnwys Ffurf Fer: Helen Perry, BBC Cymru
Gyda chyfleoedd comisiynu newydd yn agor, yn enwedig ym myd drama a chomedi, dewch i glywed sut i ysgrifennu cynnwys ffurf fer wedi’i sgriptio sy’n addas i'r fformatau newydd.

Ffilmio a Golygu ar eich Ffôn: Mark Robertson, Academi’r BBC
Dysgwch yr egwyddorion sylfaenol ar gyfer defnyddio'ch ffôn clyfar i greu sain a fideo o ansawdd darlledu.
Mae'r sesiwn hon yn addas i unrhyw ddyfais symudol, ond bydd yr holl aps camera sy’n cael eu crybwyll ar gyfer yr iPhone. I gael y gorau o'r sesiwn, dewch â'ch ffôn, clustffonau (gyda meic) a ffon hunlun (os oes un ar gael).

Egwyddorion ‘Pitshio’ Syniadau – Sut i ddatblygu a chyflwyno syniadau i’r comisiynwyr: Paul Sampson, BBC Cymru
Sut ry’ch chi’n troi eich syniad yn ‘pitsh’ a sut ry’ch chi'n cyfathrebu'r ‘pitsh’ mewn ffordd apelgar? Gydag enghreifftiau ymarferol, bydd Paul yn sôn am yr egwyddorion craidd.

Adeiladu eich Brand drwy’r Cyfryngau Cymdeithasol: Rowan Kerek Robertson, Academi’r BBC
Dysgwch y camau ymarferol wrth ddefnyddio platfformau cymdeithasol i ymgysylltu â'ch cynulleidfaoedd a'ch cwsmeriaid. Cewch glywed sut i ddatblygu'r naws cywir a sut i greu modelau cyhoeddi cynnwys dyddiol.
Cwrdd â’r Comisiynwyr:

Cyfle i glywed gan gomisiynwyr y BBC a S4C ynglŷn â’r hyn maen nhw wedi'i gomisiynu i gyrraedd cynulleidfaoedd iau. Gwrandewch ar beth maen nhw’n awyddus i’w gomisiynu a beth sy'n gwneud cynnwys rhaglenni, cynnwys ffurf fer a phodlediadau yn llwyddiannus. Bydd dwy sesiwn 'Cwrdd â'r Comisiynwyr', un ar gyfer comisiynau Cymraeg ac yna ail sesiwn ar gyfer comisiynau Saesneg.

Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad neu anghenion penodol o ran bwyd, e-bostiwch digital.cities@bbc.co.uk
Mae angen i chi fod dros 18 oed i fynychu’r digwyddiad hwn, ac mae’n rhaid i chi ddod ag ID â llun arno ar y dydd

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys gwefan Eventbrite a byddwch yn ddarostyngedig i bolisi preifatrwydd Eventbrite pan fyddwch chi'n defnyddio'r safle. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut mae'r BBC yn prosesu eich gwybodaeth bersonol a'n perthynas ag Eventbrite o ran y digwyddiad hwn, gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y digwyddiad fan hyn.


Share with friends

Date and Time

Location

BBC Broadcasting House

Llantrisant Road

Llandaff

Cardiff

CF5 2YQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved