Free

BBC Academy Presents : Amazing Audio / BBC Academy yn Cyflwyno: Sain Syfrda...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description


A morning of workshops and panel discussions hosted by the BBC Academy exploring sound creation and performance in the digital space.

09:30-11:00: Why Sound Matters with Christian Payne

Join BBC trainer, creative technologist and social documentary maker Christian Payne to explore how sound can transform your content and transfix your audience, from podcasting your family stories to documenting actuality across different platforms. Learn about why sound matters to storytelling and explore the best bits of kit for the job.

11:30-13:00: Adventures in Audio with Sinfonia Cymru, Tramshed Tech and BBC Wales 3D Sound Studio

Explore exciting projects being pioneered in Cardiff which experiment with sound and immersive performance in the digital space.

About The Contributors

Sinfonia Cymru, a young and innovative chamber orchestra from Wales renowned for reaching out to new audiences has partnered with Tramshed Tech, a creative industries and technology hub in Cardiff. Together they have established a creative partnership to perform regular concerts and reach new audiences through TV-production quality streaming on Facebook Live.

The Sound of Wales: BBC Wales 3D Sound Studio: What puts the ‘hear’ in ‘hiraeth’? Answer: a special St. David’s Day listening experience exploring Wales with our ears. Join Cardiff based sound designer, Catherine Robinson and sound artist and Policy Manager for the RNIB Hugh Huddy, to share their experiences of travelling the length and breadth of Wales, discovering the nation through its sounds to create The Sound of Wales, which airs on BBC Radio Wales on 1st March. Listening is the way Hugh navigates and connects with the world. On this journey he listens to Wales’ landscapes – natural, industrial and urban – and asks people to think about sounds they often take for granted.

Catherine has worked in radio sound for the BBC since 2000. Her specialism is sound design for radio drama, binaural audio and 3D sound for 360 video and VR. Catherine created the sound design and binaural mix for Ring, a horror radio drama for Radio 4. Following the success of that, Catherine set up the first operational 3D sound studio in the BBC outside BBC Research and Development, using their tools.


Suitable for everyone, with particular relevance to those working in sound and digital production. 18+

Events will start promptly at the above times. To avoid a last-minute queue we suggest you arrive at least 15 minutes before the start of the event. Registration will be open on Pendyris Street from 9.00am.

This ticket admits you to the morning Surrounded By Sound workshops only. Please note that you will need to book a separate ticket for the Cardiff: Music City event in the afternoon.

This event is part of Digital Cities Cardiff 2018, an exciting series of free workshops, masterclasses and socials for the creative industries in Cardiff and South Wales. From celebrating Cardiff as Music City, to hands-on tech demos, and the latest skills and apps for digital storytellers - this is your chance to get free, bespoke training as well as meet other members of Cardiff’s diverse creative community. For more details of all the events, please visit bit.ly/digicardiff


IMPORTANT INFORMATION

 • Seating is unreserved, and you will be seated on a first come, first serve basis.
 • Sessions will start promptly at the billed time - if you arrive late it may not be possible to admit you.
 • Sessions may be subject to change. We'll do our best to let you know in advance if we need to make any changes.
 • This event is suitable for persons aged 18+ only. However there are alternative events during Digital Cities Cardiff suitable for people under 18 - please visit the the main event page for details.
 • Please bring a digital copy or a printed version of your ticket with you.
 • Please bring photo ID with you.
 • Refreshments are not included, but Milk & Sugar on 1 Central Square is 5 minutes walk away and open all day for you to purchase your own.
 • Some sessions are likely to be photographed and filmed and used subsequently by BBC Academy and partners for publicity and social media content. If you have concerns please contact the organisers on digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • By submitting this form you consent to this email address being used by BBC to keep you informed of further training opportunities and feedback. If you do not wish to be contacted, please email digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • If you wish to make a large group booking, have any access requirements or any further queries please contact us direct on digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • For full details of all the sessions at Digital Cities Cardiff 2018, please go to bit.ly/digicardiff

BBC Academy yn Cyflwyno: Sain Syfrdanol

Bore o weithdai a thrafodaethau panel gan dîm Academi'r BBC a fydd yn edrych ar greu sain a pherfformio yn yr oes ddigidol.


09:30-11:00: Pam mae Sŵn yn Bwysig gyda Christian Payne


Ymunwch â Christian Payne, sy'n wneuthurwr rhaglenni dogfen cymdeithasol, yn dechnolegydd creadigol ac yn hyfforddwr gyda'r BBC i edrych ar sut mae sŵn yn gallu trawsnewid eich cynnwys a hoelio sylw eich cynulleidfa, o bodledu straeon am eich teulu i ddogfennu digwyddiadau ar y pryd ar wahanol lwyfannau.

Dewch i ddysgu am bwysigrwydd sŵn wrth adrodd straeon a dysgu am yr offer gorau i wneud y gwaith.

11:30-13:00: Antur i'r Clyw gyda Sinfonia Cymru, Tramshed Tech a Stiwdio Sain 3D BBC Cymru

Dewch i weld prosiectau cyffrous sy'n arloesi yng Nghaerdydd drwy arbrofi gyda sŵn a pherfformiadau trochol yn yr oes ddigidol.

Mae Sinfonia Cymru, cerddorfa siambr ifanc ac arloesol sy'n adnabyddus am gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, wedi bod yn cydweithio â Tramshed Tech, canolfan ar gyfer y diwydiannau creadigol a thechnolegol yng Nghaerdydd.

Gyda'i gilydd, maen nhw wedi sefydlu partneriaeth greadigol i berfformio cyngherddau rheolaidd a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd drwy ffrydio cynyrchiadau a pherfformiadau o safon dros Facebook Live.

Syniad y cynllunydd sain o Gaerdydd, Catherine Robinson yw Stiwdio Sain 3D BBC Cymru.

Mae'r cynyrchiadau sydd wedi'u creu yn y stiwdio 3D yn cynnwys dramâu wedi'u sgriptio ar gyfer Radio 4, chwe ffilm 360 ar gyfer Planet Earth II a phennod o Doctor Who o'r enw Knock Knock, sef y ddrama deledu ddeuseiniol gyntaf i fod ar gael ar wasanaeth iPlayer y BBC.

Bydd prosiect diweddaraf Catherine, The Sound of Wales, i'w glywed ar BBC Radio Wales ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1 Mawrth.

Cafodd y prosiect ei greu ar y cyd ganddi a Hugh Huddy, artist sain dall sy'n rheolwr polisi gyda'r RNIB. Yn ystod y prosiect, byddan nhw'n rhannu eu profiadau o ddarganfod Cymru ar sail sŵn - o recordio morloi ar draeth yn Sir Benfro, i atgofion glöwr am synau coll o'r pyllau glo.

Addas i bawb, yn enwedig pobl sy'n gweithio ym maes cynhyrchu digidol a sain. 18+

Mae'r digwyddiad hwn yn cychwyn yn brydlon am 9.30am. Er mwyn osgoi ciw munud olaf, gofynnwn i chi gyrraedd o leiaf chwarter awr cyn amser cychwyn y digwyddiad. Bydd y ddesg gofrestru ar Stryd Pendyris yn agor am 9am. Bydd y digwyddiad yn gorffen am 1pm.

Mae'r tocyn hwn yn rhoi mynediad i chi i'r gweithdai bore BBC Academy yn Cyflwyno: Sain Syfrdanol yn unig. Bydd angen i chi archebu tocyn ar wahân ar gyfer digwyddiad Caerdydd: Dinas Gerdd yn y prynhawn.

Mae'r digwyddiad yma yn rhan o Ddinasoedd Digidol Caerdydd 2018, sef cyfres gyffrous o weithdai, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau rhwydweithio yn rhad ac am ddim ar gyfer y diwydiannau creadigol yng Nghaerdydd a'r de. O ddathlu Caerdydd fel Dinas Gerdd, i arddangosiadau technoleg ymarferol, a'r sgiliau a'r apiau diweddaraf ar gyfer straeon digidol - dyma eich cyfle chi i gael hyfforddiant pwrpasol, am ddim, yn ogystal â chwrdd ag aelodau eraill o gymuned greadigol amrywiol Caerdydd. I gael rhagor o fanylion am yr holl ddigwyddiadau, ewch i bit.ly/digicardiff


GWYBODAETH BWYSIG:

 • Nid oes seddi cadw, a byddwch yn cael sedd ar sail y cyntaf i'r felin.
 • Bydd y sesiynau'n cychwyn yn brydlon ar yr amser a nodwyd - os byddwch yn cyrraedd yn hwyr mae'n bosibl na chewch fynediad i'r digwyddiad.
 • Mae'n bosibl y gall sesiynau newid. Byddwn yn gwneud ein gorau i roi gwybod o flaen llaw i chi os bydd angen i ni wneud newidiadau.
 • Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pobl 18+ oed. Fodd bynnag, mae digwyddiadau amgen yn cael eu cynnal yn ystod Dinasoedd Digidol Caerdydd sy'n addas i bobl o dan 18 oed - ewch i brif dudalen y digwyddiad i weld y manylion.
 • Dewch â chopi digidol o'ch tocyn neu docyn wedi'i argraffu gyda chi.
 • Cofiwch ddod â cherdyn adnabod â llun gyda chi.
 • Nid oes lluniaeth wedi'i gynnwys, ond mae Milk & Sugar (1 Central Square) ar agor drwy'r dydd lle gallwch brynu eich bwyd eich hun.
 • Mae'n debygol y bydd ffilmio a thynnu lluniau'n digwydd yn rhai o'r sesiynau ac yna'n cael eu defnyddio gan Academi'r BBC a phartneriaid at ddibenion cyhoeddusrwydd a chynnwys cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych bryderon am hyn, cysylltwch â'r trefnwyr drwy digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n cydsynio i'r cyfeiriad e-bost hwn gael ei ddefnyddio yn y dyfodol gan y BBC i anfon gwybodaeth atoch am gyfleoedd hyfforddiant ac adborth. Os nad ydych am i'r BBC gysylltu â chi, anfonwch e-bost at digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • Os ydych am archebu tocynnau ar ran grŵp mawr, neu os oes gennych unrhyw anghenion mynediad neu ymholiadau pellach, cysylltwch â ni'n uniongyrchol drwy e-bostio digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • I weld manylion llawn yr holl sesiynau sy'n cael eu cynnal yn nigwyddiad Dinasoedd Digidol Caerdydd 2018, ewch i bit.ly/digicardiff
Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved