Sold Out

BBC Academy's Digital Skills Day

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris St

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

*** This event is now fully booked. Why not try these other events? / Mae'r digwyddiad hyn bellach yn llawn. Beth am drio y digwyddiadau yma? ***

 • Music And Culture Day: Join some of the leading figures in digital music production to amplify your own musical skills and celebrate Cardiff as Music City
 • Diwrnod Cerddoriaeth a Diwylliant: Ymunwch â rhai o'r bobl fwyaf blaenllaw ym myd cynhyrchu cerddoriaeth ddigidol er mwyn gwella eich sgiliau cerddorol eich hun a dathlu Caerdydd fel Dinas Gerdd.

Join the BBC Academy’s expert trainers for a day of FREE workshops focused on digital storytelling and social media. Our sessions are suitable for both experienced professionals wanting to brush up on their digital skills and new entrants to the business.

Stay for the whole day, or just pick the one session that is most relevant - it's up to you.

The day will be presented by:

 • Rowan Kerek Robertson - a social media consultant and former head of social media for BBC Television.
 • Marc Settle - a BBC Academy trainer who has taught hundreds of BBC staff how to get the best out of their mobile devices.

There will also be writing workshops from both BBC Writersroom Wales and BBC Wales at Tramshed Tech later in the day, and a Creative Tech Social in the evening. These events need to be booked separately. Please visit the the main event page for details. You will need to re-register at our check-in with each ticket please.

Please note that the BBC Writersroom workshop runs at the same time as the Amazing Apps session so you will not be able to attend both.


MORNING WORKSHOPS - 10.30am - 12.00pm

Session A: Build Your Brand With Social Media with Rowan Kerek Robertson

Whether you're posting for your company or yourself, this session provides takeaways, tips, and strategies to make the most of your social media activity.

OR

Session B: Filming On Your Smartphone with Marc Settle

Get hands-on and learn how to create amazing shortform content for your mobile. Whether you’re a journalist or just dipping your toe into social media production, this practical workshop will demonstrate what you can create when you arrive on the scene of a story with just your phone.

BREAK 12.00-1.00pm

LUNCHTIME WORKSHOPS - 1.00pm start (Bring a sandwich!)

Session A: Short Form Videos: Make A Big Impact on Big Platforms with Rowan Kerek Robertson (ends at 2.45pm)

This workshop will unpick the characteristics of successful short videos to help you maximise the reach of your shortform videos on YouTube and Facebook.

OR

Session B: Essential Guide To Livestreaming with Marc Settle (ends at 2.30pm)

An in-depth and practical look into the good, the bad and the brilliant of going live on Facebook and beyond.


AFTERNOON WORKSHOP

**THIS SESSION IS NOW FULLY BOOKED*

Amazing Apps - 3.00pm - 4.30pm with Marc Settle

Discover the creative apps which can help you make films and images created on your smartphone look slick and polished.

Events will start promptly at the above times. To avoid a last-minute queue we suggest you arrive at least 15 minutes before the start of the event. Registration will be open on Pendyris Street from 9.45am.

This ticket admits you to BBC Academy Digital Skills Day workshops. Please note that you will need to book a separate ticket for the BBC Writersroom Wales workshop, the BBC Wales 'Making Content For Social' workshop, and our Creative Tech Social in the evening. Find out more about other Digital Cities Cardiff sessions here: bit.ly/digicardiff

This event is part of Digital Cities Cardiff 2018, an exciting series of free workshops, masterclasses and socials for the creative industries in Cardiff and South Wales. From celebrating Cardiff as Music City, to hands-on tech demos, and the latest skills and apps for digital storytellers - this is your chance to get free, bespoke training as well as meet other members of Cardiff’s diverse creative community. For more details of all the events, please visit bit.ly/digicardiff

IMPORTANT INFORMATION

 • Seating is unreserved, and you will be seated on a first come, first serve basis.
 • Sessions will start promptly at the billed time - if you arrive late it may not be possible to admit you.
 • Sessions may be subject to change. We'll do our best to let you know in advance if we need to make any changes.
 • This event is suitable for persons aged 18+ only. However there are alternative events during Digital Cities Cardiff suitable for people under 18 - please visit the the main event page for details.
 • Please bring a digital copy or a printed version of your ticket with you.
 • Please bring photo ID with you.
 • Lunch and refreshments are not included, but Tramshed's Waiting Room (around the corner on Clare Street) will be open all day for you to purchase your own.
 • Please note that some practical sessions require the use of a smartphone or tablet. Where possible we ask that you bring your own devices with you to get the most benefit from these workshops.
 • Some sessions are likely to be photographed and filmed and used subsequently by BBC Academy and partners for publicity and social media content. If you have concerns please contact the organisers on digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • By submitting this form you consent to this email address being used by BBC to keep you informed of further training opportunities and feedback. If you do not wish to be contacted, please email digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • If you wish to make a large group booking, have any access requirements or any further queries please contact us direct on digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • For full details of all the sessions at Digital Cities Cardiff 2018, please go to bit.ly/digicardiff


***Does dim tocynnau ar ôl i'r digwyddiad hwn ***


Ymunwch â hyfforddwyr arbenigol Academi'r BBC am ddiwrnod o weithdai AM DDIM, sy'n canolbwyntio ar straeon digidol a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae ein sesiynau'n addas i weithwyr profiadol sydd am wella'u sgiliau digidol a newydd-ddyfodiaid i'r maes.

Arhoswch am ddiwrnod cyfan o weithdai, neu dewiswch y sesiwn sydd fwyaf addas i chi - chi piau'r dewis.

Bydd y diwrnod yn cael ei gyflwyno gan:

 • Rowan Kerek Robertson - ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol a chyn-bennaeth cyfryngau cymdeithasol gyda'r BBC.
 • Marc Settle - hyfforddwr gydag Academi'r BBC sydd wedi dysgu cannoedd o aelodau o staff y BBC sut i gael y gorau o'u dyfeisiau symudol.

Yn ogystal, bydd gweithdai ysgrifennu gan BBC Writersroom Cymru a BBC Cymru yn cael eu cynnal yn Tramshed Tech yn ddiweddarach yn y dydd a'r Noson Gymdeithasol Technoleg Greadigol gyda'r nos. Mae angen archebu tocyn ar wahân ar gyfer y digwyddiadau hyn. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma: bit.ly/digicardiff

Mae gweithdy BBC Writersroom yn cael ei gynnal ar yr un pryd â'r sesiwn Apiau Anhygoel, felly ni fydd yn bosibl i chi fynd i'r ddwy sesiwn.

GWEITHDAI'R BORE - 10.30am - 12.00pm

Sesiwn A: Adeiladu eich Brand drwy Gyfryngau Cymdeithasol gyda Rowan Kerek Robertson

P'un a ydych chi'n postio cynnwys o gyfrif cwmni neu gyfrif personol, mae'r sesiwn hon yn cynnig cyngor a strategaethau i'ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch gweithgaredd ar gyfryngau cymdeithasol.

NEU

Sesiwn B: Ffilmio ar eich Ffôn Clyfar gyda Marc Settle

Dewch i gymryd rhan a dysgu sut i greu cynnwys byr anhygoel ar eich ffôn symudol. P'un a ydych chi'n newyddiadurwr neu'n rhoi cynnig ar gynhyrchu ar gyfer cyfryngau cymdeithasol am y tro cyntaf, bydd y gweithdy ymarferol hwn yn dangos i chi beth gallwch chi ei greu pan fyddwch yn cyrraedd ar leoliad gyda dim byd ond eich ffôn.

EGWYL 12.00-1.00pm

GWEITHDAI AMSER CINIO - dechrau am 1.00pm (Dewch â brechdan!)

Sesiwn A: Fideos Byrion: Sut i gael Effaith Fawr ar Blatfformau Mawr gyda Rowan Kerek Robertson (yn gorffen am 2.45pm)

Bydd y gweithdy hwn yn trafod nodweddion fideos byrion llwyddiannus er mwyn eich helpu i ledaenu eich fideos byrion i'r eithaf ar YouTube a Facebook.

NEU

Sesiwn B: Y Canllaw Hanfodol i Ffrydio Byw gyda Marc Settle (yn gorffen am 2.30pm)

Dadansoddiad manwl ac ymarferol o'r pethau da, y pethau drwg a'r pethau gwych o ffrydio'n fyw ar Facebook a'r tu hwnt.

GWEITHDAI Y PRYNHAWN

Apiau Anhygoel - 3.00pm - 4.30pm gyda Marc Settle

Dewch i ddysgu am yr apiau creadigol sy'n gallu gweddnewid ffilmiau a delweddau eich ffôn clyfar yn gynnyrch slic a choeth.

Bydd digwyddiadau'n dechrau'n brydlon.

Er mwyn osgoi ciw munud olaf, gofynnwn i chi gyrraedd o leiaf chwarter awr cyn amser cychwyn y digwyddiad. Bydd y ddesg gofrestru ar Stryd Pendyris yn agor am 9.45am.

Bydd angen i chi archebu tocyn ar wahân ar gyfer unrhyw weithdy arall gan y BBC yn ystod y dydd neu'r Noson Gymdeithasol Technoleg Greadigol. Mae rhagor o wybodaeth am sesiynau eraill Dinasoedd Digidol Caerdydd ar gael yma: bit.ly/digicardiff. Bydd angen i chi ailgofrestru gyda phob tocyn wrth ein desg gofrestru.

Mae'r digwyddiad yma yn rhan o Ddinasoedd Digidol Caerdydd 2018, sef cyfres gyffrous o weithdai, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau rhwydweithio yn rhad ac am ddim ar gyfer y diwydiannau creadigol yng Nghaerdydd a'r de. O ddathlu Caerdydd fel Dinas Gerdd, i arddangosiadau technoleg ymarferol, a'r sgiliau a'r apiau diweddaraf ar gyfer straeon digidol - dyma eich cyfle chi i gael hyfforddiant pwrpasol, am ddim, yn ogystal â chwrdd ag aelodau eraill o gymuned greadigol amrywiol Caerdydd. I gael rhagor o fanylion am yr holl ddigwyddiadau, ewch i bit.ly/digicardiff

GWYBODAETH BWYSIG:

 • Nid oes seddi cadw, a byddwch yn cael sedd ar sail y cyntaf i'r felin.
 • Bydd y sesiynau'n cychwyn yn brydlon ar yr amser a nodwyd - os byddwch yn cyrraedd yn hwyr mae'n bosibl na chewch fynediad i'r digwyddiad.
 • Mae'n bosibl y gall sesiynau newid. Byddwn yn gwneud ein gorau i roi gwybod o flaen llaw i chi os bydd angen i ni wneud newidiadau.
 • Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pobl 18+ oed. Fodd bynnag, mae digwyddiadau amgen yn cael eu cynnal yn ystod Dinasoedd Digidol Caerdydd sy'n addas i bobl o dan 18 oed - ewch i brif dudalen y digwyddiad i weld y manylion.
 • Dewch â chopi digidol o'ch tocyn neu docyn wedi'i argraffu gyda chi.
 • Cofiwch ddod â cherdyn adnabod â llun gyda chi.
 • Nid oes cinio na lluniaeth wedi'u cynnwys, ond mae The Waiting Room yn y Tramshed (ar gornel Clare Road) ar agor drwy'r dydd lle gallwch brynu eich bwyd eich hun.
 • Bydd angen ffôn clyfar neu lechen arnoch yn rhai o'r sesiynau ymarferol. Os gallwch, gofynnwn i chi ddod â'ch dyfais eich hun er mwyn i chi gael y budd mwyaf o'r gweithdai.
 • Mae'n debygol y bydd ffilmio a thynnu lluniau'n digwydd yn rhai o'r sesiynau ac yna'n cael eu defnyddio gan Academi'r BBC a phartneriaid at ddibenion cyhoeddusrwydd a chynnwys cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych bryderon am hyn, cysylltwch â'r trefnwyr drwy digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n cydsynio i'r cyfeiriad e-bost hwn gael ei ddefnyddio yn y dyfodol gan y BBC i anfon gwybodaeth atoch am gyfleoedd hyfforddiant ac adborth. Os nad ydych am i'r BBC gysylltu â chi, anfonwch e-bost at digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • Os ydych am archebu tocynnau ar ran grŵp mawr, neu os oes gennych unrhyw anghenion mynediad neu ymholiadau pellach, cysylltwch â ni'n uniongyrchol drwy e-bostio digitalcitiescardiff@bbc.co.uk
 • I weld manylion llawn yr holl sesiynau sy'n cael eu cynnal yn nigwyddiad Dinasoedd Digidol Caerdydd 2018, ewch i bit.ly/digicardiffShare with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris St

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved