Free

Be an Entrepreneurial Leader / Bod yn Arweinydd Entrepreneuraidd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

“We’re ready for 2020, are you? Developing YOUR entrepreneurial leadership thinking”

The world in which we live and work is changing at a rapid rate, disruptive business modelling, drivers in technology and innovation across global communities will see new opportunities emerge over the next 10 years which do not exist yet. To identify, assess, and shape opportunities in a variety of contexts—ranging from the predictable to the unknowable future leaders in Wales will need to develop the skills and the knowledge to define innovative opportunities rather than be defined by them.

This interactive and fast paced workshop will introduce the thinking behind entrepreneurial leadership, exploring creative opposed to predictive logic, the way of thinking and acting that underlies entrepreneurial leadership. We will be discussing the competences of an effective entrepreneurial leader, the skills of predictive and creative logics and how can you cycle between them to develop your entrepreneurial leadership abilities.

Target attendees – Future leaders, those working towards progression into a leadership role/ individuals working towards business start up/ those who have already started a business – age range 18 – 30

***************************

“Rydym ni’n barod am 2020, ydych chi? Datblygu eich meddwl arweinyddiaeth entrepreneuraidd CHI”

Mae’r byd rydym yn byw ac yn gweithio ynddo’n newid yn gyflym, bydd modelu busnes aflonyddol, gyrwyr mewn technoleg ac arloesi ar draws cymunedau byd‑eang yn gweld cyfleoedd newydd yn dod i’r amlwg dros y 10 mlynedd nesaf nad ydynt yn bodoli eto. I nodi, asesu a llunio cyfleoedd mewn amrywiaeth o gyd‑destunau – yn amrywio o’r rhagweladwy i’r anadnabyddadwy, bydd angen i arweinwyr y dyfodol yng Nghymru ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i ddiffinio cyfleoedd arloesol yn hytrach na chael eu diffinio ganddynt.

Bydd y gweithdy rhyngweithiol a chyflym hwn yn cyflwyno’r meddwl y tu ôl i arweinyddiaeth entrepreneuraidd, archwilio rhesymeg greadigol yn hytrach na rhagweladwy, y ffordd o feddwl a gweithredu sy’n sail i arweinyddiaeth entrepreneuraidd. Byddwn yn trafod galluoedd arweinydd entrepreneuraidd effeithiol, sgiliau rhesymeg rhagweladwy a chreadigol a sut gallwch weithio rhyngddynt i ddatblygu eich galluoedd arweinyddiaeth entrepreneuraidd.

Mynychwyr targed – Arweinwyr y dyfodol, rhai sy’n gweithio at ddatblygu i rôl arweinyddiaeth/ unigolion sy’n gweithio tuag at ddechrau busnes/ rhai sydd eisoes wedi dechrau busnes – ystod oedran 18 – 30.

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved