Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bee Health Event

Are your bees as healthy as they could be?

The National Bee Unit (NBU) Wales, in collaboration with the National Botanic Garden of Wales and the Growing the Future Project, will be running a comprehensive Bee Health event at the Garden on the weekend of Saturday June 22nd to Sunday June 23rd. Running on both days there will be presentations for beekeepers looking at bee disease in Wales, including brood disorders and notifiable disease, varroa mite control and biosecurity. Those enrolling will have an opportunity to join in an inspection at the Garden apiary, where we will demonstrate inspecting hives the NBU way.

Indoors you will have the chance to see diseased combs, displayed under special licence, to give attendees first hand and, we hope only, experience of brood disease. We will also be providing stalls of information covering a wider range of pests and diseases and relevant good beekeeping practice, from varroa control to biosecurity and exotic pests.

These breakout workshops will provide an opportunity for beekeepers to meet some of the NBU team in Wales, to get an understanding of the purpose and value of the Inspectorate’s work and, most importantly, to develop their knowledge and diagnosis of the key pest and disease threats to their bees.

Protective aprons and disposable gloves will be provided for the comb workshop, we will require attendees to comply with the biosecurity measures we have in place. Beesuits and disposable gloves will be provided for the apiary sessions, but stout footwear will be required.

This event is run in partnership with the Botanic Garden’s Growing the Future project, which aims to champion Welsh horticulture, plants for pollinators, the protection of wildlife and the virtues of growing plants for food, fun, health and well-being.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Digwyddiad Iechyd Gwenyn

Ydy eich gwenyn chi mor iach ag y gallent fod?

Bydd yr Uned Wenyn Genedlaethol yng Nghymru, ar y cyd â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a’r Prosiect Tyfu’r Dyfodol, yn rhedeg digwyddiad cynhwysfawr ar Iechyd Gwenyn yn yr Ardd yn ystod penwythnos 22/23 Mehefin. Caiff ei gynnal ar y ddau ddiwrnod a bydd cyflwyniadau i bobl sy’n cadw gwenyn edrych ar afiechydon gwenyn yng Nghymru, gan gynnwys anhwylderau haid ac afiechyd hysbysadwy, rheoli’r gwiddon varroa a bioddiogelwch. Caiff y rhai a fydd yn ymrestru gyfle i ymuno mewn archwiliad o wenynfa’r Ardd, lle byddwn yn dangos archwilio cybiau gwenyn yn null yr Uned Wenyn Genedlaethol.

O dan do cewch gyfle i weld diliau sydd ag afiechyd, yn cael eu harddangos dan drwydded arbennig, i roi i’r rhai a fydd yn bresennol brofiad uniongyrchol, a’r unig brofiad, gobeithio, o afiechyd haid. Byddwn hefyd yn darparu stondinau gwybodaeth yn cynnwys amrywiaeth eang o blâu ac afiechydon ac arfer da perthnasol wrth gadw gwenyn, o reoli varroa i fioddiogelwch a phlâu o fannau tramor.

Bydd y gweithdai hyn yn gyfle i bobl sy’n cadw gwenyn gwrdd â rhai aelodau o dîm yr Uned Wenyn Genedlaethol yng Nghymru, i gael dealltwriaeth o ddiben a gwerth gwaith y Gyfarwyddiaeth, ac yn bwysicaf oll, i ddatblygu eu gwybodaeth a dadansoddi’r plâu allweddol a’r bygythiadau i iechyd eu gwenyn.

Bydd ffedogau diogelu a menig i’w taflu i ffwrdd yn cael eu darparu ar gyfer y gweithdy ar y diliau. A bydd angen i’r rhai a fydd yn bresennol gydymffurfio â’r camau bioddiogelwch a fydd mewn grym. Darperir siwtiau gwenyn a menig i’w taflu i ffwrdd ar gyfer y sesiynau yn y wenynfa, ond bydd angen esgidiau cadarn.

Mae’r digwyddiad hwn mewn partneriaeth gyda phrosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd Fotaneg, sydd am ddathlu garddwriaeth Cymru, diogelu bywyd gwyllt a phwysleisio holl fanteision tyfu planhigion – i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved