Begin your NHS Career at HEIW Summer Internships - Digital and IT

Begin your NHS Career at HEIW Summer Internships - Digital and IT

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

Are you ready to make your mark on the Health Care sector? Do you want to make a difference to the people of Wales?

About this event

We have designed an Internship that will prepare you for a career in NHS Wales.

At HEIW, we have a leading role in the education, training, development, and shaping of the healthcare workforce in Wales and we are looking for innovative, creative, diverse people to join us as part of our HEIW Summer Internship Programme.

All Degrees welcome!

Join us for an interactive discussion to hear how you can apply and learn about the internship opportunities below:

Digital Development (6-8 weeks): Usability testing and redesign of HEIW website

Working on our HEIW website and conducting usability testing and research into our home page and other top level areas. They would bring a new fresh vision to our current layout and structure and suggest a modern dynamic way of displaying our pages and messages to our users.

Digital Development (12 months) Software Applications Lifecycle

Working closely with one or more key developers in our digital team to scope, research and build new software requirements for HEIW. They would form a key part of the development lifecycle from initial information gathering, through research and scoping to building, testing and delivering the application.

IT Operations (6-8 weeks)

An opportunity to gain an insight into using process and business analysis skills to define, improve and automate business workflows using the Microsoft Power Platform (Power Automate, Power Apps and Power BI) working primarily with the IT Team to showcase the capabilities of these tools, then working with business champions to share best practise and develop training and guides, identifying and prioritising future opportunities for further automation.

To see what our past graduates had to say please look at this short video.

Dechreuwch eich Gyrfa GIG @ AaGIC 2 x Interniaeth Haf ac 1 x Blwyddyn (Digidol a TG)

Ydych chi'n barod i wneud eich marc ar y sector Gofal Iechyd?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru?

Rydym wedi cynllunio Interniaeth a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn GIG Cymru.

Yn AaGIC, mae gennym rôl flaenllaw yn y gwaith o addysgu, hyfforddi, datblygu a llunio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru ac rydym yn chwilio am bobl arloesol, creadigol ac amrywiol i ymuno â ni fel rhan o'n Rhaglen Interniaeth Haf AaGIC.

Croeso i bob math o Radd!

Ymunwch â ni am drafodaeth ryngweithiol i glywed sut y gallwch wneud cais a dysgu am y cyfleoedd interniaeth isod:

Datblygu Digidol (6-8 wythnos): Profi defnyddioldeb ac ailgynllunio gwefan AaGIC

Gweithio ar ein gwefan AaGIC a chynnal profion defnyddioldeb ac ymchwil i'n tudalen hafan a meysydd lefel uchaf eraill. Byddwch yn dod â gweledigaeth o'r newydd i'n cynllun a'n strwythur presennol ac yn awgrymu ffordd ddeinamig fodern o arddangos ein tudalennau a'n negeseuon i'n defnyddwyr.

Datblygu Digidol (12 mis) Cylch Bywyd Rhaglenni Meddalwedd

Gweithio'n agos gydag un neu fwy o ddatblygwyr allweddol yn ein tîm digidol i gwmpasu, ymchwilio ac adeiladu gofynion meddalwedd newydd ar gyfer AaGIC. Byddent yn rhan allweddol o'r cylch bywyd datblygu o gasglu gwybodaeth cychwynnol, drwy ymchwil a chwmpasu i adeiladu, profi a chyflwyno'r cais.

Gweithrediadau TG (6-8 wythnos)

Cyfle i gael cipolwg ar ddefnyddio sgiliau dadansoddi prosesau a busnes i ddiffinio, gwella ac awtomeiddio llifoedd gwaith busnes gan ddefnyddio Platfform Microsoft Power (Power Automate, Power Apps a Power BI) yn gweithio'n bennaf gyda'r Tîm TG i arddangos galluoedd yr offer hyn, yna gweithio gyda hyrwyddwyr busnes i rannu arfer gorau a datblygu hyfforddiant a chanllawiau, nodi a blaenoriaethu cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer awtomeiddio pellach.

I weld beth oedd gan ein graddedigion blaenorol i'w ddweud edrychwch ar y fideo byr hwn.

Save This Event

Event Saved