Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Behaviour Management for Supply Teachers - Rheoli Ymddygiad ar gyfer Athrawon Llanw

National Education Union Cymru Training

Monday, 19 February 2018 at 09:15 - Tuesday, 20 February 2018 at 16:15 (GMT)

Behaviour Management for Supply Teachers - Rheoli...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NEU Member / AelodRefundable Deposit*
*Deposits will only be refunded if you attend both days.
16 Feb 2018 £30.00 £0.00
Others
Non-Refundable
16 Feb 2018 £150.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Behaviour Management for Supply Teachers - Rheoli Ymddygiad ar gyfer Athrawon Llanw

Event Details

All teachers, whether they are new to the classroom or with many years of experience, can sometimes find pupil behaviour challenging and undermining.

Join National Education Union Cymru for a 2 day training course for supply teachers on behaviour management  - a combination of up-to date theory and research combined with practical strategies for use in any classroom. 

Focusing on the specific needs of supply teachers, this two-day seminar will enable you to review, exchange, update, and learn new strategies whilst emphasising the critical importance of establishing rapport and relationships with classes. 

Dates & Times...

 • Day 1 - Monday 19 February 2018 (09:15-16:15)
 • Day 2 - Tuesday 20 February 2018 (09:15-16:00)

Venue...

 • Future Inns, Hemingway Road, Cardiff, CF10 4AU
 • Lunch and refreshments provided

What's Covered...

Day 1

 • Identifying problems
 • The impact of presence
 • The skills of assertiveness
 • Psychology and neurobiology: informing understanding and intervention
 • Behaviour management strategies

Day 2

 • Preparation is key
 • Social, emotional and mental health needs
 • Managing behaviour: finding solutions
 • Action planning

If you have any resources (books, artefacts, worksheets, useful websites or ideas for classroom activities) that you have found particularly useful, please bring them along for Day 2 to share with your colleagues.

Trainer... 

Pete Hrekow has worked with young people described as disruptive, disaffected and delinquent for more than 20 years in a variety of contexts. He is a qualified and experienced teacher and youth and community worker, having worked in mainstream secondary education, behaviour support, special educational provision and a large maintained youth centre. He has held senior management positions for many years including managing PRU provision, a Behaviour Support Service and as head teacher of a secondary special school for pupils with severe social. emotional and behavioural needs. 

Pete has an established track record for promoting and developing multi-agency approaches and has extensive experience of delivering training to a wide variety of professionals. He has a Masters Degree in Education and specialised in the areas of inclusion, special educational needs and behaviour management. 

 


 

Mae pob athro, boed yn newydd i'r ystafell ddosbarth neu gyda llawer o flynyddoedd o brofiad, weithiau yn canfod ymddygiad disgyblion yn heriol ac yn nhanseiliol. 

Ymunwch a’r Undeb Addysg Cenedlaethol am gwrs deuddydd ar reoli ymddygiad ar gyfer athrawon cyflenwi - cyfuniad o theori ac ymchwil gyfoes ynghyd â strategaethau ymarferol i'w defnyddio mewn unrhyw ystafell ddosbarth. 

Gan ganolbwyntio ar anghenion penodol athrawon cyflenwi, bydd y seminar deuddydd hon yn eich galluogi i adolygu, cyfnewid, diweddaru a dysgu strategaethau newydd wrth bwysleisio pwysigrwydd hanfodol o sefydlu cydberthnasau a pherthynas â dosbarthiadau. 

Dyddiadau & Amser... 

 • Diwrnod 1 – Dydd Llun 19 Chwefror 2018 (09:15-16:15)
 • Diwrnod 2 – Dydd Mawrth 20 Chwefror 2018 (09:15-16:00) 

Lleoliad... 

 • Future Inns, Heol Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU
 • Darperir cinio a lluniaeth 

Beth yw’r Cynnwys... 

Diwrnod 1 

 • Adnabod problemau
 • Effaith presenoldeb
 • Sgiliau pendantrwydd
 • Seicoleg a niwrobioleg: hysbysu dealltwriaeth ac ymyrraeth
 • Strategaethau rheoli ymddygiad 

Diwrnod 2 

 • Mae paratoi yn allweddol
 • Anghenion cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl
 • Rheoli ymddygiad: dod o hyd i atebion
 • Cynllunio 

Os oes gennych unrhyw adnoddau (llyfrau, arteffactau, taflenni gwaith, gwefannau defnyddiol neu syniadau ar gyfer gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth) yr ydych wedi eu defnyddio a’u gweld yn hynod o ddefnyddiol, dewch â hwy ar gyfer Diwrnod 2 i'w rannu gyda'ch cydweithwyr. 

Hyfforddwr...  

Mae Pete Hrekow wedi gweithio gyda phobol ifanc sydd wedi eu disgrifio fel bod yn aflonyddgar, anfodlon ac yn dramgwyddus am dros 20 mlynedd mewn amryw o gyd-destunau. Mae’n athro cymwys a phrofiadol ac yn weithiwr ieuenctid a chymuned, sydd wedi gweithio mewn addysg prif ffrwd uwchradd, cefnogaeth ymddygiad, darpariaeth addysgol arbennig a chanolfan ieuenctid mawr a gynhelir. Mae wedi cynnal swyddi uwch reolwr ers blynyddoedd lawer gan gynnwys rheoli darpariaeth Uned Cyfeirio Disgyblion (PRU), Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad ac fel pennaeth ysgol uwchradd arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol dwys. 

Mae gan Pete hanes sefydledig ar gyfer hyrwyddo a datblygu ymagweddau amlasiantaethol ac mae ganddo brofiad helaeth o gyflwyno hyfforddiant i amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol. Mae ganddo Radd Meistr mewn Addysg ac mae'n arbenigo ym meysydd cynhwysiant, anghenion addysgol ychwanegol a rheoli ymddygiad. 

 

Do you have questions about Behaviour Management for Supply Teachers - Rheoli Ymddygiad ar gyfer Athrawon Llanw? Contact National Education Union Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Future Inn
Hemingway Road
CF10 4AU Cardiff
United Kingdom

Monday, 19 February 2018 at 09:15 - Tuesday, 20 February 2018 at 16:15 (GMT)


  Add to my calendar
Behaviour Management for Supply Teachers - Rheoli Ymddygiad ar gyfer Athrawon Llanw
Things to do in Cardiff Course Family & Education

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.