Free

Beth sy’n newydd yng nghyllid CGGC? - Caerfyrddin- / What's new in WCVA fun...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc Dewi Sant

Building 3 Parc Dewi Sant

Job's Well Road

Carmarthen

SA31 3HB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Please scroll down for the English text

Newidiadau yn dod ar gyfer ymgeiswyr cyllido CGGC

Wrth baratoi ar gyfer lansiad ein gwasanaeth PCA (Porth Cais Amlbwrpas) newydd i wneud gwneud cais am gyllid CGGC yn haws, byddwn yn cynnal cyfres o weithdai dros Gymru i gyflwyno'r sector iddo, a fydd hefyd yn gweithredu fel digwyddiadau rhwydweithio i'r rheini pwy hoffai ddarganfod mwy am y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol a chronfeydd eraill y mae CGGC yn eu rheoli.

Bydd tri digwyddiad yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd:

• Cais - Bae Colwyn: 18fed Tachwedd

Canolfan Gymunedol Butetown - Caerdydd: 19eg Tachwedd

Parc Dewi Sant - Caerfyrddin: 20fed Tachwedd

Byddant yn rhedeg rhwng 10:00am - 2.30pm. Bydd mynychwyr hefyd yn cael cyfle i gael sesiynau un i un gyda staff sy'n gweithio ar gronfeydd CGGC i ddarganfod mwy amdanynt.


Byddwch yn cofrestru am 9.45yb a bydd y digwyddiadau yn dechrau am 10yb. Bydd cinio rhwydweithio ar ddiwedd y sesiwn o 12.00yh.

Yn unol â gofynion Safonau’r Gymraeg, hoffwn gael gwybod eich dewis iaith. Byddem yn ddiolchgar os byddech yn cadarnhau hyn pan byddwch yn cofrestru. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau ar ôl 13 Tachwedd.


Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gwelwch nodyn preifatrwydd CGGC ynghyd â nodyn preifatrwydd Cynhwysiant Gweithredol i ymgeiswyr cyllid gael gwybod sut y bydd eu gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.
Changes afoot for WCVA funding applicants

In preparation for the upcoming launch of our new MAP (Multipurpose Application Portal) service to make applying for WCVA funding easier, we will be running a series of workshops across Wales to introduce the sector to it, which will also function as networking events for those who’d like to find out more about the Active Inclusion Fund and other funds that WCVA manages.

Three events will run in November (venues to be confirmed):

 • Cais - Colwyn Bay: 18th November

 • Butetown Community Centre - Cardiff: 19th November

 • Parc Dewi Sant - Carmarthen: 20th November

  They will run from 10am – 2.30pm. Attendees will also have the chance for one-to-one sessions with staff working on WCVA funds to find out more about them.


  Registration is at 9.45 am and the events start at 10 am. There will be a networking lunch at the end of the session from 12.00 pm.

  In accordance with the requirements of the Welsh Language Standards, we would like to establish your language preference. We would be grateful if you would confirm this when you register. We will not consider responses received after 13 November.

  Using your personal information

  Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is a Data Controller, registered with the Information Commissioner’s Office (The ICO) under the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation (GDPR). We take your privacy seriously and will only use your personal information to administer this information session and provide the products and/or services you have requested from us.

  At WCVA we store your contact details in our Customer Management Relationship (CRM) database and we use Eventbrite as our booking system. Please see WCVA’s organisational privacy notice along with the Active Inclusion privacy notice for funding applicants to find out how your information will be used, who can access it, the legal basis on which your information is held and your rights in relation to this information. Please see Eventbrite’s privacy notice to find out how they use your information.


  ESIF logo

  Share with friends

  Date and Time

  Location

  Parc Dewi Sant

  Building 3 Parc Dewi Sant

  Job's Well Road

  Carmarthen

  SA31 3HB

  United Kingdom

  View Map

  Save This Event

  Event Saved