£78 – £118.80

BeTheSpark3000

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

ICC Wales

Coldra Woods

Newport

NP18 1HQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
BeTheSpark3000 is bringing a movement to life. Mae BeTheSpark3000 yn dod â symudiad yn fyw.

About this Event

A summit of excellence in entrepreneurial thinking

BeTheSpark3000 is bringing a movement to life; connecting you to the brightest minds across Wales and beyond and enabling dynamic and radical collaboration.

This summit of excellence in entrepreneurial thinking will facilitate a core agenda of globally recognised, impactful speakers and insightful panel discussions on the theme of Innovation Driven Entrepreneurship. The one-day conference will act as a platform for entrepreneurs, investors, educators, policy makers and business leaders to share experience and insight. Connected by a vision to create a more prosperous ecosystem these five stakeholders will come together to be inspired by immersive discussions and thought-provoking keynotes.

Pay and display parking is available at the ICC with overflow parking available within the adjacent Celtic Manor. The centre is a short taxi journey from Newport train station.

Visit our website for more information: bethespark3000.wales

We value your privacy: for details of BeTheSpark’s privacy policies and terms and conditions, click here.

-------------------------------------------------------------------

Uwchgynhadledd rhagoriaeth mewn meddwl entrepreneuraidd

Mae BeTheSpark3000 yn dod â symudiad yn fyw; yn eich cysylltu chi â'r meddyliau mwyaf disglair ledled Cymru a thu hwnt ac yn galluogi cydweithio deinamig a radical.

Bydd yr uwchgynhadledd rhagoriaeth hon mewn meddwl entrepreneuraidd yn hwyluso agenda graidd o siaradwyr cydnabyddedig, dylanwadol yn fyd-eang a thrafodaethau panel craff ar thema Entrepreneuriaeth a yrrir gan Arloesi. Bydd y gynhadledd undydd yn gweithredu fel llwyfan i entrepreneuriaid, buddsoddwyr, addysgwyr, gwneuthurwyr polisi ac arweinwyr busnes rannu profiad a dealltwriaeth. Wedi eu cysylltu drwy weledigaeth i greu ecosystem fwy ffyniannus, bydd y pum rhanddeiliad hyn yn dod at ei gilydd i gael eu hysbrydoli gan drafodaethau trochi a phrif areithiau ysgogol.

Mae parcio talu ac arddangos ar gael yn yr ICC gyda pharcio gorlif ar gael yn y Celtic Manor gerllaw. Mae'r ganolfan o fewn cyrraedd drwy daith dacsi fer o orsaf drenau Casnewydd.

Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth: bethespark3000.wales

Rydym yn gwerthfawrogi bod eich preifatrwydd yn bwysig: am fanylion ynghylch polisïau preifatrwydd BeTheSpark a thelerau ac amodau, cliciwch yma.

Share with friends

Date and Time

Location

ICC Wales

Coldra Woods

Newport

NP18 1HQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved