Bevan Commission Intensive Learning Week/Wythnos Dysgu Dwys Comisiwn Bevan

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Thank you for your registration. The course team will be in touch with you. If you have any questions, please email SoM-ExecEd@swansea.ac.uk.

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Thank you for your registration. The course team will be in touch with you. If you have any questions, please email SoM-ExecEd@swansea.ac.uk.
Event description
A fully online week delivered in partnership with the All-Wales Intensive Learning Academy for Innovation in Health and Social Care.

About this event

Wythnos ar-lein a gyflwynir mewn partneriaeth ag Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Challenge, Change and Champion

Focussing on innovation and transformation, this intensive learning week provides a unique opportunity for you to take time out to challenge, change and champion the way you think and work with others to improve your health and care system. You will have time to work with a case scenario brought from your local context, by immersing yourself in a range of topics, issues and practical tasks and apply the insights and learning with other like-minded people and the course delivery team.

Through our varied and highly interactive programme, this five-day learning week will include a mix of presentations, case-studies, discussion panels, virtual on-site visits, small discussion and working group sessions and coaching. This concentrates all your learning into one consolidated week, preparing you to re-enter the workplace invigorated and equipped with new ideas and a fresh perspective.

View the full programme and speakers

Develop your knowledge in health service transformation

We have brought together thinking and expertise from across the Bevan Commission into a concentrated format to enable an intensive learning experience. We will start with an introduction to the policy and practice context understanding the dynamics and key players involved and alongside the practical considerations of how co-production and tested approaches can be used to achieve change. Using a mix of presentations, discussion panels, virtual on-site visits and practical case studies and activities, you will learn about the current and future context for health and social care and the innovation potential and ecosystems. Working through core topics such as transformational leadership, behavioural and communication sciences, and wider opportunities to influence decisions.

This intensive learning week is aimed at:

  • Front-line health and care workers working in organisations, Third Sector, Charities and NGOs
  • Health and care service managers
  • People working in companies or organisations on health and care related products, services or priorities
  • Students, volunteers, carers, and patient representatives with an interest in health and care

29 November to 3 December 2021

The sessions will take place over 5 full days (9am to 5pm GMT) with a chance to work through a challenge or change area. This is your chance to focus in, learn and get support. All participants will receive a certificate for completing the full week.

Fees are banded and based on where people are working:

Band 1 - working in the private sector organisations is £950 per person.

Band 2 - working in the public sector is £750 per person however, scholarships** are available for people working in Wales (see below for detail).

Band 3 – working in the Third sector, charities and eligible NGOs is £350 per person, however scholarships** are available for people working in Wales (see below for detail).

Band 4 - working in lower and lower-middle income economies (as defined by the World Bank) is £250 per person.

Band 5 - is registered as students and people with an interest in supporting change in health and care with a role as volunteer, carer, or patient representative, or proof of low income is £250 per person.

* A health or care challenge is an area of work related to health and care that may require innovative solutions, doing things differently, or actions relating to de-commissioning or stopping/replacing the current ways of working.

** Individuals who work in health, social care and the third sector in Wales will have their fees covered in full by a scholarship provided by the Welsh Government. Scholarships are available from the All-Wales Intensive Learning Academy for Innovation in Health and Social Care to people working in health and care in Wales (NHS Wales, Local Authority Services, Social Care Organisation and Third Sector organisations).

Please note that special discounts are available for group bookings. Contact us for more information.

Refunds will be considered on a case by case basis.

Go online to find out more about the Intensive Learning Week, Bevan Commission and the Intensive Learning Academy for Innovation in Health and Social Care


		Bevan Commission Intensive Learning Week/Wythnos Dysgu Dwys Comisiwn Bevan image

Wythnos ar-lein a gyflwynir mewn partneriaeth ag Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Herio, Newid a Hyrwyddo

Gan ganolbwyntio ar arloesi a gweddnewid, bydd yr wythnos ‘dysgu dwys’ hon yn gyfle unigryw ichi herio, newid a hyrwyddo’r ffordd y meddyliwch ac y gweithiwch gydag eraill i wella eich system iechyd a gofal. Cewch gyfle i weithio gyda senario achos a fydd yn deillio o’ch cyd-destun lleol trwy ymgolli mewn amrywiaeth o bynciau, materion a thasgau ymarferol a thrwy roi’r ddealltwriaeth a’r hyn a ddysgwch ar waith gyda thîm y cwrs a phobl eraill o’r un meddylfryd â chi.

Trwy gyfrwng ein rhaglen amrywiol a hynod ryngweithiol, bydd yr wythnos ddysgu pum diwrnod hon yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau, astudiaethau achos, paneli trafod, rhith-ymweliadau â safleoedd, trafodaethau bach a hyfforddiant a sesiynau gweithgor. Bydd yr holl ddysgu’n cael ei gywasgu oddi mewn i un wythnos, gan eich paratoi i ddychwelyd i’r gweithle gyda nwyf a syniadau newydd a safbwynt gwahanol.

Meithrin eich gwybodaeth am weddnewid y gwasanaeth iechyd

Rydym wedi dwyn ynghyd syniadau ac arbenigedd ledled Comisiwn Bevan a’u cynnwys mewn fformat a fydd yn eich galluogi i gael profiad dysgu dwys. Byddwn yn dechrau trwy eich cyflwyno i’r cyd-destun polisi ac ymarfer er mwyn ichi ddeall y ddynameg a’r bobl allweddol, ochr yn ochr â’r ystyriaethau ymarferol sy’n perthyn i’r modd y gellir defnyddio cydgynhyrchu a dulliau profedig i esgor ar newid. Gan ddefnyddio cymysgedd o gyflwyniadau, paneli trafod, rhith-ymweliadau â safleoedd a gweithgareddau ac astudiaethau achos ymarferol, byddwch yn dysgu am gyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol yn awr ac yn y dyfodol, ynghyd â’r potensial i arloesi, a’r ecosystemau. Byddwn yn trin ac yn trafod pynciau craidd fel arweinyddiaeth weddnewidiol, gwyddorau ymddygiadol a gwyddorau cyfathrebu, a chyfleoedd ehangach i ddylanwadu ar benderfyniadau.

Caiff yr wythnos dysgu dwys ei hanelu at y canlynol:

  • Gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen sy’n gweithio mewn sefydliadau, yn y Trydydd Sector, mewn Elusennau ac mewn Sefydliadau Anllywodraethol
  • Rheolwyr gwasanaethau iechyd a gofal
  • Pobl sy’n gweithio mewn cwmnïau neu sefydliadau’n ymwneud â chynhyrchion, gwasanaethau neu flaenoriaethau iechyd a gofal
  • Myfyrwyr, gwirfoddolwyr, gofalwyr a chynrychiolwyr cleifion a chanddynt ddiddordeb mewn iechyd a gofal

29 Tachwedd – 3 Rhagfyr 2021Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal dros gyfnod o 5 diwrnod (9am-5pm GMT) gyda chyfle i weithio trwy faes newid neu her. Dyma eich cyfle i ganolbwyntio ar rywbeth arbennig, dysgu, a chael cymorth. Bydd yr holl fynychwyr yn cael tystysgrif am gwblhau’r wythnos lawn.

Caiff y ffioedd eu pennu fesul band a’u seilio ar ble yn union y mae pobl yn gweithio:Band 1 – pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau yn y sector preifat – £950 y pen.

Band 2 – pobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus – £750 y pen. Fodd bynnag, mae ysgoloriaethau** ar gael i bobl sy’n gweithio yng Nghymru (gweler isod i gael y manylion).

Band 3 – pobl sy’n gweithio yn y Trydydd Sector, mewn elusennau ac mewn Sefydliadau Anllywodraethol cymwys – £350 y pen. Fodd bynnag, mae ysgoloriaethau** ar gael i bobl sy’n gweithio yng Nghymru (gweler isod i gael y manylion).

Band 4 – pobl sy’n gweithio mewn economïau incwm isel-canolig (yn ôl diffiniad Banc y Byd) – £250 y pen.

Band 5 – pobl sydd wedi’u cofrestru fel myfyrwyr a phobl â diddordeb mewn cefnogi newid mewn iechyd a gofal ac sydd â rôl fel gwirfoddolwr, gofalwr neu gynrychiolydd cleifion, neu brawf eu bod ar incwm isel – £250 y pen.

* Mae her iechyd neu ofal yn cyfeirio at faes gwaith yn ymwneud ag iechyd a gofal lle mae angen atebion arloesol, lle mae angen gwneud pethau’n wahanol, neu lle mae angen cymryd camau i ddatgomisiynu neu atal/newid ffyrdd presennol o weithio.

** Yn achos unigolion sy’n gweithio yn y maes iechyd, yn y maes gofal cymdeithasol ac yn y trydydd sector yng Nghymru, bydd eu ffioedd yn cael eu talu’n llawn gan ysgoloriaeth a roddir gan Lywodraeth Cymru. Gall pobl sy’n gweithio yn y meysydd iechyd a gofal yng Nghymru (GIG Cymru, Gwasanaethau Awdurdodau Lleol, sefydliadau Gofal Cymdeithasol a mudiadau’r Trydydd Sector) gael ysgoloriaethau gan Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Sylwer – mae gostyngiadau arbennig ar gael wrth archebu ar gyfer grwpiau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Edrychwch ar-lein i gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Dysgu Dwys, Comisiwn Bevan ac Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Bevan Commission

Organiser of Bevan Commission Intensive Learning Week/Wythnos Dysgu Dwys Comisiwn Bevan

The Bevan Commission, hosted and supported by Swansea University, is Wales' leading health and care think tank. We bring together a group of international health and care experts to provide independent, authoritative advice to the Welsh Government and leaders in Wales, the UK and beyond. We ensure that Wales can draw on best healthcare practices from around the world while remaining true to the principles of the NHS as established by Aneurin Bevan.

Comisiwn Bevan, wedi'i gynnal a'i gefnogi gan Brifysgol Abertawe, yw prif felin drafod Cymru ym maes iechyd a gofal. Rydym yn dod â grŵp o arbenigwyr rhyngwladol ym maes iechyd a gofal at ei gilydd er mwyn darparu cyngor annibynnol, awdurdodol i Lywodraeth Cymru ac arweinwyr yng Nghymru, y DU a'r tu hwnt. Rydym yn sicrhau bod Cymru'n gallu elwa ar yr arferion gofal iechyd gorau o bedwar ban byd, wrth aros yn driw i egwyddorion y GIG fel y'u sefydlwyd gan Aneurin Bevan.

Save This Event

Event Saved