BFI DOC SOCIETY LOCAL: WALES / CYMRU

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

BFI DOC SOCIETY LOCAL: WALES / CYMRU

As the BFI’s partner for the UK’s documentary funds, we are interested in how and why you document society. Together, we will remap how we capture, craft, shape and share the stories that matter most now. And, we’ll share the latest on how to apply for and access the BFI Doc Society funds. In a handful of immersive events exploring the new national BFI Doc Society fund and current landscape for non-fiction film, we hear from the filmmakers and decision makers serving the docs community.

After fantastic events with the good people of Newcastle and Birmingham, we’re joining our comrades at Film Hub Wales and Ffilm Cymru Wales for a day of Doc appreciation in Cardiff at the Chapter Arts Centre on Wednesday 6 March 2019.

Date: Wednesday 6 January 2019

Time: 9:30am - 6:30pm (complimentary refreshments and vegetarian lunch provided to participants)

Venue: Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE

Chapter is fully accessible for wheelchair users. For more information on access visit here.

Alongside industry experts, we will share news on opportunities and support for non-fiction filmmakers, case studies, discussion, networking and one-to-one doc ‘surgeries’. Whether you’re a doc-maker, doc-lover or simply doc-curious, join the community as we embrace a new vision for documentary film in the UK.

If you have any questions about this event or to make a request for financial support to attend this event, please contact fiona@docsociety.org

Please note, this event is 18+

For more information on the BFI Doc Society Fund please visit https://docsociety.org/bfi-doc/

Please register here to commit for the full day.

WHEN YOU REGISTER WE WILL ASK SOME QUESTIONS ABOUT YOU. WHY?

NOTE: As funders, producers and cultural influencers, Doc Society have an extra responsibility to be mindful of the differing perspectives, backgrounds and experiences and to consider identity (in all it’s fluidity) in relation to how we approach our work. We also recognise that whilst people hold diverse identities, they may not wish to share all or any of their diverse identities.

You can read the Doc Society Privacy Policy here.

#bfidocsociety

@TheDocSociety

CYMDEITHAS DOGFENNU LLEOL BFI : CYMRU

Fel partner BFI ar gyfer cronfeydd ffilmiau dogfen y DU, mae gennym ddiddordeb mewn sut a pham eich bod yn dogfennu cymdeithas. Gyda'n gilydd fe fyddwn yn ail-lunio sut rydym yn dal, crefftio, siapio a rhannu'r straeon sydd yn cyfrif fwyaf nawr. Ac fe fyddwn yn rhannu'r diweddaraf ynghylch sut i wneud cais a chael gafael ar gronfeydd Cymdeithas Dogfennu BFI. Mewn ychydig o ddigwyddiadau trochi sydd yn edrych ar gronfa newydd Dogfennu BFI a'r tirwedd cyfredol ar gyfer ffilmiau heb fod yn ffuglen, fe fyddwn yn clywed oddi wrth wneuthurwyr ffilm a'r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau sydd yn gwasanaethu'r gymuned ddogfennu.

Yn dilyn digwyddiadau gwych gyda thrigolion Newcastle a Birmingham, rydym yn ymuno gyda'n cyfeillion yng Nghanolfan Ffilm Cymru a Ffilm Cymru Wales am ddiwrnod o werthfawrogi Dogfennu yng Nghaerdydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter ar ddydd Mercher 6 Mawrth 2019 .

Dyddiad: Mercher, 6 Mawrth 2019

Amser: 9:30am - 6:30pm (darperir lluniaeth a chinio llysieuol am ddim i'r cyfranogwyr)

Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE

Mae Chapter yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Am ragor o wybodaeth ar fynediad ewch yma.

Ochr yn ochr gydag arbenigwyr y diwydiant, fe fyddwn yn rhannu newyddion am gyfleoedd a chefnogaeth i wneuthurwyr ffilm heb fod yn ffuglen, astudiaethau achos, trafodaeth, rhwydweithio a 'chymorthfeydd' dogfennol 'un i un'. Os ydych yn gwneud ffilmiau dogfen neu yn chwilfrydig am y pwnc, ymunwch â'r gymuned wrth inni groesawu gweledigaeth newydd ar gyfer ffilmiau dogfen yn y DU .

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad yma, neu i wneud cais am gymorth ariannol i fynychu'r digwyddiad yma, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda fiona@docsociety.org

Noder os gwelwch yn dda, mae'r digwyddiad yma yn18+

Am ragor o wybodaeth am Gronfa Cymdeithas Dogfennu BFI ewch i https://docsociety.org/bfi-doc/

Cofrestrwch yma i ymrwymo ar gyfer y diwrnod llawn.

PAN FYDDWCH YN COFRESTRU FE FYDDWN YN GOFYN RHAI CWESTIYNAU AMDANOCH CHI. PAM?

NODER: Fel cyllidwyr, cynhyrchwyr a dylanwadwyr diwylliannol, mae gan y Gymdeithas Dogfennu gyfrifoldeb ychwanegol i ystyried gwahanol bersbectifau, cefndiroedd a phrofiadau ac i ystyried hunaniaeth (yn ei holl gyfnewidioldeb) mewn perthynas â sut rydym yn ymdrin â'n gwaith. Rydym hefyd yn cydnabod, tra bod gan bobl hunaniaethau amrywiol. na fyddan nhw efallai yn dymuno rhannu eu hunaniaethau amrywiol.
Gallwch ddarllen Polisi Preifatrwydd y Gymdeithas Dogfennu yma.
#bfidocsociety
@TheDocSociety


Print
Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved