Free

Bird on a Wireless Stop-Motion Animation 11th July Brecon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LD3 7DW

The Muse

Glamorgan Street

Brecon

LD3 7DW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

BIRD ON A WIRELESS - DIGITAL STOP FRAME ANIMATION
Cyfle Dysgu Proffesiynol
Athrawon Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn agored i athrawon llanw a leolir yng Nghymru.

Dydd Llun, Gorffennaf 10fed 2017 | Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth SY23 3DE
Dydd Mawrth, Gorffennaf 11eg 2017 | The Muse, Aberhonddu
LD3 7DW
Dydd Iau, Gorffennaf 13eg 2017 | Theatr Mwldan, Aberteifi SY23 3DE

Gweithdy i ysbrydoli a hysbysu athrawon ar sut i gyflwyno animeiddio stop-ffrâm mewn ysgolion cynradd. Mae’r gweithdy hwn hefyd yn addas ar gyfer Athrawon Ysgolion Uwchradd a hoffai gael eu cyflwyno i’r dechneg. Ar gyfer athrawon sydd â diddordeb mewn ymgysylltu â’r celfyddydau mynegiannol a gyda chyfrifoldebau trawsgwricwlaidd. Gweithdy ymarferol am ddim gydag artistiaid proffesiynol Al Reffell a David Pitt (The Crowman), gan ddarparu, ar eich cyfer, technegau a syniadau i’w defnyddio yn eich ysgol. Hefyd, os ydych yn un o’r 10 athro cyntaf i gofrestru gan ddefnyddio Eventbrite.co.uk, yna, caiff eich ysgol £100.

 • Darganfod hyblygrwydd y dechneg animeiddio hon ar draws y rhan fwyaf o feysydd pwnc ac ystodau oedran.
 • Dysgu sut i greu byrddau stori gan ddefnyddio ap iPad hawdd.
 • Dysgu sut i baratoi mannau ‘stiwdio’ ar raddfa fawr, ar raddfa ganolig ac ar raddfa fechan ar gyfer animeiddio 2D.
 • Dysgu sut i baratoi a defnyddio dyfeisiau (iPad/ffonau clyfar) yn ddiwifr ar gyfer recordio.
 • Gweithio drwy brofiad mewn timau criwiau ffilm.
 • Dysgu technegau golygu sylfaenol gan ddefnyddio ap animeiddio hygyrch, fforddiadwy ar eich dyfeisiau.
 • Creu darn o animeiddio sydd wedi’i gwblhau.
 • Cyrchu adnoddau i gefnogi’r gweithdy ac i gyflwyno yn y dyfodol mewn ysgolion.

9 – 9.30 Cyrraedd
9.30
Cyflwyno’r Rhwydwaith
9.45 – 12.30 Gweithdy A
12.30 – 1.15
Cinio a rhwydweithio
1.15 – 4.00 Gweithdy B
4.00 – 4.30
Geiriau i gau a Holi ac Ateb

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag:
Erin Rickard NAWR Gweinyddwr Prosiect
erin.rickard@uwtsd.ac.uk 07375 540 503

Mae NAWR yn cefnogi ysgolion gan gynnig cymorth ariannol tuag at athro llanw yn ystod y digwyddiad hyfforddi, neu fel cyfraniad at gyllideb gelfyddydau’r ysgol. Gallai’r swm a gynigir gan NAWR fod yn wahanol ar gyfer pob digwyddiad – gweler uchod am fanylion penodol y digwyddiad hwn. Mae gan bob digwyddiad gwota, ac mae’n gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu. Gwnaiff yr ysgolion a wnaeth ceisiadau llwyddiannus dderbyn e-bost a fydd yn cadarnhau lefel y gefnogaeth. Er mwyn hawlio’r cymorth hwn, dylai ysgolion drefnu rhoi anfoneb 30 diwrnod fan pellaf ar ôl dyddiad y digwyddiad. Caiff unrhyw arian na chafodd ei hawlio ei ddychwelyd i gyllideb y prosiect er mwyn cynorthwyo digwyddiadau yn y dyfodol.

Ymunwch â NAWR, Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru heddiw! www.nawr.cymru
Cysylltwch ag aelodau ar Twitter @NawrCymru


BIRD ON A WIRELESS - DIGITAL STOP FRAME ANIMATION
Professional Learning Opportunity
Primary and Secondary School Teachers


Please note: This event is open to supply teachers based in Wales.

Monday 10th July 2017 | Aberystwyth Arts Centre SY23 3DE
Tuesday 11th July 2017 | The Muse, Brecon
LD3 7DW
Thursday 13th July 2017 | Theatr Mwldan, Cardigan SA43 1JY

A workshop to inspire and inform teachers to deliver digital stop frame animation in primary schools. This workshop is also suitable for Secondary School teachers who would like an introduction to the technique. For teachers are interested in engaging with the expressive arts and cross-curricular responsibilities. A free hands-on workshop with professional artists, Al Reffell and David Pitt (The Crowman), providing you with techniques and ideas to use in your school. Plus, if you are one of the first 10 teachers to sign up via Eventbrite.co.uk, then your school gets £100.

 • Discovering the adaptability of this animation technique across most subject areas and age ranges.
 • Learning how to create storyboards using easy iPad apps.
 • Learning how to set up large, medium and small-scale ‘studio’ spaces for 2D animation.
 • Learning how to set-up and use devices (iPads/smartphones) wirelessly for recording.
 • Working experientially in ‘film crew’ teams.
 • Learning basic editing techniques using an affordable, accessible animation app on your devices.
 • Creating a completed animation piece.
 • Access to resources to support the workshop and future delivery in schools.


9 – 9.30 Arrival
9.30 Introduction to the Network
9.45 – 12.30 Workshop A
12.30 – 1.15 Lunch and networking
1.15 – 4.00 Workshop B
4.00 – 4.30 Closing words and Q+A

For further information contact:
Erin Rickard NAWR Project Administrator
erin.rickard@uwtsd.ac.uk 07375 540 503

NAWR assists schools with an offer of financial support towards teacher cover for the duration of the training event, or as a contribution towards the schools arts budget. The amount NAWR offers may be different for each event, see above for details specific to this event. Each event has a quota and operates on a first come first served basis. The schools successful in their application will receive an email confirming the level of support.
To claim this support schools should arrange for an invoice to be issued no later than 30 days after the date of the event. Any unclaimed amounts will be returned to the project budget to support future events.

Join NAWR, Arts and Education Network: Mid and West Wales today!
www.nawr.cymru
Connect with members on Twitter @NawrCymru

Share with friends

Date and Time

Location

LD3 7DW

The Muse

Glamorgan Street

Brecon

LD3 7DW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved