Multiple Dates

Bitesize BEPC - online taster sessions

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
An online introduction to the Bipolar Education Programme Cymru through three short taster sessions.

About this Event

The National Centre for Mental Health (NCMH) and Bipolar UK have partnered to offer people with bipolar disorder an opportunity to attend online taster sessions of the Bipolar Education Programme Cymru (BEPC)

About the taster sessions

BEPC is an award-winning group psychoeducation programme which aims to improve the quality of life for people with bipolar disorder.

The course enables individuals to better manage their condition by understanding the symptoms of bipolar disorder, identifying their triggers and monitoring their mood to help them stay as well as possible.

Bitesize BEPC is a condensed online version of the 10-week course. There will be three sessions available, once a week over three weeks.

You can read more about BEPC on the NCMH website.

What will we cover?

22 July - Session one:

 • What is bipolar?
 • What causes bipolar?
 • Myths and misconceptions
 • Benefits of self-management – interview with BEPC participant
 • Impact of COVID-19 crisis and lockdown – practical tips
 • A chat with past BEPC participants

29 July - Session two: Approaches to bipolar

 • Medication approaches
 • Psychological approaches
 • Lifestyle approaches

5 August - Session three: Self-management

 • Mood monitoring
 • Early warning signs
 • Identifying triggers

Donations

These sessions are offered free of charge but if you're able to donate we hope you will consider supporting Bipolar UK.

You can donate by visiting the Bipolar UK website.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blas o BEPC

Mae'r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol (NCMH) a Bipolar UK wedi partneru i gynnig cyfle i bobl ag anhwylder deubegynol fynychu sesiynau ar-lein o'r Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru (BEPC)

Y sesiynau

Mae BEPC yn rhaglen seicoeducation sydd wedi ennill gwobrau ac sy'n ceisio gwella ansawdd bywyd pobl ag anhwylder deubegynol.

Mae'r cwrs yn galluogi unigolion i reoli eu cyflwr yn well trwy ddeall symptomau anhwylder deubegynol, nodi eu sbardunau a monitro eu hwyliau i'w helpu i aros yn iach â phosibl.

Mae Blas o BEPC yn fersiwn ar-lein gyddwysedig o'r cwrs 10 wythnos. Bydd tair sesiwn ar gael, unwaith yr wythnos dros dair wythnos.

Gallwch ddarllen mwy am BEPC ar wefan NCMH.

Beth fyddwn ni'n ei drafod?

22 Gorffennaf - Sesiwn un:

 • Beth yw deubegwn?
 • Beth sy'n achosi deubegwn?
 • Mythau a chamsyniadau
 • Buddion hunanreolaeth - cyfweliad â chyfranogwr BEPC
 • Effaith argyfwng a chloi COVID-19 - awgrymiadau ymarferol

29 Gorffennaf - Sesiwn dau: Dulliau o ymdrin â deubegwn

 • Dulliau meddyginiaeth
 • Dulliau seicolegol
 • Dulliau ffordd o fyw

5 Awst - Sesiwn tri: Hunanreolaeth

 • Monitro hwyliau
 • Arwyddion rhybuddio cynnar
 • Nodi sbardunau

Rhoddion

Cynigir y sesiynau hyn yn rhad ac am ddim ond os gallwch roi rhodd rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried cefnogi Bipolar UK.

Gallwch gyfrannu trwy ymweld â gwefan Bipolar UK.

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved