BookTrust Cymru Early Years Practitioner Conference 2019 (North Wales)

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
We look forward to seeing you at the BookTrust Cymru Early Years Conference. We will be in touch soon with practical information about attending the events and details of workshop options. If you have any queries about your booking contact: booktrustcymru@booktrust.org.uk.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Springfield Hotel & Health Club

A55 Expressway

Pentre Halkyn

Holywell

CH8 8BA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
We look forward to seeing you at the BookTrust Cymru Early Years Conference. We will be in touch soon with practical information about attending the events and details of workshop options. If you have any queries about your booking contact: booktrustcymru@booktrust.org.uk.
Event description

Description

Please scroll down for Welsh (Sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg)

BookTrust Cymru’s annual conferences have become a staple of the early years calendar in Wales. The conferences focus on giving practitioners the chance to hear great speakers, attend inspiring workshops and share practical ideas for using books, stories and rhymes with children and families.

This year’s conference will focus on BookTrust’s vision of every child reading for pleasure. Throughout the day, we’ll address the following key questions:

• What are the benefits of reading for pleasure?
• How do we support every child in Wales (0-5) to experience these benefits?
• How do we reach every child – and who might be missing out?
• What practice can we apply to really help children and families to experience these benefits?

Our keynote speaker will be Dr Deborah Robinson, Assistant Professor from the Faculty of Social Sciences at the University of Nottingham. Deborah is an expert in SEND and a passionate advocate of reading for pleasure for children with additional learning needs. She’ll be exploring the benefits of reading for pleasure and practice that can engage children with a range of needs in her keynote address and workshop.

The conference will include a combination of speakers, longer workshops and shorter information and practice-sharing sessions. Throughout the day, we’ll be connecting the ideas in the sessions to the four current Bookstart titles available to families in Wales. All delegates will take away ten copies of each of these titles to use with children and families as part of their Bookstart Superboxes – forty books in total!

Follow @BookTrustCymru,#booktrustcymruconference19, #everychildreadingforpleasure to keep up to date with speaker and workshop announcements!

The conferences are open to all practitioners working in the early years field in Wales. The conference will focus on children aged 0-4 years.

When/Where?
North Wales, Thursday 7 November, Springfield Hotel, Holywell CH8 8BA

Who?
The conferences are open to all practitioners working in the early years field in Wales. The conference will focus on children aged 0-4 years.

Delegates will:
• Receive inspiration and ideas from workshops, speakers and participatory sessions
• Take away forty Bookstart books to take away (Baby titles: Bouncing Babies by Helen Oxenbury and Anifeiliaid/ Animals by Debbie Powell; Early Years titles: So Cosy by Lerryn Korda and Sanau Cadno/ Fox’s Socks by Julia Donaldson)
• Have the opportunity to attend a free follow-up workshop in February 2020

Cost:
Earlybird tickets: available until 17th September 2019: £30 plus VAT (£36 total)
Full price tickets: available until 24th October 2019: £40 plus VAT (£48 in total)

What 2018 delegates said about the conference:

“As usual the conference did not disappoint. Excellent day.”
“Thank you for a fun and packed day, a great opportunity to network and gain new ideas to put into practice.”
“Really enjoyed the enthusiasm of staff, keynote speakers and those running the carousel sessions!”

All tickets include the provision of refreshments and lunch.Mae cynadleddau blynyddol BookTrust Cymru bellach yn rhan greiddiol yng nghalendr y blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Mae’r cynadleddau’n canolbwyntio ar roi’r cyfle i ymarferwyr glywed siaradwyr gwych, mynd i weithdai i’w hysbrydoli, a rhannu syniadau ymarferol am sut i ddefnyddio llyfrau, storïau a rhigymau gyda phlant a theuluoedd.

Bydd y gynhadledd eleni yn canolbwyntio ar weledigaeth BookTrust bod pob plentyn yn darllen er pleser. Drwy gydol y dydd, byddwn yn ystyried y cwestiynau allweddol canlynol:
• Beth yw manteision darllen er pleser?
• Sut mae cynorthwyo pob plentyn yng Nghymru (0-5 oed) i brofi’r manteision hyn?
• Sut mae cyrraedd pob plentyn – a phwy allai fod yn methu â chael y manteision?
• Pa arferion allwn ni eu cymhwyso i wirioneddol helpu plant a theuluoedd i brofi’r manteision hyn?

Ein prif siaradwr fydd Dr Deborah Robinson, Athro Cynorthwyol o Gyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Nottingham. Mae Deborah yn arbenigo ym maes AAA ac Anableddau ac mae’n eirioli’n angerddol dros ddarllen er pleser i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Yn ei phrif anerchiad ac mewn gweithdy, bydd yn archwilio manteision darllen er pleser ac arferion a all greu cyswllt â phlant sydd ag amrywiaeth o anghenion.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyfuniad o siaradwyr, gweithdai hwy a sesiynau byrrach i rannu gwybodaeth ac arferion. Drwy gydol y dydd, byddwn yn creu cyswllt rhwng y syniadau yn y sesiynau a phedwar llyfr presennol Dechrau Da sydd ar gael i deuluoedd yng Nghymru. Caiff deg copi o bob un o’r llyfrau hyn eu rhoi i bawb a fydd yn bresennol, i’w defnyddio gyda phlant a theuluoedd fel rhan o Flwch Gwych Dechrau Da – cyfanswm o ddeugain llyfr!

Dilynwch @BookTrustCymru, #pobplentynyndarllenerpleser, #cynhadleddbooktrustcymru19 i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y siaradwyr a’r gweithdai!

Pryd?
Gogledd Cymru, dydd Iau 7 Tachwedd, Gwesty Springfield, Treffynnon CH8 8BA

Pwy?
Mae’r cynadleddau’n agored i unrhyw ymarferwyr sy’n gweithio ym maes y blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar blant 0-4 oed.

Bydd y cynadleddwyr:
• Yn cael ysbrydoliaeth a syniadau o weithdai a sesiynau cyfranogol a chan siaradwyr
• Yn derbyn deugain o lyfrau Dechrau Da (Llyfrau Babanod: Bouncing Babies gan Helen Oxenbury ac Anifeiliaid/ Animals gan Debbie Powell; Llyfrau’r Blynyddoedd Cynnar: So Cosy gan Lerryn Korda a Sanau Cadno/ Fox’s Socks gan Julia Donaldson)
• Yn cael y cyfle i fynd i weithdy dilynol am ddim ym mis Chwefror 2020.

Cost:
Tocynnau pris cynnar – ar gael hyd at 17eg Medi 2019: £30 + TAW (cyfanswm o £36)
Tocynnau pris llawn – ar gael hyd at 24ain Hydref 2019: £40 + TAW (cyfanswm o £48)

Beth ddwedodd cynadleddwyr 2018:

“Fel arfer, ni chefais fy siomi gan y gynhadledd. Diwrnod rhagorol.”
“Diolch am ddiwrnod prysur, llawn hwyl, a chyfle gwych i rwydweithio a chael syniadau newydd i’w rhoi ar waith.”
“Fe wnes i wir fwynhau brwdfrydedd y staff, y prif siaradwyr a’r rhai a redai o amgylch y sesiynau carwsél!”

Mae tocynnau’n cynnwys lluniaeth a chinio.

Date and Time

Location

Springfield Hotel & Health Club

A55 Expressway

Pentre Halkyn

Holywell

CH8 8BA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved