Free

Breakfast Briefing/ Sesiwn Hysbysu dros Frecwast

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Council Chamber

Main Building

Cardiff University

Park Place

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description


INTRODUCTION TO THE EVENT

Process mapping is easy - anyone can do it! It’s a technique that is fundamental when considering change in an organisation.

Our breakfast briefing will offer an insight into the uses of process mapping and analysis, and will provide attendees with an opportunity for some hands-on use of the technique.

WHAT IS BUSINESS PROCESS MAPPING & ANALYSIS?

It’s a method used to help make work visible and, ultimately, more streamlined.

By creating a visual display of how work flows and is carried out throughout an organisation, the processes can be analysed and any non-value-added activities removed. This, along with re-engineering the processes, will bring your business a step closer to attaining a lean enterprise.

WHO IS IT FOR?

Anyone who wants to learn more about business process mapping and analysis and its uses.

AGENDA

08:00: Registration, tea/coffee & pastries

08:15: Facilitated networking event

08.30: Guest speaker Richard Rose: An Introduction to Business Process Mapping & Analysis

10.00: Q&A and further networking

10:30: Close

HOSTS – CARDIFF UNIVERSITY CPD UNIT

This event is being organised and sponsored by Cardiff University’s CPD Unit – Kate and Jessica, along with other members of the team, will be hosting the event.

The CPD Unit runs Cardiff University’s Project Management Alumni, a free membership scheme for attendees of the University’s suite of project management short courses. The Alumni offers a unique opportunity to share experiences and ideas with others working in the field of project and programme management, through events such as this.

GUEST SPEAKER – RICHARD ROSE

Richard Rose is an experienced manager, consultant and trainer of some 35 years with areas of expertise in business strategy, portfolio, programme and project management, change management, quality assurance, client and account management. His depth of experience has led him to become a successful MoP®, P3O®, MSP®, PRINCE2®, Change Management and AgilePM® accredited trainer and consultant.

Richard has worked with Cardiff University for over 10 years, successfully delivering a suite of accredited project and programme management courses. He is a much valued partner and the CPD Unit is delighted to have Richard present at this briefing event.

NETWORKING

There will be a breakfast of pastries and fresh fruit, refreshments and an opportunity for networking both before and after the main session. Please feel free to bring along your business cards.

BOOKING

Attendance at this event is free, but booking is required. Places will be allocated on a first come basis.CYFLWYNIAD I’R DIGWYDDIAD

Mae mapio prosesau yn hawdd - gall unrhyw un ei wneud! Dyma dechneg hollbwysig wrth ystyried newid o fewn sefydliad.

Bydd ein sesiwn hysbysu dros frecwast yn cynnig gwybodaeth am sut y defnyddir mapio a dadansoddi prosesau; caiff y rhai sy’n mynd i’r digwyddiad gyfle ymarferol i roi’r dechneg ar waith.

BETH YW MAPIO A DADANSODDI PROSESAU BUSNES?

Dull ydyw a ddefnyddir i wneud gwaith yn weladwy, ac, yn y pen draw, yn fwy effeithlon.

Trwy greu amlygiad gweladwy o sut mae’r gwaith yn llifo ac sut y caiff ei gynnal drwy’r sefydliad drwyddo, gellir dadansoddi’r prosesau a chael gwared ar unrhyw weithgareddau nad ydynt yn werthfawr. Bydd hyn, ar y cyd ag ail-lunio’r prosesau, yn dod â’ch busnes gam yn nes at fod yn fenter darbodus.

AR GYFER PWY MAE HWN?

Unrhyw un sydd am ddysgu rhagor am fapio a dadansoddi prosesau busnes a’u cymwysiadau.

AGENDA

08:00 Cofrestru, te/coffi, a phasteiod

08:15: Digwyddiad rhwydweithio wedi’i hwyluso

08.30: Siaradwr gwadd Richard Rose: Cyflwyniad i Fapio a Dadansoddi Prosesau Busnes

10.00: Sesiwn holi ac ateb a rhwydweithio pellach

10:30: Gorffen

CYNHALWYR - UNED DPP PRIFYSGOL CAERDYDD

Trefnir a noddir y digwyddiad gan Uned DPP Prifysgol Caerdydd. Bydd Kate a Jessica, ynghyd ag aelodau eraill o’r tîm, yn cynnal y digwyddiad.

Mae Uned CPD yn cynnal Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, cynllun aelodaeth am ddim ar gyfer y rhai sy’n mynychu cyfres cyrsiau byrion rheoli prosiectau Prifysgol Caerdydd. Mae’r Cynfyfyrwyr yn cynnig cyfle unigryw i rannu profiadau a syniadau ag eraill ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni, drwy ddigwyddiadau fel hwn.

SIARADWR GWADD - RICHARD ROSE

Rheolwr, ymgynghorydd, a hyfforddwr profiadol yw Richard Rose ers 35 o flynyddoedd, gydag arbenigedd ym meysydd strategaeth fusnes, portffolio, rheoli prosiectau a rhaglenni, rheoli newid, sicrhau ansawdd, a rheoli cyfrifau a chleientiaid. Ar sail dyfnder ei brofiad, mae’n hyfforddwr ac yn ymgynghorydd llwyddiannus ag achrediaeth MoP®, P3O®, MSP®, PRINCE2®.

Mae Richard wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd ers 10 mlynedd, ac mae wedi llwyddo i gyflwyno cyfres o gyrsiau rheoli prosiectau a rhaglenni achrededig. Fe’i gwerthfawrogir yn fawr fel partner, ac mae Uned DPP wrth ei bodd gan y bydd Richard yn bresennol yn y digwyddiad hysbysu hwn.

RHWYDWEITHIO

Bydd brecwast o basteiod a ffrwythau ffres, lluniaeth a chyfle i rwydweithio cyn ac ar ôl y brif sesiwn. Mae croeso i chi ddod â’ch cardiau busnes.

CADW LLE

Cewch fynd i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond mae rhaid cadw lle. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.


Share with friends

Date and Time

Location

Council Chamber

Main Building

Cardiff University

Park Place

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved