Free

Breakfast Briefing/ Sesiwn Hysbysu dros Frecwast

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Executive Education Suite

Postgraduate Teaching Centre

Business School Cardiff University

Colum Drive

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

MANAGING PROJECTS IN CHANGING TIMES

The uncertain and increasingly complex world in which we live no longer supports long-term planning. Instead, a focus on shorter-term goals and the ability to adapt to the volatile external environment are approaches that are needed more than ever. To successfully deliver change in the modern world requires a knowledge and adoption of agile approaches to project management.

This breakfast briefing will look at the external factors that are driving today’s ever-changing landscape. It will offer an insight into the value of short-term planning, some agile project delivery techniques and how to adapt an agile mind-set as a way of management. Perspectives from both academia and the business world will provide you with a deeper understanding of the challenges and opportunities resulting from the current state of play.


AGENDA

08:00: Registration, tea/coffee & pastries

- Welcome from Cardiff University’s CPD Unit

- Guest speaker – an academic from Cardiff Business School

- Guest speaker – Richard Rose: short term planning, agile project delivery and agile management

- Guest speaker – business testimonial

- Final questions & networking

HOSTS – CARDIFF UNIVERSITY CPD UNIT

This event is being organised and sponsored by Cardiff University’s CPD Unit.

The CPD Unit runs Cardiff University’s Project Management Alumni, a free membership scheme for attendees of the University’s suite of project management short courses. The Alumni offers a unique opportunity to share experiences and ideas with others working in the field of project and programme management, through events such as this.

GUEST SPEAKER – RICHARD ROSE

Richard Rose is an experienced manager, consultant and trainer of some 35 years with areas of expertise in business strategy, portfolio, programme and project management, change management, quality assurance, client and account management. His depth of experience has led him to become a successful MoP®, P3O®, MSP®, PRINCE2®, Change Management and AgilePM® accredited trainer and consultant.

Richard has worked with Cardiff University for over 10 years, successfully delivering a suite of accredited project and programme management courses. He is a much valued partner and the CPD Unit is delighted to have Richard present at this briefing event.

NETWORKING

There will be a breakfast of pastries and fresh fruit, refreshments and an opportunity for networking both before and after the main session. Please feel free to bring along your business cards.

BOOKING

Attendance at this event is free, but booking is required. Places will be allocated on a first come basis.RHEOLI PROSIECTAU MEWN CYFNOD CYFNEWIDIOL

Nid yw’r byd yr ydym yn byw ynddo, sy’n fwyfwy ansicr a chymhleth, yn cefnogi cynllunio ar gyfer y tymor hir mwyach. I ymdopi â’r newid hwn yn ein byd gwaith, cynllunio tymor bir, hyblyg fydd yn ein galluogi i lwyddo.

Yn fwy nag erioed, rhaid i fusnesau a diwydiannau ganolbwyntio ar eu gallu i addasu i’r amgylchedd allanol ansefydlog a mabwysiadu dull hyblyg o weithredu wrth reoli prosiectau.

Bydd y sesiwn hysbysu dros frecwast yn edrych ar ffactorau allanol sy’n gyrru amgylchedd cyfnewidiol yr oes sydd ohoni. Bydd yn cynnig cipolwg ar werth cynllunio tymor byr, technegau cyflawni prosiectau hyblyg a rheoli’n hyblyg. Bydd safbwyntiau o’r byd academaidd a busnes yn cynnig gwell dealltwriaeth i chi o’r heriau - a’r cyfleoedd - sy’n deillio o’r sefyllfa bresennol.

AGENDA

08:00: Cofrestru, te/coffi, a chacennau

- Croeso gan Uned DPP Prifysgol Caerdydd

- Siaradwr gwadd – Byddwn yn clywed gan academydd o Ysgol Busnes Caerdydd

- Siaradwr gwadd – Bydd Richard Rose yn siarad am gynllunio tymor byr, cyflawni prosiectau hyblyg a rheoli’n hyblyg

- Siaradwr gwadd – Bydd rheolwr prosiect o fusnes lleol yn sôn am sut maent wedi ymateb i ansicrwydd wrth gynllunio prosiectau

- Cwestiynau terfynol a rhwydweithio

CYNHALWYR - UNED DPP PRIFYSGOL CAERDYDD

Trefnir a noddir y digwyddiad gan Uned DPP Prifysgol Caerdydd. Bydd Kate a Jessica, ynghyd ag aelodau eraill o’r tîm, yn cynnal y digwyddiad.

Mae Uned CPD yn cynnal Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, cynllun aelodaeth am ddim ar gyfer y rhai sy’n mynychu cyfres cyrsiau byrion rheoli prosiectau Prifysgol Caerdydd. Mae’r Cynfyfyrwyr yn cynnig cyfle unigryw i rannu profiadau a syniadau ag eraill ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni, drwy ddigwyddiadau fel hwn.

SIARADWR GWADD - RICHARD ROSE

Rheolwr, ymgynghorydd, a hyfforddwr profiadol yw Richard Rose ers 35 o flynyddoedd, gydag arbenigedd ym meysydd strategaeth fusnes, portffolio, rheoli prosiectau a rhaglenni, rheoli newid, sicrhau ansawdd, a rheoli cyfrifau a chleientiaid. Ar sail dyfnder ei brofiad, mae’n hyfforddwr ac yn ymgynghorydd llwyddiannus ag achrediaeth MoP®, P3O®, MSP®, PRINCE2®.

Mae Richard wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd ers 10 mlynedd, ac mae wedi llwyddo i gyflwyno cyfres o gyrsiau rheoli prosiectau a rhaglenni achrededig. Fe’i gwerthfawrogir yn fawr fel partner, ac mae Uned DPP wrth ei bodd gan y bydd Richard yn bresennol yn y digwyddiad hysbysu hwn.

RHWYDWEITHIO

Bydd brecwast o basteiod a ffrwythau ffres, lluniaeth a chyfle i rwydweithio cyn ac ar ôl y brif sesiwn. Mae croeso i chi ddod â’ch cardiau busnes.

CADW LLE

Cewch fynd i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond mae rhaid cadw lle. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Share with friends

Date and Time

Location

Executive Education Suite

Postgraduate Teaching Centre

Business School Cardiff University

Colum Drive

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved