Free

Brecwast Busnes Llechi Cymru / Wales Slate Business Breakfast

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Amgueddfa Llechi Cymru / National Slate Museum

Llanberis

Caernarfon

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cymraeg

Cyfle i:

  • Glywed am enwebiad Safle Treftadaeth Y Byd Y Llechi Cymru a thrafod y buddion posib i'ch busnes
  • Glywed gan Dr.Dafydd Roberts , Amgueddfa Lechi a Hwb Eryri
  • Rwydweithio gyda phobl busnes
  • Fynd ar daith gerdded. Bydd dwy daith wedi cael eu trefnu ar gyfer y digwyddiad yma. Mae’r daith gyntaf yn lleol iawn: byddwn yn cerdded heibio twll Chwarel Vivian, ac yna i fyny i Amgueddfa Ysbyty Chwarel Dinorwig, gan gael golwg ar yr arddangosfeydd yno. Yna, byddwn yn cerdded yn ol i’r Amgueddfa Lechi, gan weld Inclein Chwarel Vivian (sydd yn Heneb Gofrestredig) yn gweithio.Bydd yr ail daith yn cychwyn trwy fynd ar fws o’r Amgueddfa Lechi, trwy bentref Deiniolen, ac i Ddinorwig. Yno, byddwn yn cerdded draw at weledfan Dinorwig, gan edmygu maint Chwarel Dinorwig, ac hefyd golygfeydd gwych o Ddyffryn Peris. Wedi hynny, awn yn ol i Allt Ddu, cyn cerdded i lawr llwybr cyhoeddus – sydd yn syth a chreigiog mewn mannau – at faricsod Dre Newydd. Mae rhain hefyd yn Henebion Cofrestredig. Yna, parhau i gerdded i lawr y llwybr, ac yn ol i’r Amgueddfa Lechi.Bydd paned ar gael ar ddiwedd y daith. Ar gyfer y rhai sydd wedi ymuno a’r ail daith, bydd cyfle i alw draw i weld Inclen Vivian yn gweithio.

*Cofiwch wysgo dillad cynnes ac addas*

Os oes gennych anghenion dietegol neu anghenion hygyrchedd cysylltwch ag Elin Evans ar 01248 679 390 neu ElinEvans@gwynedd.llyw.cymru

_________________________________________________________

Saesneg

An opportunity to:

  • Hear about the Wales Slate World Heritage Site Nomination and dicuss how your business could benefit
  • Hear from Dr.Dafydd Roberts, National Slate Museum and Hwb Eryri
  • Network with likeminded business people
  • Go on a walking tour. There will be two tours organised for this event. The first tour is very local: we will be walking past the Vivian Quarry, and up to the Dinorwic Quarry Hopsital. Then, we will walk back towards the Slate Museum, by seeing Vivian Quarry’s Incline (a registered monument) operating.The second tour will start by going on a bus from the Slate Museum, through the village of Deiniolen, and to Dinorwic. There, we will walk towards Dinorwic’s viewpoint, by admiring the size of the Dinorwic Quarry and the spectacular view of Peris Valley. Then, we will return to Allt Ddu, before walking down a public path – which is straight and rocky at places. These are also registered monuments. Then, continue to walk down the path, and back to the Slate Museum. Tea’s and coffee’s will be available at the end of both tours. For those that joined the second tour, there will be an opportunity to see the Vivian Incline operating.

*Remember to wear suitable clothing and footwear*

If you have any dietary requirements or accessiblity needs, please contact Elin Evans on 01248 679 390 or ElinEvans@gwynedd.llyw.cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Amgueddfa Llechi Cymru / National Slate Museum

Llanberis

Caernarfon

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved