£0 – £50

Bringing Circus Skills to the Yard or Gym

Actions and Detail Panel

£0 – £50

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
For at teachers of keystages 2 & 3. Ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2, 3 ac uwch

About this Event

Bringing Circus Skills to the Yard or Gym

For teachers at keystage 2 & 3 upwards

A session that will provide the building blocks enabling you to begin developing your own simple circus skills to share with your learners. This will be a fun practical session that will explore ways to engage and challenge your learners to something new. Circus skills can help young people (particularly the ones that don't usually expect to shine in sports lessons) to improve their co-ordination, refined motor skills and team working, whilst boosting confidence and resilience.

18 March

3.30pm - 5.30pm

This course will be run by James Doyle Roberts

https://www.citrusarts.co.uk/

A Zoom link will be shared to all signed up to the course closer to the date.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dod â'ch Sgiliau Syrcas i'r Iard neu'r Gampfa

ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 ac uwch.

Sesiwn a fydd yn cynnig y blociau adeiladu i'ch galluogi chi i ddechrau datblygu eich sgiliau syrcas syml eich hun i'w rhannu gyda'ch dysgwyr. Sesiwn ymarferol a hwyliog fydd hon, a fydd yn archwilio ffyrdd o ymgysylltu a herio eich dysgwyr i wneud rhywbeth newydd. Mae sgiliau syrcas yn gallu helpu pobl ifanc (yn enwedig y rhai nad ydynt yn rhagori mewn gwersi ymarfer corff) i wella eu cydlyniant a mireinio eu sgiliau symud a chydweithio, gan roi hwb i hyder a gwydnwch.

18 Mawrth

3.30pm - 5.30pm

Cynhelir y cwrs yma gan James Doyle Roberts

https://www.citrusarts.co.uk/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Expressive Arts Professional Learning Programme Spring 2021

The Central South consortium is working with the A2Connect project to deliver an exciting and varied programme of Professional Learning for teachers led by practising artists and creative practitioners. These are designed to inspire teachers at all levels; to nurture confidence, skills, and to support the development of new approaches to teaching expressive arts in line with the Curriculum for Wales framework.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Gwanwyn 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae'r rhain wedi'u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu'r celfyddydau mynegiannol, yn unol â'r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved