Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Conference Room, Richard Price Building,

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description
'Public Criminology Through Public Education’

About this Event

This interdisciplinary event brings together academics from Criminology, Arts & Humanities, Education, and practitioners from the Criminal Justice System to share innovation in learning and teaching. The event is joint-funded by the British Society of Criminology Learning and Teaching Network and the Welsh Branch of the British Society of Criminology, and hosted by Swansea University’s School of Law.

The day focuses on the role of Public Criminology from a Public Education viewpoint, more specifically:

  • Higher Education’s role in facilitating desistance from offending.
  • The potential of co-production between academics and young people engaged in education to reduce future offending
  • The impact of public education programmes in bringing about change to policy and practice

The presentations will provide practical examples of teaching practice in Public Education, with speakers sharing how they have reconceptualised Public Criminology. As such, the day will appeal to those interested in the role of Criminology and its ability, through learning and teaching, to make a different to individuals and society. The event will also be of interest to those new to teaching, postgraduate research students wishing to develop their skills in this area, and those looking to develop Impact Case Studies.

Abstracts

We are also inviting submissions, which showcase other innovations in learning and teaching. If you wish to submit an abstract, please email Debbie Jones before January 31st 2020 with the following:

Title, 200 word abstract, short author bios, and details of any social media accounts to be shared.

Event Details

Thursday April 23rd 2020, 10-4pm (registration from 9:30am).

The Conference Room, Richard Price Building, Singleton Park Campus, Swansea University, SA2 8PP.

The event is free and lunch will be provided

Please email any queries to:

------------------------------------------------

Mae’r digwyddiad rhyngddisgyblaethol hwn yn dod ag academyddion o feysydd Troseddeg, y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Addysg ac ymarferwyr o’r System Cyfiawnder Troseddol ynghyd i rannu datblygiadau arloesol wrth ddysgu ac addysgu. Ariennir y digwyddiad hwn ar y cyd gan Gymdeithas Troseddeg Prydain, y Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu a Changen Cymru o Gymdeithas Troseddeg Prydain, ac fe’i cynhelir gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe.

Mae’r diwrnod yn canolbwyntio ar rôl Troseddeg Gyhoeddus o safbwynt Addysg Gyhoeddus, ac yn fwy penodol:

  • Rôl Addysg Uwch wrth hwyluso ymataliad rhag troseddu.
  • Potensial cyd-gynhyrchu rhwng academyddion a phobl ifanc a addysgir i leihau’r niferoedd sy’n troseddu yn y dyfodol.
  • Effaith rhaglenni addysg gyhoeddus wrth newid polisïau ac arferion.

Bydd y cyflwyniadau’n rhoi enghreifftiau ymarferol o arferion addysgu ym maes Addysg Gyhoeddus, a bydd siaradwyr yn rhannu sut maen nhw wedi ail-lunio Troseddeg Gyhoeddus. O’r herwydd, bydd y diwrnod yn apelio at y rhai hynny sydd â diddordeb mewn rôl Troseddeg a’i gallu, drwy ddysgu ac addysgu, i wneud gwahaniaeth i unigolion a’r gymdeithas. Bydd y digwyddiad hefyd o ddiddordeb i’r rhai hynny sy’n newydd i faes addysgu, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy’n dymuno datblygu sgiliau yn y maes hwn, a’r rhai hynny sydd am ddatblygu Astudiaethau Achos Effaith.

Crynodebau

Rydym hefyd yn gwahodd cyflwyniadau, sy’n arddangos datblygiadau arloesol wrth ddysgu ac addysgu. Os hoffech gyflwyno crynodeb, e-bostiwch Debbie Jones cyn 31 Ionawr 2020 gyda’r canlynol:

Teitl, crynodeb 200 gair, bywgraffiad byr o’r awdur a manylion am gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i’w rhannu.

Manylion y digwyddiad

Dydd Iau 23 Ebrill 2020, 10-4pm (cofrestru o 9:30am).

Yr Ystafell Gynadleddau, Adeilad Richard Price, Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe SA2 8PP.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim a darperir cinio – cadwch eich lle ar-lein.

E-bostiwch ymholiadau at:

Share with friends

Date and Time

Location

The Conference Room, Richard Price Building,

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved