£11.37

Building a Co-operative Country 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Urdd Gobaith Cymru

Wales Millennium Centre

6b Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description


What are some of the main issues posing challenges to young people today?

Would you count housing, education, wellbeing, employment and the environment among them?

If you do, and want to find out how co-operatives and mutuals can help address these issues, come to the Building A Co-operative Country conference.

The event is being held at Urdd Gobaith Cymru, Cardiff Bay, on Tuesday 26th June. A number of inspirational young people will be joining us as keynote speakers on the day including Huw Richards and Polly Robbins, while others will feature in our interactive workshops..

The event is for:

  • Young people who are already involved in the co-ops and mutuals sector in some way, or benefiting from such a business or organisation.

  • Young people that have a wider interest in this area of work, possibly because they are studying relevant issues or want to work for a co-op or mutual in the future.

  • Co-op, mutual and other organisations that support young people. This also includes other youth organisations.

  • People and organisations that could potentially join the membership of the Mutuals Alliance as a result of the event.

Details of the conference programme will be published at wales.coop as they become available. We’ll also be tweeting about the event from @WalesCoopCentre, using the hashtag #BACC18.

The conference is being organised on behalf of the Mutuals Alliance and is sponsored by Arup Group, Cartrefi Cymru, Merthyr Valleys Homes, the Co-operative Group, Wales Co-operative Centre and the Co-op Party.

The Mutuals Alliance brings together leading co-operative and mutual organisations across Wales. It works towards growing the sector in Wales and creating a greater level of awareness about mutuals and the benefits they bring.

You can choose to attend up to two out of five workshop options at the conference. The sessions will be run twice, either side of lunch and will be an hour long in duration. Please make us aware of your workshop choices when booking.

Workshop 1 – Housing – Find out how housing co-ops are helping young people through significant challenges, while equipping them with essential life skills

Workshop 2 – Education – the Wales Co-operative Centre and Cardiff University are progressing awareness of social businesses and co-operatives in academic institutions. Find out what's happening with Welsh Bacc, the FE and HE sectors and contribute your own ideas.

Workshop 3 – Environment – Renewable energy and recycling projects are getting more and more young people involved, to help them learn how green issues can be addressed through co-ops

Workshop 4 – Employment and Skills – In times of zero hours contracts and students graduating with high levels of debt, find out how co-ops can provide the solution to youth unemployment and skills

Workshop 5 – Wellbeing – Find out more about the links between the Wellbeing of Future Generations Act and co-ops, and the subsequent link between co-ops and young people

Make sure you attend the biggest co-operative conference in Wales and lend your voice to the debate.Beth yw rhai o’r prif faterion sy’n achosi heriau i bobl ifanc heddiw?

A fyddech chi’n cyfrif tai, addysg, lles, cyflogaeth a’r amgylchedd yn eu plith?

Os byddech ac yr hoffech wybod sut gall cydweithrediadau a chwmnïau cydfuddiannol helpu i fynd i’r afael â’r materion hyn, dewch i’r gynhadledd, Adeiladu Gwlad Gydweithredol.

Cynhelir y digwyddiad yn Urdd Gobaith Cymru, Bae Caerdydd, ddydd Mawrth, 26 Mehefin. Bydd nifer o bobl ifanc ysbrydoledig yn ymuno â ni fel prif siaradwyr (Huw Richards a Polly Robbins), a bydd rhai eraill yn cymryd rhan yn rhai o’r gweithdai a gynhelir yn ystod y dydd.

Mae’r digwyddiad ar gyfer:

  • Pobl ifanc sydd eisoes yn ymglymedig â’r sector cydweithrediadau a chwmnïau cydfuddiannol mewn rhyw ffordd, neu sy’n elwa ar fusnes neu sefydliad felly.

  • Pobl ifanc sydd â diddordeb ehangach yn y maes gwaith hwn, oherwydd eu bod nhw efallai’n astudio materion perthnasol, neu eisiau gweithio i gydweithrediad neu gwmni cydfuddiannol yn y dyfodol.

  • Cydweithrediadau, cwmnïau cydfuddiannol a sefydliadau eraill sy’n cefnogi pobl ifanc. Mae hyn hefyd yn cynnwys sefydliadau ieuenctid eraill.

  • Pobl a sefydliadau a allai ymuno ag aelodaeth o Gynghrair y Cwmnïau Cydfuddiannol, o ganlyniad i’r digwyddiad.

Trefnir y gynhadledd ar ran Cynghrair y Cwmnïau Cydfuddiannol a chaiff ei noddi gan Grŵp Arup, Cartrefi Cymru, Cartrefi Cymoedd Merthyr, Co-operative Group, Canolfan Cydweithredol Cymru a’r Co-op Party.

Cyhoeddir manylion am raglen y gynhadledd ar cymru.coop, wrth iddynt ddod ar gael. Byddwn ni’n trydaru ynghylch y digwyddiad hefyd o @WalesCoopCentre, gan ddefnyddio’r hashnod #BACC18.

Mae Cynghrair y Cwmnïau Cydfuddiannol yn dod â sefydliadau cydweithredol a chydfuddiannol at ei gilydd o bob cwr o Gymru. Mae’n gweithio tuag at dyfu’r sector yng Nghymru a chreu lefel uwch o ymwybyddiaeth am gwmnïau cydfuddiannol a’u buddion.

Gallwch ddewis mynychu hyd at ddau allan o bump gweithdy yn y gynhadledd. Cynhelir y sesiynau ddwywaith, naill ochr i amser cinio, a byddant yn para awr yr un.

Gweithdy 1 – Tai – Darganfyddwch sut mae cydweithrediadau tai yn helpu pobl ifanc trwy heriau arwyddocaol, wrth roi iddyn nhw sgiliau bywyd hanfodol.

Gweithdy 2 – Addysg – Mae Canolfan Cydweithredol Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn datblygu ymwybyddiaeth o fusnesau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol mewn sefydliadau academaidd. Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda Bagloriaeth Cymru, y sectorau AB ac AU a chyfrannu'ch syniadau eich hun.

Gweithdy 3 – Yr Amgylchedd – Mae prosiectau ynni adnewyddadwy ac ailgylchu yn cael mwy a mwy o bobl ifanc yn gysylltiedig, i’w helpu nhw ddysgu sut gellir mynd i’r afael â materion gwyrdd trwy gydweithrediadau.

Gweithdy 4 – Cyflogaeth a Sgiliau – Mewn cyfnod o gontractau dim oriau a myfyrwyr yn graddio â lefelau uchel o ddyled, darganfyddwch sut gall cydweithrediadau ddarparu ateb i ddiweithdra a sgiliau ieuenctid.

Gweithdy 5 – Lles – Darganfyddwch fwy am y cysylltiadau rhwng Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chydweithrediadau, a’r cyswllt dilynol rhwng cydweithrediadau a phobl ifanc.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhan o'r gynhadledd gydweithredol fwyaf yng Nghymru er mwyn cyfrannu at y ddadl.

Sponsors/Noddwyr:

Share with friends

Date and Time

Location

Urdd Gobaith Cymru

Wales Millennium Centre

6b Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved