Sales Ended

Building a Co-operative Country

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Principality Stadium

Westgate Street

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Join us at this one day event to explore how we can build a culture that embeds co-operative and mutual principles and collaborative approaches in Welsh life. Come together with members and directors, activists and CEOs from co-operatives large and small to discuss how we can promote and increase support for community and collective social, economic and environmental initiatives. Here’s quick run-down of what’s already on the programme:

• Derek Walker, Wales Co-operative Centre, and Adrian Roper, Cartrefi Cymru Co-operative Welcome and opening comments

• Sophie Howe, Future Generations Commissioner How do we build a culture that embeds co-operative and mutual principles and collaborative approaches in Welsh life?

• Keith Edwards Is the feeling mutual?

• Sector focus Discover more about the fantastic and progressive work being done in the co-operative housing, social care and energy sectors

• Workshop How does the co-operative sector scale up and out?

• The view from Welsh Government Outline of Welsh Government’s vision for the role of co-operatives and mutuals in public service delivery

Make sure you attend to discover how the co-operative approach is giving Wales the edge.

The event is organised and hosted by the Mutuals Alliance. The Mutuals Alliance brings together leading co-operative and mutual organisations across Wales and works towards growing the sector in Wales by creating a greater level of awareness about mutuals and the benefits they bring.

Principal sponsor: Cartrefi Cymru Co-operative

Event sponsors: Trowers & Hamlins LLP, Merthyr Valleys Homes, Dulas, Wales Co-operative Centre

---

Ymunwch â ni yn y digwyddiad undydd hwn i archwilio sut gallwn ni adeiladu diwylliant sy’n gwreiddio egwyddorion cydweithredol a chydfuddiannol a dulliau o gydlafurio ym mywyd Cymru. Dewch ynghyd gydag aelodau a chyfarwyddwyr, ymgyrchwyr a phrif Weithredwyr o gwmnïau cydweithredol mawr a bach i drafod sut gallwn ni hyrwyddo a chynyddu cefnogaeth i’r gymuned ac i fentrau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol ar y cyd. Dyma grynodeb o’r hyn sydd eisoes ar y rhaglen:

• Derek Walker, Canolfan Cydweithredol Cymru, ac Adrian Roper, Cwmni Cydweithredol Cartrefi Cymru Croeso a sylwadau agoriadol

• Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Sut allwn ni greu diwylliant sy’n cynnwys egwyddorion cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol a dulliau cydweithredol yn rhan annatod o fywyd Cymru?

• Keith Edwards Ai cwmni cydfuddiannol yw’r ateb?

• Ffocws ar sector Dysgwch fwy am y gwaith rhagorol a blaengar sy’n cael ei wneud yn y sectorau tai cydweithredol, gofal cymdeithasol ac ynni

• Gweithdy Sut mae’r sector cwmnïau cydweithredol yn tyfu ac ehangu?

• Barn Llywodraeth Cymru Amlinelliad o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rôl cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus

Dewch i ddysgu sut mae’r dull cydweithredol yn rhoi mantais gystadleuol i Gymru.

Trefnir a noddir y digwyddiad gan Mutuals Alliance. Mae Mutuals Alliance yn dwyn ynghyd y prif sefydliadau cydfuddiannol a chydweithredol o bob cwr o Gymru ac yn gweithio i ddatblygu’r sector yng Nghymru trwy greu mwy o ymwybyddiaeth am fentrau cydfuddiannol a’r manteision a ddaw yn eu sgil.

Prif noddwr: Cydweithredol Cartrefi Cymru

Noddwyr: Trowers & Hamlins LLP, Merthyr Valleys Homes, Dulas, Canolfan Cydweithredol Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Principality Stadium

Westgate Street

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved