Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

Wales

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

For many years in Wales, we have striven to meet the challenge of building a better economy with more resilient communities. Some progress has been made, but too many communities continue to struggle.

Wales is not unique in this challenge. There is a growing global movement and agenda of change, and Wales needs to stride confidently into this agenda.

Across the country, communities, civil society, businesses and public sector are using strong networks, local identities, and creativity. They are making a difference – building stronger communities and forging new local economies.

This conference is both a celebration of good practice in Wales and beyond, as well as a call to create the conditions to build true local prosperity that benefits all our communities.


Through a series of talks and workshops, the event will:

  • Hear from one of the pioneers in the global movement for change – with Ted Howard from Democracy Collaborative in the USA.

  • Host debate and discussions to explore how communities can become more prosperous and develop more resilience

  • Celebrate and learn from work that has made stronger communities through a series of workshops on: Developing Community Wealth, Supporting Resilient Localities, the role of Anchor Institutions, Foundational Economy, the role of Local Business in driving prosperity, Social Care in communities and Turnaround Towns

  • Look at the next steps for realising prosperity for all in Wales


Who should attend this event?

People involved in regeneration initiatives

Policy makers looking at the links between strategy and implementation

People active in community initiatives and businesses seeking to share their expertise and learn from others


Confirmed speakers include:

Chris Johnes, Building Communities Trust (BCT)

Neil McInroy, Centre for Local Economic Strategies (CLES)

Ted Howard, Democracy Collaborative

Sarah Lloyd Jones, People and Work

Cllr Rob Stewart, leader Swansea City Council

Cllr Matthew Brown, Preston City Council

Gina Wilson. Carnegie UK Trust

Paul Murphy, Deputy Head of Procurement, Manchester City Council

Sel Williams, Cwmni Bro Ffestiniog

Ian Williams, Welcome to Our Woods

Dave Horton, Action on Caerau and Ely

TBC, Penparcau Community Forum

Jonathan Morris, NPT Homes

Alison Hill, Caia Park Partnership

Jenny O’Hara, CreduAdeiladu Economi Leol Newydd yng Nghymru

Ers sawl blwyddyn, mae Cymru wedi wynebu’r her o adeiladu economi well â chymunedau mwy cadarn. Mae rhywfaint o gynnydd wedi bod, ond mae gormod o gymunedau’n dal yn cael trafferthion.

Nid Cymru’n unig sy’n wynebu’r her hon. Mae symudiad byd-eang sy’n tyfu ac agenda ar gyfer newid ar y gweill, ac mae angen i Cymru gamu ymlaen yn hyderus i'r agenda hon.

Ledled y wlad mae cymunedau, cymdeithasau sifil, busnesau a’r sector cyhoeddus yn defnyddio rhwydweithiau cryf, hunaniaeth leol a chreadigrwydd. Maent yn gwneud gwahaniaeth – yn adeiladu cymunedau cryfach a chreu economïau newydd.

Ymunwch â ni yn y gynhadledd hon, sy’n dathlu ymarfer da yng Nghymru a thu hwnt, yn ogystal â galw am greu amodau i adeiladu ffyniant lleol gwirioneddol a fydd o fudd i’n holl gymunedau.

Drwy gynnal sgyrsiau a gweithdai, bydd y digwyddiad yn gwneud y canlynol:

  • Clywed gan un o arloeswyr y symudiad byd-eang ar gyfer newid – gyda Ted Howard o Democracy Collaborative yn UDA

  • Cynnal dadleuon a thrafodaethau er mwyn ymchwilio i sut gall cymunedau fod yn fwy ffyniannus a ddatblygu rhagor o gadernid

  • Dathlu a dysgu o waith sydd wedi gwneud cymunedau yn gryfach drwy gynnal cyfres o weithdai ynghylch: Datblygu Cyfoeth Cymunedol, Cefnogi Ardaloedd Cadarn, rôl Sefydliadau Angori, Economi Sylfaenol, rôl Busnes Lleol yn gyrru ffyniant, Gofal Cymdeithasol yng nghymunedau a Threfi Trawsnewid

  • Edrych ar y camau nesaf i sicrhau ffyniant i bawb yng Nghymru


Pwy ddylsa fynychu y digwyddiad yma?

Pobl sydd yn ymwneud a mentrau adfywio

Pobl sydd yn gwneud polisi sydd yn edrych ar y dolenni rhwng strategaeth a gweithredu

Pobl sydd yn weithgar mewn mentrau busnes a chymunedol ac sydd yn edrych i rannu ei harbenigedd a dysgu o’i gilydd


Siaradwyr a Chyfranwyr sydd wedi’u Cadarnhau:

Chris Johnes, yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (BCT)

Neil McInroy, y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol (CLES)

Ted Howard, Democracy Collaborative

Sarah Lloyd Jones, Pobl a Gwaith

Y Cynghorydd Rob Stewart, arweinydd Cyngor Dinas Abertawe

Y Cynghorydd Matthew Brown, Cyngor Dinas Preston

Gina Wilson, Ymddiriedolaeth Carnegie UK

Paul Murphy, Dirprwy Bennaeth Caffael, Cyngor Dinas Manceinion

Sel Williams, Cwmni Bro Ffestiniog

Ian Williams, Croeso i’n Coedwig

Dave Horton, Gweithredu yng Nghaerau ac Elái (Action in Caerau and Ely)

I’w gadarnhau, Fforwm Cymunedol Penparcau

Jonathan Morris, Cartrefi NPT

Alison Hill, Partneriaeth Parc Caia

Jenny O’Hara, Credu


Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

Wales

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved