Building a Successful Brand | Adeiladu Brand Llwyddiannus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
A hands-on, informal session on why brand is important and how it can help your business to succeed.

About this Event

Sesiwn ymarferol ond anffurfiol ar pam bod brand yn bwysig a sut y gall helpu’ch busnes i lwyddo.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl mai logo yw brand, ond mae’n llawr fwy na hyn. Brand yw eich pwrpas, eich addewid, eich pobl, eich cynnyrch…Mi fydd y sesiwn yn rhoi’r pwyntiau cychwynnol i chi helpu datgelu’ch stori unigryw..

Beth fydd y sesiwn yn ei gynnwys?

  • Ymchwil brand sylfaenol – sut i adnabod beth sy’n arbennig am eich brand
  • Beth sydd yn gwneud brand da – pam ddylai unrhyw un becso?
  • Sut gallwch ddechrau creu brand eich hun
  • Pa gymorth bydd eisiau arnoch ar hyd y ffordd

I bwy mae’r sesiwn yma i? Busnesau sydd newydd ddechrau neu i unrhyw un sy’n meddwl sefydlu busnes.

Darperir te a choffi am ddim.

(2 awr o parcio di-dâl, ar ol hynny mae yn £2 am 10 awr ychwanegol)

________________________________________________________________________________________

Most people think a brand is a logo, but it’s so much more.It’s your purpose, your promise, your people, your product…This session will give you the starting points to help uncover and tell your unique brand story

What will the session cover?

  • Basic brand research – how to identify what’s special about your brand
  • What makes a good brand – why should anyone care?
  • How you can start to create your own brand
  • What support you might need along the way

Who’s it for?Early stage start-ups or people thinking about starting a business.

Free Event

Free Tea and Coffee provided

(2 hours free parking, after that it’s £2 total for an extra 10 hours)

Nick Christoforou yw cyfarwyddwr Neo sef asiantaeth greadigol sydd wedi bod yn datblygu brandiau effeithiol i sefydliadau ers dros 15 mlynedd.

Mae cleientiaid Neo yn cynnwys busnesau rhyngwladol, elusennau, cwmnïoedd yn y sector gyhoeddus a mentrau cymdeithasol gan gynnwys Logitech, WWF, Celotex, Llywodraeth y DU a’r GIG.

Mae Nick hefyd yn hyfforddwyr cymeradwy ar gyfer ddeorfa busnesau newydd brifysgol Wolverhampton ac i Lwyfan Twf Gwyrdd brifysgol Brighton.

Mae Nick hefyd wedi bod yn rhan o niferoedd o fusnesau newydd felly mae’n deall yr heriau sy’n wynebu unigolion wrth ddechrau busnes.

************************************************************************************************

Nick Christoforou is the Founding Director of Neo, a creative agency developing impact brands for purpose driven organisations for over 15 years.

Neo’s clients include international businesses, charities, public sector and social enterprises including Logitech, WWF, Celotex, UK Government and the NHS.

Nick is also an approved coach for Wolverhampton University’s business start-up incubator and Brighton University’s Green Growth Platform.

Nick has also been involved in a number of start-ups so understands the challenges of getting a business off the ground.

Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Drenewydd Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved