Building An Artist Career Today/Datblygu Gyrfa fel Artist Heddiw

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Sorry this event is now full, but please do register on the waiting list by following the green ticket tab.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gladstone's Library

Church Lane

Hawarden

Flintshire

CH5 3DF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Sorry this event is now full, but please do register on the waiting list by following the green ticket tab.
Event description

Description

*Cymraeg isod*

Building An Artist Career Today

A participatory workshop for creators at all stages of career

Let’s face it: the art world has moved on from how it operated in the 20th Century. While there are many more opportunities to artists than ever before, new challenges are faced, whether you’re just starting out and are still honing the foundation of your craft, or have decades of experience and find your career going stagnant with the closure of galleries and more.

This 5-part workshop will address 5 core areas:

  • Defining, Redefining, Living and Communicating Your Brand for Success;
  • Building Collaborative Relationships to Last;
  • Developing Income Streams with a ‘Profit’ Focus;
  • Engaging and Growing Your Audience with Digital Platforms and Tools;
  • Managing Confidence Knocks and Boosting Self-Esteem to Move Consistently Move Forward, with Awareness, Accountability and Priorisation.

This day workshop will be led by Susan Mumford, a game-changer in the 21st Century art world. She’s an entrepreneur, mentor, speaker, moderator and author. Her first foray into supporting industry professionals was in the form of the Association of Women Art Dealers (AWAD), which she established while running a gallery in Soho, London. This was followed by the launch of Be Smart About Art, an online-accessible professional development platform that helps creative professionals thrive in a changing world. In late 2015, her first book was published in the name of BSAA’s motto: Art is your life. Make it your living. While based in London, Susan spends notable periods around the UK and in the USA and Continental Europe, delivering workshops and keynotes, mentoring creative professionals, facilitating panel discussions, judging art prizes and more. https://www.besmartaboutart.com/


We offer a limited number of half price concession rates and if you are in receipt of disability or unemployment benefits, please send katie@helfagelf.co.uk proof of the benefit. Concession tickets are issued on first-come-first-served basis, and once allocated no further tickets are available. A maximum of 4 concession places will be available to one individual over the course of the 2018 HG Training Programme, in order to ensure the support offered is fair.

FAQs

What are my transport/parking options getting to the event?

https://www.gladstoneslibrary.org/contact/contact-gladstones-library/how-to-find-us

http://www.traveline.cymru/

Parking: There are some blue badge spaces available at Gladstone’s Library. Please note that due to the bad weather over the winter period, there is limited parking available at Gladstone’s Library. If you are unable to find a parking space on the site, alternative free parking is available at:
- Flintshire Record Office, CH5 3NR
- Tinkersdale public car park, CH5 3DH
These are both under a five-minute walk from the Library doors.

Let Katie know if you are able or interested in lift sharing

What should I bring to the event?

Notebook & pen

Please note that lunch is not included. The café at Gladstone's Library offers locally-sourced and freshly cooked food, which you can order on the day.

How can I contact the organiser with any questions?

katie@helfagelf.co.uk


---------------------------------------------------------------------------------------

Datblygu Gyrfa fel Artist Heddiw:

Gweithdy cyfranogol i artistiaid a chrefftwyr ar bob cam yn eu gyrfaoedd

Waeth i ni fod yn onest ddim: mae'r byd celfyddydol wedi newid yn sylweddol o gymharu â'r modd y gwnaed pethau yn yr 20fed ganrif. Er bod yna fwy o gyfleoedd i artistiaid nag erioed o'r blaen, mae yna heriau newydd i'w hwynebu, pa un ai ydych chi newydd ddechrau ac yn dal i fireinio'ch crefft, neu yn gweithio ers degawdau ac yn gweld eich gyrfa'n arafu wrth i fwy a mwy o orielau gau.

Bydd y gweithdy 5 rhan hwn yn ymdrin â 5 pwnc craidd:

  • Diffinio, Ail-ddiffinio, Byw a Chyfathrebu Eich Brand er mwyn Llwyddo;
  • Datblygu Cysylltiadau Cydweithredol a Pharhaol;
  • Datblygu Ffrydiau Incwm a Ffocws ar Elw;
  • Ymgysylltu a Datblygu Eich Cynulleidfa gyda chymorth Platfformau ac Offer Digidol;
  • Delio â Threialon a Hybu Hunanhyder er mwyn Symud Ymlaen, gydag Ymwybyddiaeth, Atebolrwydd a Sgiliau Blaenoriaethu.

Caiff y gweithdy hwn ei arwain gan Susan Mumford, un o bobl gwirioneddol ddylanwadol byd celf yr 21ain ganrif.

Cafodd Susan ei phrofiad cyntaf o gefnogi gweithwyr proffesiynol y diwydiant pan ffurfiodd yr Association of Women Art Dealers (AWAD), pan oedd hi'n rheoli oriel yn Soho, Llundain. Wedi hynny, datblygodd Be Smart About Art, llwyfan datblygiad proffesiynol ar-lein sy'n helpu gweithwyr creadigol proffesiynol i ffynnu mewn byd newidiol. Tua diwedd 2015, cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf - sy'n rhannu teitl ag arwyddair BSAA: Art is your life. Make it your living. Er ei bod yn byw yn Llundain, mae Susan yn treulio cyfnodau estynedig ledled y DG, UDA ac Ewrop, lle mae hi'n cyflwyno gweithdai a darlithoedd, yn mentora gweithwyr creadigol proffesiynol, yn hwyluso trafodaethau panel, yn beirniadu gwobrau celf ac yn cymryd rhan newn nifer o weithgareddau eraill. https://www.besmartaboutart.com/


Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r opsiynau o ran cludiant / parcio?

https://www.gladstoneslibrary.org/contact/contact-gladstones-library/how-to-find-us

http://www.traveline.cymru/ Yr Arbenigwyr ar Wybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio Bathodyn Glas ar gael. Dalier sylw: oherwydd y tywydd garw yn ystod y gaeaf, nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael yn Llyfrgell Gladstone. Os nad oes lle i barcio ar safle Llyfrgell Gladstone, gallwch barcio am ddim yn:

- Archifdy Sir y Fflint, CH5 3NR

- Maes parcio cyhoeddus Tinkersdale, CH5 3DH

Mae'r safleoedd hyn ryw bum munud ar droed o ddrysau'r Llyfrgell.

Ydych chi'n gallu / hoffech chi rannu lifft i'r digwyddiad? Rhowch wybod i Katie.

Ddylwn i ddod ag unrhyw beth gyda mi?

Llyfr nodiadau a phen ysgrifennu

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw cinio yn gynwysedig. Mae'r caffi yn Llyfrgell Gladstone yn cynnig bwyd lleol ffres y gallwch ei archebu ar y diwrnod.

Mwy o wybodaeth

katie@helfagelf.co.uk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACW logos
Date and Time

Location

Gladstone's Library

Church Lane

Hawarden

Flintshire

CH5 3DF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved