Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

BULLETIN Advanced Impact Training for Impact Leads and Mid-Career Researchers

Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Friday, 5 May 2017 from 11:15 to 14:15 (BST)

BULLETIN Advanced Impact Training for Impact Leads and...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Advanced Impact Workshop for Mid-Career Researchers   more info 1 May 2017 Free   Add to Waitlist

Share BULLETIN Advanced Impact Training for Impact Leads and Mid-Career Researchers

Event Details

Please scroll down for English.


Hyfforddiant Uwch ym Mhrifysgol Bangor ar Sgiliau Effaith Ymchwil i Ymchwilwyr Canol Gyrfa  

Dyddiad: Dydd Gwener, 5 Mai 2017 

Lleoliad: Prif Adeilad y Brifysgol, Ystafell Gynhadledd 3 Y Teras 

Amseroedd: 11.15am – 14.15pm. Gellwch ddod â phecyn cinio efo chi os dymunwch.


Hyfforddiant Uwch ar Effaith Ymchwil 

Mae'n bleser gan Gyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Bangor gynnig y modiwl hyfforddiant uwch hwn ar effaith ymchwil i ymchwilwyr sydd ar ganol eu gyrfa.  Mae’r rhaglen hyfforddi hon yn cael ei chyllido'n hael gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

 

I lawer o ymchwilwyr ar ganol eu gyrfa, roedd gorfod dangos effaith eu hymchwil ar gyfer REF 2014 yn gryn her.  Teimlai rhai nad oedd ganddynt yr adnoddau digonol i ddelio â'r ddealltwriaeth newydd o effaith a oedd ei hangen, ac mewn llawer achos bu ceisio rhoi tystiolaeth o lwybr effaith amlwg yn heriol a dweud y lleiaf.  Felly, er mwyn gweithredu'r strategaethau effaith at y REF nesaf yn llwyddiannus, mae'n hanfodol bod prifysgolion yn gwneud yn siŵr bod eu hymchwilwyr canol gyrfa yn deall yr agenda effaith yn llawn ac yn ei derbyn, gan ei gwneud yn rhan o'u cynllunio a'u gweithredu ym mhob cam o'u hymchwil.  I lawer o ymchwilwyr canol gyrfa, rhan allweddol o hyn yw datblygu ffyrdd newydd o ymwneud â rhai sy'n debygol o elwa oddi wrth eu hymchwil.


Bydd pynciau allweddol yn cynnwys:

 • Effaith y tu allan i'r byd academaidd: diffiniadau ac enghreifftiau.
 • Pwysigrwydd yr agenda effaith.
 • Mesur effaith, dangos tystiolaeth dros hynny a'i storio.
 • Cynllunio effaith ar gyfer eich maes ymchwil eich hun.
 • Ymgorffori effaith yn eich cynllun ymchwil.
 • Effaith o ran ceisiadau am grantiau a'r REF nesaf.


Ar gyfer pwy mae'r gweithdai?

Mae'r rhaglen hyfforddiant uwch hon ar effaith ar gyfer darlithwyr ac uwch ddarlithwyr o Brifysgol Bangor o unrhyw ddisgyblaeth sy'n cyflawni - neu'n bwriadu cyflawni - ymchwil sydd â photensial i effeithio ar gymdeithas neu'r economi.

Mae croeso i Hyrwyddwyr Effaith Colegau Prifysgol Bangor a CRSOs hefyd ddod i'r gweithdai er mwyn lledaenu gwybodaeth i ddarpar genedlaethau o ymchwilwyr.

 

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd ymchwilwyr ar ganol gyrfa yn gallu gwneud y canlynol:

 • Dangos dealltwriaeth gliriach o natur a phwysigrwydd effaith y tu allan i'r byd academaidd, a gallu nodi pa ffurf y gallai ei gymryd yn eu meysydd eu hunain.
 • Pennu amcanion effaith bersonol ar gyfer project ymchwil benodol.
 • Llunio strategaethau i gyflawni'r amcanion hyn.

Dod o'r gweithdy gydag o leiaf dri phwynt gweithredu ar gyfer cynhyrchu effaith yn deillio o'u hymchwil. 


Gwybodaeth am yr Hyfforddwr Effaith 

Mae Kristine Pommert yn Brif Hyfforddwr Effaith, wedi gyrfa 20 mlynedd fel gohebydd, gwneuthurwr rhaglenni a hyfforddwr i'r BBC.  Er 2012 mae wedi canolbwyntio ar yr agenda effaith, gan helpu prifysgolion gyda'u hastudiaethau achos effaith ar gyfer yr REF a chynllunio a chyflwyno gweithdai i helpu academyddion i lunio a datblygu eu hastudiaethau achos eu hunain.

 Mae gan Kristine Dystysgrif mewn Ymarfer Hyfforddi (CIPD) a chymhwyster ôl-radd mewn Hyfforddi. 


Cofrestru

Cofrestrwch drwy'r dudalen Eventbrite hon yn unig os gwelwch yn dda. Dim ond 25 o leoedd sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu lle ymlaen llaw.  Mae rhaglenni hyfforddi BULLETIN yn hynod boblogaidd ac mae mwy eisiau dod iddynt nag sydd o leoedd fel rheol ym Mhrifysgol Bangor. Os byddwch yn cofrestru ac yna'n gorfod canslo am ba bynnag reswm, gofynnir i chi anfon e-bost at [  ] cyn gynted â phosibl, fel y gellir cynnig eich lle i rywun arall. 

 


 

Bangor University Advanced Research Impact Skills Training for Mid-Career Researchers


Date: 
Friday 5th May 2017

Location: Main University Building, Cledwyn (Teras) Conference Room 3


Time: 11.15am  – 14.15pm. Delegates may bring a packed lunch.

 

Advanced Research Impact Training

Bangor University’s ESRC Impact Acceleration Account is pleased to offer this three-hour advanced impact training module for mid-career researchers. This training programme is generously funded by the Economic and Social Research Council (ESRC).

For many mid-career researchers, having to demonstrate the impact of their research for the REF 2014 meant a steep learning curve. Some felt ill-equipped to deal with the new understanding of impact required, and in many cases trying to evidence a purposeful impact trail with hindsight proved challenging to say the least. To implement their impact strategies for the next REF successfully, it is therefore crucial for universities to make sure their mid-career researchers fully understand and embrace the impact agenda, making it part of their planning and actions at every stage of their research. For many mid-career researchers, a key part of this is developing new ways of engaging with potential beneficiaries of their research.


Key topics will include:

 • Impact outside academia: definitions and examples.
 • The importance of the impact agenda.
 • Quantifying, evidencing and storing impact.
 • Planning impact for your own research area.
 • Incorporating impact into your research design.
 • Impact for grant applications and the next REF.


Who are the workshops for?

This advanced impact training programme is for Bangor University Lecturers and Senior Lecturers from any discipline who are engaged in, or planning to engage in, research that has the potential to impact on society or the economy. 

Bangor University College Impact Champions and CRSOs are also welcome to attend to enable the cascading of information to researchers. 

By the end of the workshop, mid-career delegates will:

 • Show a clearer understanding of the nature and importance of non-academic impact, and be able to specify what form it could take in their own areas.
 • Have set personal impact generation goals for a specific research project.
 • Have devised strategies to achieve these goals.
 • Come away with at least three action points for generating impact out of their research.


About the Impact Trainer

Kristine Pommert is a Lead Impact Trainer after a 20-year career as a BBC journalist, programme maker and trainer. Since 2012 she has been immersed in the impact agenda, helping universities with their impact case studies for the REF and designing and delivering workshops to help academics shape and develop their own case studies. Kristine holds a Certificate in Training Practice (CIPD) and has a postgraduate qualification in Coaching.


Registration

Please register via this Eventbrite page only. Places are strictly limited to 25 and booking is essential. BULLETIN training programmes are extremely popular and typically oversubscribed at Bangor University. If you register and then need to cancel for any reason, please email esrciaa@bangor.ac.uk as soon as possible, so your place can be offered to another delegate.

Do you have questions about BULLETIN Advanced Impact Training for Impact Leads and Mid-Career Researchers? Contact Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Save This Event

Event Saved

When & Where


Prifysgol Bangor / Bangor University
Cledwyn (Teras) 3, Prif Adeilad y Celfyddydau / Main Arts
LL57 2DG Bangor
United Kingdom

Friday, 5 May 2017 from 11:15 to 14:15 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

  Contact the Organiser
BULLETIN Advanced Impact Training for Impact Leads and Mid-Career Researchers
Things to do in Bangor Seminar Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.