Free

Business Planning Bootcamp Part 2 | Bŵtcamp Cynllunio Busnes Rhan 2

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Business Planning Bootcamp Part 2 | Bŵtcamp Cynllunio Busnes Rhan 2

About this event

(Please scroll down for English)

Bŵtcamp Cynllunio Busnes Rhan 2

Yn dilyn ein gweithdy Cynllunio Busnes ar gyfer Dechreuwyr fis diwethaf, mae nifer ohonoch wedi gofyn am rywbeth mwy ymarferol. Wel, rydym wedi gwrando arnoch!

Rydym wedi creu bŵtcamp dwy ran, sy’n egluro’n union sut i gynhyrchu cynllun busnes gwych. Mae’r ddwy sesiwn wedi’i dylunio i roi canllaw cam wrth gam, hawdd ei ddilyn, i ddatblygu cynllun busnes dynamig - i helpu eich busnes i dyfu a chyrraedd uchelfannau newydd.

Beth fydd dan sylw yn y digwyddiad?

Yn parhau o Ran 1, a oedd yn mynd i’r afael ag elfennau allweddol cynllun busnes, bydd Rhan 2 yn ymdrin â:

  • Dulliau effeithiol o ymchwilio i’r farchnad
  • Sylfeini cynllun marchnata cynhwysfawr
  • Cynllunio wrth gefn

Os hoffech ddal i fyny gyda Rhan 1, anfonwch e-bost atom yn: newtownhub@focusenterprisehubs.wales a byddwn yn gwneud siŵr eich bod yn cael mynediad at y recordiad.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy hwn yn agored i bob entrepreneur, p'un a ydych newydd ddechrau neu'n bwriadu adolygu'r hyn rydych yn ei wneud ar hyn o bryd.

P'un a ydych ar y cam syniadau neu'n barod i sefydlu busnes newydd, byddwn yn edrych yn fanwl ar sut y gallwch ddatblygu cynllun busnes deinamig i roi sylfaen a gwreiddiau cadarn i chi ar gyfer twf yn y dyfodol.

Cefndir y siaradwr

Mae gan Paul Ddiploma Ôl-Raddedig mewn Ymarfer Entrepreneuraidd, ac roedd yn arfer gweithio fel Cynghorydd Busnes i Ymddiriedolaeth y Tywysog, cyn sefydlu dau fusnes ei hun o fewn y pum mlynedd diwethaf, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Ymgynghorydd Masnachol a Bidiau yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru.

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

-----------------------------------

Business Planning Bootcamp Part 2

Following our successful Business Planning for Beginners workshop last month, many of you asked for something more practical. Well, you asked, we listened!

We’ve created a two-part bootcamp which explains exactly how to produce an excellent business plan. These two sessions are designed to give you an easily digestible, step-by-step guide to developing a dynamic business plan – helping your business grow and reach new heights.

What will the event cover?

Continuing on from Part 1, which looked at the key elements of a business plan, Part 2 will cover:

  • Effective methods for market research
  • The foundations for a comprehensive marketing plan
  • Contingency planning

If you would like to catch up with Part 1, please email us at: newtownhub@focusenterprisehubs.wales and we’ll make sure you can access the recording.

Who is this workshop for?

This workshop is open to all entrepreneurs, whether you’re just starting out or looking to revise what you’re currently doing.

Whether you’re at the ideation stage or ready to set up a new business, we will look in detail at how you can develop a dynamic business plan to give you a solid foundation and roots for future growth.

About the speaker

Paul has a Post-Graduate Diploma in Entrepreneurial Practice, was previously a Business Advisor for the Princes Trust, has established two businesses of his own within the past five years and is currently the Bids and Commercial Consultant at the Wales Co-operative Centre.


		Business Planning Bootcamp Part 2 | Bŵtcamp Cynllunio Busnes Rhan 2 image

Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn lle arloesol ar gyfer paratoi a chyflymu datblygiad busnesau newydd a busnesau sy’n tyfu, wedi’i leoli yn Warws Brenhinol Cymru, y Drenewydd, Powys. Ariennir Hwb Menter Ffocws y Drenewydd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

The Focus Newtown Enterprise Hub is an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses based at Royal Welsh Warehouse, Newtown, Powys. Focus Newtown Enterprise Hub is funded by the Welsh Government.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Hwb Ffocws Drenewydd | Focus Newtown Hub

Organiser of Business Planning Bootcamp Part 2 | Bŵtcamp Cynllunio Busnes Rhan 2

Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn lle arloesol ar gyfer paratoi a chyflymu datblygiad busnesau newydd a busnesau sy’n tyfu, wedi’i leoli yn Warws Brenhinol Cymru, y Drenewydd, Powys. Ariennir Hwb Menter Ffocws y Drenewydd gan Lywodraeth Cymru. 

 The Focus Newtown Enterprise Hub is an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses based at Royal Welsh Warehouse, Newtown, Powys. Focus Newtown Enterprise Hub is funded by the Welsh Government.

Save This Event

Event Saved