Caer Heritage 'Escape' Room & Ideas Jam Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University, Hadyn Ellis Building

Rooms 0.27a and 0.27b

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

Event description

Description

Discover one of Cardiff’s most important, but little-known archaeological sites. Solve the clues in an interactive 'Escape' room before passing through to the ideas generation workshop.

The Caerau And Ely Rediscovering (CAER) Heritage Project is a collaborative project between Cardiff University, Action in Caerau and Ely (ACE), local schools and local residents. The project is based around one of Cardiff’s most important, but little-known, archaeological sites, Caerau Iron Age hillfort.

The Caer Heritage Project team need your help in developing their community and business plan to ensure that the project continues to help the people of Caerau and Ely, suburbs of Cardiff which face significant social and economic problems. The project is helping to revitalise the community and connect local people and school children with this site’s fascinating past and make it relevant to the present, and it's key objectives have been to put local people at the heart of cutting-edge archaeological research, to develop educational opportunities and to challenge stigmas and unfounded stereotypes ascribed to this part of Cardiff.

This event is made up of two parts over 2 hours. Firstly, solve the puzzles in the Iron Age 'Escape' room and then you can pass into the ideas workshop. Here you will work with other students from across the university to provide solutions and ideas to enhance the Caer Heritage’s offer to the local community and make a difference to the growth of this fascinating site. As well as being in with a chance of winning a Best Team prize, you’ll also get all the latest information about volunteering and dig opportunities and learn about an important site in local history.

The Caer Heritage project recently won the Outstanding Contribution to the Local Community award at the Times Higher Education Awards 2017 and was overall winner of the National (UK) Coordinating Centre for Public Engagement ‘Engage Award’, 2014.

Cardiff University's School of History, Archaeology and Religion are an innovative and internationally recognised centre of excellence in research and teaching, devoted to the study of the past and beliefs from prehistoric times to contemporary societies.

This event is part of a week-long Student Innovation Festival - a celebration of the innovative and creative work taking place across the University, and has been co-produced and curated by a team of students working with our Schools and staff. This event is only open to staff and students of Cardiff University. Check out the other events taking place across campus during the festival week.


Ystafell Ddianc Treftadaeth Caer a Gweithdy Ideas Jam

Dewch i ddarganfod un o safleoedd archeolegol pwysicaf ond gweddol anhysbys Caerdydd. Datrys cliwiau mewn Ystafell Ddianc ryngweithiol cyn mynd ymlaen i’r gweithdy cynhyrchu syniadau.
Mae Prosiect Treftadaeth CAER yn brosiect ymchwil ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd, Gweithredu yng Nghaeau ac Elái, ysgolion lleol a thrigolion lleol. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar un o safleoedd archeolegol pwysicaf, ond mwyaf anhysbys Caerdydd, sef bryngaer Caerau, o Oes yr Haearn.

Mae tîm Prosiect Treftadaeth Caer angen eich cymorth i ddatblygu eu cynllun busnes a chymunedol er mwyn sicrhau bod y prosiect yn parhau i helpu pobl Caerau ac Elái - ardaloedd o Gaerdydd sy’n wynebu problemau cymdeithasol ac economaidd sylweddol. Mae'r prosiect yn helpu i adfywio’r gymuned a chysylltu pobl a phlant ysgol leol â hanes rhyfeddol y safle a’i wneud yn berthnasol i’r oes bresennol. Rhai o brif amcanion y prosiect yw rhoi pobl leol wrth wraidd ymchwil archeolegol flaengar, datblygu cyfleoedd addysgol a herio stigmâu ac ystrydebau ynghylch y rhan hon o Gaerdydd.

Mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys dwy ran dros 2 awr. Yn gyntaf, datys posau yn Ystafell Ddianc yr Oes Haearn, ac yna gallwch fynd ymlaen i’r gweithdy syniadau. Yma byddwch yn gweithio gyda myfyrwyr eraill o bob rhan o’r Brifysgol i ddarparu atebion a syniadau er mwyn gwella cynnig Prosiect Treftadaeth Caer i’r gymuned leol a gwneud gwahaniaeth i dwf y safle diddorol iawn hwn. Yn ogystal â bod â chyfle ennill gwobr y Tîm Gorau, cewch y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gwirfoddoli a chyfleoedd cloddio a dysgu rhagor am safle pwysig yn hanes yr ardal.

Mae Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd yn ganolfan ymchwil arloesol sydd â chydnabyddiaeth ryngwladol am ragoriaeth mewn addysgu ac ymrwymiad i astudio’r gorffennol a chredoau sy’n rhychwantu cynhanes a chymdeithasau cyfoes.
Mae Prosiect Treftadaeth Caer newydd ennill Gwobr Cyfraniad Eithriadol i’r Gymuned Leol gan Wobrau Addysg Uwch The Times 2017, ac ef oedd yn enillydd Gwobr Ymgysylltu y Ganolfan Gydgysylltu ar gyfer Ymgysylltu Cyhoeddus (DU).

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Arloesedd Myfyrwyr sy'n para wythnos, ac yn dathlu gwaith arloesol a chreadigol a wneir ar draws y Brifysgol, ac mae wedi'i gyd-gynhyrchu a'i guradu gan dîm o fyfyrwyr sy'n gweithio gyda'n Hysgolion a'n staff. Darllenwch am y digwyddiadau eraill a gynhelir ar draws y campws yn ystod wythnos yr ŵyl.

Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018
Ystafelloedd 0.27a 0.27b, Adeilad Haydyn Ellis
Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
Mae lleoedd yn brin felly cadwch eich lle ar gyfer y digwyddiad hwn gan ddefnyddio'r ddolen Eventbrite

Date and Time

Location

Cardiff University, Hadyn Ellis Building

Rooms 0.27a and 0.27b

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

Save This Event

Event Saved