(Caerdydd / Cardiff) Using the All Wales Basic Safeguarding Awareness train...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

WCVA

Baltic House

Mount Stuart Square

Cardiff

CF10 5FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Using the All Wales Basic Safeguarding Awareness training pack – a workshop for trainers

You will have the opportunity to

  • Update and check your knowledge in relation to Safeguarding under the Social Services and Well Being (Wales) Act 2014
  • Consider the delivery and assessment options
  • Explore the use of key activities, how these could be used in training delivery, CPD and assessment
  • Consider preparation, resources and support required to deliver the programme effectively
  • Learn from the experiences of others who have delivered the training

Defnyddio y pecyn hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu - gweithdy i hyfforddwyr

Bydd cyfle i chi

  • Diweddaru a gwirio eich gwybodaeth ynglyn â Diogelu o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014
  • Ystyriwch yr opsiynau cyflwyno ac asesu
  • Archwilio'r defnydd o weithgareddau allweddol, sut y gellid defnyddio'r rhain wrth ddarparu hyfforddiant, DPP ac asesu
  • Ystyried paratoi, adnoddau a chymorth sydd eu hangen i gyflwyno'r rhaglen yn effeithiol
  • Dysgu o brofiadau pobl eraill sydd wedi cyflawni'r hyfforddiant

Date and time

Location

WCVA

Baltic House

Mount Stuart Square

Cardiff

CF10 5FH

United Kingdom

View Map

Organiser Social Care Wales / Gofal Cymdeithasol Cymru

Organiser of (Caerdydd / Cardiff) Using the All Wales Basic Safeguarding Awareness training pack / Defnyddio pecyn hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a sefydliadau i arwain gwelliant ym maes gofal cymdeithasol. Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd sy'n gydweithredol ac yn gynhwysol.

We work with people who use care and support services, and organisations to lead improvement in social care. We’re committed to working in a way that’s collaborative and inclusive.


Save This Event

Event Saved