Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cafê CULT
Mewnflwch Sero - dulliau delio ag e-byst
Zero Inbox - email overload under control

CULT Cymru

Thursday, 16 November 2017 from 18:00 to 21:00 (GMT)

Cafê CULT Mewnflwch Sero - dulliau delio ag e-byst...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb / Union Member
Unigolion sy'n aelod o undeb.
Individual union members.
15 Nov 2017 £10.00 £0.00
Eraill / Others 15 Nov 2017 £15.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Cafê CULT Mewnflwch Sero - dulliau delio ag e-byst Zero Inbox - email overload under control

Event Details

Cafê CULT

     

SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL

DIGITAL SKILLS FOR CREATIVES

Mewnflwch Sero - dulliau delio ag ebyst

Zero Inbox - email overload under control

16 Tachwedd 2017

16 November 2017

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

Clwb BBC, Llandaf, Caerdydd

BBC Club, Llandaff, Cardiff


Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau canolbwyntio ar orffen gwaith pwysig?

Os yw eich mewnflwch wedi'i orlwytho ac mae didoli trwy e-byst yn hala chi'n wallgof, dewch i ddysgu sut i reoli'n effeithiol.

Do you work in the creative sector and would like to concentrate on completing work that really matters?

If your inbox is overloaded and sifting through emails is driving you crazy, let us help you get it under control.


This session is for anyone who wants to work more effectively with emails - whatever field you're in.

We will offer alternative methods of working with tips and advice on how to get your inbox to zero and keep it there.

Mae'r sesiwn hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gweithio yn fwy effeithiol gydag e-byst - beth bynnag yw eich maes.

Byddwn yn cynnig dulliau amgen o weithio gydag awgrymiadau a chyngor ar sut i gael eich mewnflwch i sero a'i gadw yno.

Erbyn diwedd y sesiwn dylwch gallu:  

  • Adnabod y prif fathau o e-byst er mwyn prosesu eich mewnflwch yn effeithlon.
  • Defnyddio dulliau ymarferol megis archifo, hidlo a thempledi er mwyn lleihau eich baich e-bost.

By the end of the session you should be able to:

  • Identify the main types of email in order to process your inbox efficiently.
  • Use practical approaches such as archiving, filters and templates to reduce your email burden.


Amseroedd:

18:00 - 18:30 - Cofrestru gyda bwffe ysgafn

18:30 - 20:30 - Sesiwn: Mewnflwch Sero

20:30 - 21:00 - Rhwydweithio

Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â :  rachel@bectu.org.uk


Timings:

18:00 - 18:30 - Registration with light buffet

18:30 - 20:30 - Session: Zero Inbox

20:30 - 21:00 - Networking

If you require further information email :  rachel@bectu.org.uk


Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recordings, Prifysgol Aberystwyth a CULT Cymru. Mae Carl yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Gweler:  morris.cymru

Trainer: Carl Morris

Carl is a bilingual freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries, Welsh speakers and sustainable communities. He has recently worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings, Aberystwyth University, and CULT Cymru. Carl an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. See:  morris.cymru 


Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Do you have questions about Cafê CULT Mewnflwch Sero - dulliau delio ag e-byst Zero Inbox - email overload under control? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC
Llantrisant Road
Llandaff
CF52YQ
United Kingdom

Thursday, 16 November 2017 from 18:00 to 21:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Cafê CULT
Mewnflwch Sero - dulliau delio ag e-byst
Zero Inbox - email overload under control
Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.