Free

Cafe CULT - Pobl ifanc a Iechyd Meddwl : Young People & Mental Health

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
3 innovative charities talk about their work with young people + Q&A. 3 elusen arloesol yn son am eu gwaith gyda pobl ifanc + Holi & Ateb.

About this event


		Cafe CULT - Pobl ifanc a Iechyd Meddwl :  Young People & Mental Health image

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially.

Ar gyfer pwy?

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at unrhyw un sy'n gweithio yn y sector creadigol yng Nghymru sydd am ddeall mwy am hunan-niweidio (gan gynnwys anhwylderau bwyta) ac am hunanladdiad, fel y gallant gynnig cymorth i eraill neu ddeall mwy am gyflwr y maent yn byw gydag ef ar hyn o bryd. Mae hefyd yn rhoi enghreifftiau o sut y defnyddir technegau artistig i feithrin gwydnwch a hyrwyddo lles emosiynol. Mae croeso i bawb.

Amcanion y Sesiwn

Wrth i ni ffeindio ein ffordd allan o'r pandemig, mae profiad llawer o bobl dros y12 mis diwethaf yn anhygoel o galed, ac mae nifer yr achosion o anhwylderau iechyd meddwl wedi codi. Bydd y sesiwn hon yn gyfle i glywed mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud yn y maes hwn, a sut y gellir cael gafael ar gymorth. Bydd sesiwn holi ac ateb ar ôl cyflwyniadau gan y panelwyr.

Er bod rhai o'r enghreifftiau a ddarperir yn y sesiwn hon yn gadarnhaol, mae'r pwnc yn hynod sensitif a gall peri gofid, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn teimlo yn barod ar gyfer y digwyddiad hwn, ac os ydych yn cael trafferth yn ystod y sesiwn, rhowch wybod i'r hwylusydd.

For Who?

This session is aimed at anyone working in the creative sector in Wales who wants to understand more about self-harm (including eating disorders) and about suicide, so that they may be able to to offer support to others or understand more about a condition they are currently living with. It also provides examples of how artistic techniques are used to build resilience and promote emotional wellbeing. All are welcome.

Aims of Session

As we ease out of the pandemic, many people have found managing the last 12 months incredibly hard, and the incidence of poor mental health has risen. This session will be a chance to hear more about the work being done in this area, and how help can be accessed. There will be a Q&A after presentations from the panellists.

Although some of the examples provided in this session are positive the subject matter is extremely sensitive and can be triggering, so please do make sure you are prepared for this event, and if you find you are struggling during the session, please let the host know.

Ar y Panel:

Caryl Stock - The Amber Project : Caryl yw cydlynydd y prosiect creadigol hwn yng Nghaerdydd sy'n gweithio gyda phobl ifanc (14-25 oed) sydd â phrofiad o hunan-niweidio. Gyda chefndir o weithio gyda phobl ifanc sy'n agored i niwed, penodwyd Caryl gan Church Army yn 2002 i ddatblygu'r prosiect arloesol hwn sydd ar hyn o bryd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cwnsela, cymorth ymarferol, canu, gitâr a grwpiau creadigol ynghyd â gweithdai theatr. Elfen bwysig o Amber yw'r prosiect Constellation sy'n gweithio gyda phobl ifanc sy'n draws, yn anneuaidd neu'n cwestiynu eu hunaniaeth o ran rhywedd.

Beth Dowsett - The Amber Project : Beth sy'n hwyluso'r rhaglen Theatr. Mae'n defnyddio technegau theatr, gan gynnwys Theatr y Fforwm, i feithrin gwydnwch a hyrwyddo lles emosiynol. Mae Beth hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc ar sail un-i-un gan ddarparu cymorth ymarferol ac emosiynol. Mae ganddi radd mewn addysg gelfyddydol a chefndir mewn celfyddydau cymunedol. Cyn gweithio gyda The Amber Project, treuliodd flynyddoedd lawer yn hyfforddi ac yn gweithio gyda Theatr Fforwm Cymru gan ddefnyddio Theatr y Fforwm mewn llawer o wahanol leoliadau.

David Heald - Papyrus : David yw Rheolwr Rhanbarthol De Cymru yr elusen a sefydlwyd yn 2018. Mae David wedi bod yn rhan o'i dwf a'i gyrhaeddiad yn y blynyddoedd dilynol. Mae ei gefndir mewn gwaith ieuenctid ac addysg ac mae wedi gweithio gyda phobl ifanc sydd â hunan-niweidio, anhwylderau bwyta neu feddyliau hunanladdol ers blynyddoedd lawer. Mae'n cynnal cyrsiau hyfforddi PAPYRUS ar ymwybyddiaeth ac atal hunanladdiad yn ogystal â gweithio gyda thîm PAPYRUS o wirfoddolwyr cymunedol ledled Cymru.

Jo Whitfield - Beat : Jo yw Swyddog Cenedlaethol Cymru ar gyfer elusen anhwylderau bwyta Y Deyrnas Gyfunol. Mae Beat yn bodoli i roi terfyn ar boen a dioddefaint anhwylderau bwyta, ac mae'n gallu helpu unrhyw un y mae'r afiechydon meddwl difrifol hyn yn effeithio arnynt. Mae Beat yn darparu Llinellau Cymorth a gwasanaethau ar-lein i oedolion a phobl ifanc sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth am anhwylderau bwyta. Mae gwasanaethau Beat yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim i'w defnyddio. www.beateatingdisorders.org.uk.

Panellists

Caryl Stock - The Amber Project : is the project co-ordinator on this creative Cardiff based project which works with young people (aged 14-25) who have experience of self-harm. With a background of working with vulnerable young people, Caryl was appointed by Church Army in 2002 to develop this innovative project which currently offers a range of services including counselling, practical support, singing, guitar and creative groups together with theatre workshops. An important element of Amber is the Constellation project which works with young people who are trans, non-binary or questioning their gender identity.

Beth Dowsett - The Amber Project : facilitates the Theatre programme. She uses theatre techniques, including Forum Theatre, to build resilience and promote emotional wellbeing. Beth also works with young people on a one-to-one basis providing practical and emotional support. She has a degree is in arts education and a background in community arts. Before working with The Amber Project, she spent many years training and working with Theatr Fforwm Cymru using Forum Theatre in many different settings.

David Heald - Papyrus : is the Regional Manager for South Wales of the charity founded in 2018. David has been part of its growth and reach in the subsequent years. His background is in youth work and education and he has worked with young people with self-harm, eating disorders or suicidal thoughts for many years. He runs PAPYRUS training courses on suicide awareness and prevention as well as working with PAPYRUS’s team of community volunteers across Wales

Jo Whitfield - Beat : is the National Officer, Wales of the UK’s eating disorder charity. Beat exists to end the pain and suffering of eating disorders, and are able to help anyone affected by these serious mental illnesses. Beat provides Helplines and online services for adults and young people offering support and information about eating disorders. Beat’s services are confidential and free to use. www.beateatingdisorders.org.uk.

CULT Cymru

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser CULT Cymru (BECTU, Equity, MU, WGG)

Organiser of Cafe CULT - Pobl ifanc a Iechyd Meddwl : Young People & Mental Health

Save This Event

Event Saved