CANCELLED: Acts of political translation

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystafell / room 2.18

Ysgol Ieithoedd Modern / School of Modern Languages

66a Parc y Plas / Park Place

Caerdydd / Cardiff

CF10 3AS

United Kingdom

View Map

Event description
A public lecture with guest speaker Associate Professor Nicole Doerr (University of Copenhagen).

About this Event

Darlith gyhoeddus gyda'r siaradwr gwadd Yr Athro Cyswllt Nicole Doerr (Prifysgol Copenhagen) fel rhan o themâu ymchwil Dinasyddion a Chyfieithu, Addasu a Pherfformiad yn yr Ysgol.

Crynodeb

Yn sgil dyfodiad mwy na miliwn o ffoaduriaid i Ewrop, mae gwyddonwyr cymdeithasol wedi dangos fwyfwy o ddiddordeb yn yr heriau a allai wynebu democratiaeth a chyfraniad dinesig oherwydd gwahaniaethau ieithyddol a diwylliannol. Yn y sgwrs hon, rwy’n cyflwyno arferion ymgyrchwyr o weithredu er budd newid gwleidyddol, a helpodd protestwyr sy’n gweithio ym maes anghydraddoldeb neu undod â ffoaduriaid yn Sweden, yr Almaen, Denmarc a’r Unol Daleithiau i weithio gyda’i gilydd yn fwy democrataidd. Ar sail astudiaethau achos ethnograffig yn LA, Malmö, Copenhagen, Bavaria, a Berlin, rwy’n archwilio sut ac o ba dan amodau y mae mwy o amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol yn meithrin arloesedd democrataidd a “gweithredoedd o undod” a “gweithredu er budd newid gwleidyddol” sy'n cynnwys cyfraniad lleol gan ymfudwyr preswyl, ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Trwy dair cymhariaeth o arferion democrataidd lleol ag amrywiaeth ieithyddol a hebddynt, mewn cyd-destunau cymunedol seciwlar a chrefyddol, ac mewn mudiadau cymdeithasol annibynnol ac yn llywodraeth y ddinas, mae'r astudiaeth hon yn dangos heriau a photensial amrywiaeth a chydweithio yn absenoldeb neu bresenoldeb cefnogaeth sefydliadol. Trwy gyflwyno’r ddamcaniaeth o weithredu er budd newid gwleidyddol, mae'r papur hwn yn cysylltu damcaniaethau democratiaeth ystyriol a radical ag ymchwil ynghylch dinasyddiaeth feirniadol ac astudiaethau am ymfudo. Rwy'n trafod cydweithio rhwng ymfudwyr preswyl, ceiswyr lloches a dinasyddion mewn clymbleidiau democrataidd ar lawr gwlad, gan gynnwys gwrthdaro o ran anghydbwysedd pŵer a mynediad anghyfartal at wybodaeth, yn ogystal â ffiniau ieithyddol a chymdeithasol, a gwahaniaethau statws dinesig, sy'n lleihau'r tebygolrwydd o ganlyniadau llwyddiannus wrth gydweithio. Edrychais ar baradwysau byw sy'n deddfu syniadau cydraddol o “ddinasyddiaeth i bawb” i archwilio cyfyngiadau ac effeithiau cadarnhaol arferion annibynnol o weithredu er budd gwleidyddol ar ddemocratiaeth mewn cymdeithasau o fewnfudwyr.

Bywgraffiad

Mae Nicole Deorr yn Athro Cyswllt mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Copenhagen. Mae ymchwil Doerr yn archwilio sut ac o ba dan amodau y mae mwy o amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol yn meithrin arloesedd democrataidd ym meysydd symudiadau cymdeithasol, democratiaeth leol a chyfraniad ymfudwyr, ffoaduriaid a lleiafrifoedd. Ar sail ymchwil yn yr Unol Daleithiau, yr Almaen, yr Eidal, De Affrica a’r DU, mae Doerr yn archwilio arferion cyfunol gweithredu er budd newid gwleidyddol, a all helpu grwpiau amlieithyddol ac amrywiol i weithio gyda’i gilydd yn fwy democrataidd a meithrin cynhwysiant croestoriadol ar sail rhyw. Dyfarnwyd Cymrodoriaethau Marie Curie yr UE ac IPODI i ymchwil Doerr, yn ogystal â Chymrodoriaeth Democratiaeth Canolfan Harvard Ash.

Cyfieithu ar y pryd

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Gymraeg yn ystod y sesiwn holi ac ateb. Os ydych yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â mlang-events@caerdydd.ac.uk erbyn dydd Mercher 5 Chwefror i wneud ymofyniad cyfieithu ar y pryd. Nodwch fod 10% neu mwy o’r rhai sy’n bwriadu dod yn angen i ofyn am y ddarpariaeth hon er mwyn iddo gael ei ffynonellau i fod yn bresennol a bydd yn amodol ar argaeledd adnoddau.

Mae'n ddrwg gennym nad yw'r dudalen gofrestru gyfan ar gael yn Gymraeg; yn anffodus nid yw'r platfform yr ydym yn ei ddefnyddio'n cynnig y gwasanaeth hwn.

***********************************************************************************

A public lecture with guest speaker Associate Professor Nicole Doerr (University of Copenhagen) as part of both the Citizens and Translation, Adaptation and Performance research themes at the School.

Abstract

The arrival of over one million of refugees in Europe has made social scientists interested in the challenges that linguistic and cultural differences may pose to democracy and civic participation. In this talk, I present the activist practices of political translation, which helped protesters working on inequality or solidarity with refugees in Sweden, Germany, Denmark and the United States work together more democratically. Based on ethnographic case studies in L.A., Malmö, Copenhagen, Bavaria, and Berlin, I investigate how and under what conditions increased linguistic and cultural diversity fosters democratic innovation and “acts of solidarity” and “political translation” involving local participation by resident migrants, refugees, and asylum seekers. Through a three-fold comparison of local democratic practices with and without linguistic diversity, in secular and religious community contexts, and in independent social movements and in city government, this study shows the challenges and potential of diversity and cooperation in the absence or presence of institutional support. By delivering a political theory of translation, this paper is connecting theories of deliberative and radical democracy with research on critical citizenship and migration studies. I discuss cooperation between resident migrants, asylum seekers and citizens in grassroots democratic coalitions, including conflicts about power imbalances and unequal access to knowledge, as well as linguistic and social boundaries, and civic status differences, which reduce the likelihood of successful outcomes in cooperation. Looking at lived utopias that enact egalitarian notions of “citizenship for all” to explore the limitations and positive effects of independent practices of political translation on democracy in immigrant societies.

Biography

Nicole Doerr is Associate Professor of Sociology at the University of Copenhagen. Doerr’s research investigates how and under what conditions increased linguistic and cultural diversity fosters democratic innovation in the areas of social movements, local democracy and participation by migrants, refugees, and minorities. Based on research in the US, Germany, Italy, South Africa, and the UK, Doerr explores the collective practices of political translation, which can help multilingual and diverse groups work together more democratically and foster intersectional gendered inclusion. Doerr’s research has been awarded the EU Marie Curie and IPODI Fellowships, as well as the Harvard Ash Center Democracy Fellowship.

Simultaneous Translation

The event will be delivered in the medium of English. You are welcome to ask questions in the medium of Welsh during the Q&A session. If you intend to do this, please contact mlang-events@cardiff.ac.uk by Wednesday 5 February to request simultaneous translation. Please note that 10% or more of those planning to attend will need to request this provision in order for it to be sourced and will be subject to resource availability.

We apologise that the entire registration page is not available in the medium of Welsh; unfortunately, the platform we use does not offer this service.

Share with friends

Date and Time

Location

Ystafell / room 2.18

Ysgol Ieithoedd Modern / School of Modern Languages

66a Parc y Plas / Park Place

Caerdydd / Cardiff

CF10 3AS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved