Free

'Cardiff Arms Park: The Early Years' by David Allen

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Glamorgan Archives events programme / Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

About this event

David Allen is the lead author of a newly published history of the Arms Park. Unlike most sporting histories, the book focusses on the ground’s evolving architecture and explores how it developed as an important sporting and social space in the town and city of Cardiff. This presentation will focus on its early years and discuss not only what did happen on the site, but what might have been had various alternate plans for its use come to pass.

Please note that this event will be held online via Microsoft Teams. You will need to download the Teams app to your device in advance of the event.

A link will be sent you before the event. By registering for this event you confirm you are happy for us to send you communications by email relating to this event only. Your email address will not be shared or used for any other purpose.

**********

David Allen yw prif awdur yr hanes newydd ei gyhoeddi o Barc yr Arfau. Yn wahanol i’r rhan fwyaf o hanesion chwaraeon, mae’r llyfr yn canolbwyntio ar ddatblygiad pensaernïol y maes a sut ddatblygodd fel lleoliad chwaraeon a chymdeithasol pwysig o fewn tref a dinas Caerdydd. Bydd y cyflwyniad yma yn canolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar ac yn trafod nid yn unig beth ddigwyddodd ar y safle, ond be allai fod wedi digwydd os gwireddwyd cynlluniau amgen.

Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i'ch dyfais o flaen llaw.

Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â'r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Glamorgan Archives

Organiser of 'Cardiff Arms Park: The Early Years' by David Allen

Glamorgan Archives serves the authorities of Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taff and the Vale of Glamorgan. It collects, preserves and makes available to the public documents from the area dating from the 12th century to the present day. Over 12km of documents are held in the strongrooms of its purpose-built facility which opened in January 2010.

*************************

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu awdurdodau lleol Caerdydd, Penybont-ar-Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Mae’n casglu, cadw ac yn ddarparu i’r cyhoedd dogfennau o’r ardal sy’n dyddio o’r 12fed ganrif hyd at y presennol. Mae gan Archifau Morgannwg dros 12km o ddogfennau yn ei ystafelloedd sicr a wnaed i’r pwrpas ac a agorwyd yn Ionawr 2010.

Save This Event

Event Saved