Cardiff: Creative Capital

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hadyn Ellis Building

Cardiff University

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Creative Cardiff, Cardiff University and British Council would like to invite you to:

Cardiff: Creative Capital

A symposium exploring what makes a creative city.

Thursday 8 December, 9.30am – 4pm

Hadyn Ellis Building, Cardiff University, Maindy Road, Cardiff. CF24 4HR.

Insights from our first year of Creative Cardiff alongside the themes and trends emerging from wider research.

There is a growing awareness of the importance of the creative economy, not only in its contribution to people’s quality of life but as a distinctive segment of the economy in its own right.

Evidence from various sources confirms intuitive impressions of Cardiff as a creative city, with a significant cultural sector that is not only part of the fabric of life in the city but a cornerstone of its economy.

At Creative Cardiff, we have begun the process of mapping Cardiff’s creative economy. This work sits alongside the establishment of the Creative Cardiff Network, established in October 2015.

Keynote Speaker: Hasan Bakhshi, Director of Creative Economy in Policy and Research, Nesta

Chair: Professor Ian Hargreaves, Chair of Digital Economy, Cardiff University.

Speaker: Professor Justin Lewis, School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University

Full programme of speakers to follow.

--------------------------------------

Hoffai Caerdydd Creadigol, Prifysgol Caerdydd, a British Council eich gwahodd chi i'r digwyddiad canlynol:

Caerdydd: Prifddinas Greadigol

Symposiwm i ystyried sut beth yw dinas greadigol.

Dydd Iau 8 Rhagfyr, 9.30am – 4pm

Adeilad Hadyn Ellis, Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HR.

Yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu yn ystod blwyddyn gyntaf Caerdydd Creadigol ochr yn ochr â themâu a thueddiadau sy'n codi o waith ymchwil ehangach.

Ceir ymwybyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd yr economi greadigol, nid yn unig o ran ei chyfraniad at ansawdd bywyd pobl, ond fel rhan benodol o'r economi yn ôl ei rhinwedd ei hun.

Mae tystiolaeth o ffynonellau amrywiol yn cadarnhau'r argraffiadau cynnar fod Caerdydd yn ddinas creadigol a bod ganddi sector ddiwylliannol o bwys sy'n rhan annatod o'r ddinas ac yn gonglfaen o'i heconomi.

Yma yng Nghaerdydd Creadigol, rydym wedi dechrau ar y broses o fapio economi greadigol Caerdydd. Caiff y gwaith hwn ei wneud ochr yn ochr â chreu Rhwydwaith Caerdydd Creadigol, a sefydlwyd ym mis Hydref 2015.

Prif Siaradwr: Hasan Bakhshi, Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol ym maes Polisïau ac Ymchwil, Nesta

Cadeirydd: Yr Athro Ian Hargreaves, Cadeirydd yr Economi Ddigidol, Prifysgol Caerdydd.

Siaradwr: Yr Athro Justin Lewis, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd

Rhaglen lawn y siaradwyr i ddilyn.

Date and Time

Location

Hadyn Ellis Building

Cardiff University

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved