Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Spiros Cornerstone

Charles Street

Cardiff

CF10 2SF

United Kingdom

Event description

Description

*PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH*


Gweledigaeth y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yw y bydd pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau. Cawsom ein creu ar 1 Ionawr 2019, gan ddod â gwasanaethau'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise ynghyd fel un sefydliad newydd.

Hoffem gydweithio â chi i ddatblygu ein strategaeth hir-dymor, felly rydym yn cychwyn ar raglen o ddigwyddiadau gwrando ledled y DU o fis Ebrill tan fis Gorffennaf 2019. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar ein dull o weithio a'r hyn a wnawn ac arwain y dull hwnnw.

Rhennir y diwrnod yn ddwy sesiwn. Bydd y bore'n canolbwyntio ar rai o'r penderfyniadau strategol allweddol sydd angen i ni eu gwneud ynglŷn â sut ac ymhle y blaenoriaethwn ein hymdrechion, tra bydd y prynhawn yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru a sut allwn ni gydweithio â chi i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.


Mae croeso i chi ymuno â ni yn y naill sesiwn neu'r llall neu yn y ddwy, dewiswch eich tocyn yn unol â hynny.

BORE (10.00-13.00) – Llwybr i'r dyfodol ar gyfer arian a phensiynau

Yn ystod y bore byddwn yn ceisio'ch barn ynglŷn â beth ddylem eu gosod fel ein prif flaenoriaethau a sut y dylem benderfynu pwy sydd fwyaf angen cymorth. Byddwn hefyd yn trafod y materion, datrysiadau posib a'r blaenoriaethau ynglŷn â chael arian i'r bobl hynny.

Bydd y sesiwn hon yn neilltuol o berthnasol os ydych:

 • yn dymuno cyfrannu at gyfeiriad strategol y Gwasanaeth Arian a Phensiynau a dylanwadu arno
 • eisoes ynghlwm â materion yn ymwneud â galluogrwydd ariannol, canllaw ar bensiynau neu gyngor ar ddyledion
 • wedi gweithio gyda'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau neu Pension Wise yn y gorffennol

PRYNHAWN (13.45-15.30) – Gwella Llesiant Ariannol yng Nghymru

Yn ystod y prynhawn byddwn yn trafod yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru a sut allwn gydweithio â chi i sicrhau y gall pawb wneud y mwyaf o'u harian a'u pensiynau.

Bydd y sesiwn hon yn neilltuol o berthnasol os ydych:

 • yn gyflogwr lleol, yn rhwydwaith, asiantaeth o'r llywodraeth neu'n ymgyrchydd?
 • yn dymuno dysgu rhagor am sut mae llesiant ariannol yn effeithio ar eich cymuned, cyflogeion neu gwsmeriaid
 • yn dymuno rhoi adborth ar eich ymchwil, straeon a phrofiadau ynglŷn ag ymagweddau pobl tuag at gyllid personol

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ymuno â ni.

-------------------------------------------------------------------------

Our vision is for everyone to make the most of their money and pensions. To make this a reality, we need your help.

We would like to work with you to develop our long-term strategy, so we are embarking on a programme of listening events throughout the UK from April until July 2019. This will give you the opportunity to influence and guide the way we work and what we do.

The day will be split into two sessions. The morning will focus on some of the key strategic decisions we need to make about how and where we prioritise our efforts, while the afternoon will focus on what is happening in your region and how we can work with you to ensure people get the help they need.

You are welcome to join us at either or both sessions, simply select your ticket accordingly.

MORNING (10.00-13.00) – A future path for money and pensions

During the morning we will seek your views on what our key priorities should be and how we determine who is most in need of support. We will also look at the issues, potential solutions and priorities for funding for those people.

This session will be especially relevant if you:

 • want to contribute to and influence the strategic direction of the Money and Pensions Service
 • are already involved with financial capability, pensions guidance or debt advice issues
 • previously worked with the Money Advice Service, the Pensions Advisory Service or Pension Wise

AFTERNOON (13.45-15.30) – Improving Financial Wellbeing in Wales

During the afternoon we will be discussing what is happening in Wales and how we can work with you to ensure everyone can make the most of their money and pensions.

This session will be especially relevant if you:

 • are a local employer, network, government agency or campaigner?
 • want to learn more about how financial wellbeing impacts your community, employees or customers
 • want to feedback your research, stories and experiences about people’s approaches to personal finance

We look forward to you joining us.

Share with friends

Date and Time

Location

Spiros Cornerstone

Charles Street

Cardiff

CF10 2SF

United Kingdom

Save This Event

Event Saved