£0 – £25

Carers and their Rights in Wales - with Prof. Luke Clements

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cefn Lea Park

Dolfor

Newtown

SY16 4AJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

Disgrifiad dwyieithog o’r digwyddiad – gweler isod am y fersiwn Cymraeg.

-----

Carers and their Rights in Wales, an event with Professor Luke Clements

Please arrive from 9:30 (registration) for a 10:00 start.
The event lasts till 4:00, with the opportunity to mingle and network afterwards, and vacating the venue at 5:00.

Professor Clements will deliver an informative talk about the following topics:

  • assessments

  • adult carers

  • parent carers and young carers

  • care planning and direct payments

  • NHS duties to carers

This seminar will cover carers' rights, the law, and the reality of day to day practice. There will be opportunities to ask questions throughout the day. It is also a good opportunity to network, and there will be information stalls from partners and supporting organisations.

"Professor Clements is a very engaging speaker - he knows his stuff and the law and all the background, but he also knows how it is on the ground and out in the real world, and the challenges about it, the gap between real life practice and theory. He represents people and challenges people to make sure the laws are upheld."- (quote from an attendee at a previous seminar)

Professor Clements has helped draft and promote a number of Parliamentary Bills aimed at improving the rights of people experiencing social exclusion – including Bills that became the Carers (Recognition and Services) Act 1995 and the Carers (Equal Opportunities) Act 2004. In 2013 he was the Special Adviser to the Parliamentary Committee that scrutinised the draft Bill that resulted in the Care Act 2014.

More information at www.lukeclements.co.uk

Lunch and refreshments are provided.
Thanks to sponsorship and funding, this event is free for carers and professionals from Powys. A charge of £25 per person will enable us to welcome attendees from the rest of Wales.

Please contact the Credu office on 01597 823 800 if you wish to have an information stall at the event, and if you need an invoice to be raised (this will need to be paid in advance of the event taking place).

If you're tweeting on the day and in the lead-up, use #carersrightswales

-----

Gofalwyr Cymru a’u Hawliau – digwyddiad yng nghwmni’r Athro Luke Clements
Dydd Gwener 6ed Hydref 2017, 09:30 – 17:00
Parc Cefn Lea, Dolfor, Y Drenewydd, SY16 4AJ

Gofynnir ichi gyrraedd o 9:30am (i gofrestru) yn barod i gychwyn am 10:00am.
Bydd y digwyddiad yn parhau tan 4:00, pan fydd cyfle i sgwrsio a rhwydweithio wedyn, gan adael Cefn Lea erbyn 5:00pm.

Bydd cyflwyniad yr Athro Clements yn trafod y pynciau canlynol:

  • asesiadau

  • oedolion sy’n ofalwyr

  • rhieni sy’n ofalwyr a gofalwyr ifainc

  • cynllunio gofal a thaliadau uniongyrchol

  • dyletswyddau’r GIG mewn perthynas â gofalwyr

Bydd y seminar yn delio gyda hawliau gofalwyr, y gyfraith, a realiti arferion o ddydd i ddydd. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau trwy gydol y dydd. Hefyd bydd yn gyfle gwych i rwydweithio, a bydd gan bartneriaid a sefydliadau cefnogol stondinau yn y digwyddiad.

"Mae’r Athro Clements yn siaradwr hynod ddiddorol - mae’n gyfarwydd iawn â’i bwnc a’r gyfraith a’r holl gefndir perthnasol, ond mae hefyd yn ymwybodol o fywyd ar lawr gwlad yn y byd go iawn, a’r sialensiau sy’n wynebu gofalwyr, y bwlch rhwng arferion bywyd go iawn a’r theori. Mae’n cynrychioli pobl, ac yn herio eraill i sicrhau y cynhelir y gyfraith."- (sylw rhywun oedd yn bresennol mewn seminar blaenorol).

Mae’r Athro Clements wedi helpu drafftio a hyrwyddo nifer o Filiau Seneddol gyda’r nod o wella hawliau pobl sy’n cael eu hallgáu’n gymdeithasol – gan gynnwys Biliau sydd wedi esblygu’n Ddeddf Gofalwyr (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995 a Deddf Gofalwyr (Cyfleoedd Cyfartal) 2004. Yn 2013 roedd yn Ymgynghorydd Arbennig y Pwyllgor Seneddol oedd yn gyfrifol am graffu’r Bil arweiniodd at Ddeddf Gofal 2014.

Ceir mwy o wybodaeth yma: www.lukeclements.co.uk

Darperir cinio a lluniaeth.
Diolch i nawdd a chyllid, ni fydd unrhyw gost i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol o Bowys ar gyfer y digwyddiad hwn. Trwy godi ffi o £25 y pen gallwn estyn croeso i bobl o weddill Cymru.

Cysylltwch â swyddfa Credu ar 01597 823 800 os hoffech gael stondin yn y digwyddiad, ac os oes angen anfoneb ar gyfer hyn (bydd angen talu’r anfoneb cyn dyddiad y digwyddiad os gwelwch yn dda).

Os hoffech drydar ar y diwrnod, a chyn y digwyddiad, defnyddiwch: #carersrightswales


Share with friends

Date and Time

Location

Cefn Lea Park

Dolfor

Newtown

SY16 4AJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved