Cau'r Bwlch-Cyfle i rannu arfer da i leihau'r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng...

Cau'r Bwlch-Cyfle i rannu arfer da i leihau'r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ystafell Teifi Room

Canolfan Halliwell Centre

Heol Y Coleg/College Road

Caerfyrddin/Carmarthen, Carmarthenshire SA31 3EP

View Map

Event description

Description

Nod y gynhadledd yw dwyn ynghyd syniadau, damcaniaethau a strategaethau a allai gael eu defnyddio gan athrawon i leihau'r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng grwpiau o fyfyrwyr. Byddwn yn edrych yn benodol ar ffyrdd o wella cynnydd a chyrhaeddiad disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim.

Bydd siaradwyr o bob cwr o'r rhanbarth yn gwneud cyfraniadau gwerthfawr i'r cyfarfod am y modd y maent wedi ceisio gwella cyrhaeddiad grwpiau o fyfyrwyr ledled y cyfnodau allweddol yn ogystal ag ennyn diddordeb dysgwyr nad oeddent yn arfer mwynhau gwaith astudio academaidd.

Bydd yr agenda yn cynnwys cyfraniadau mewn gweithdai er mwyn ysbrydoli trafodaeth ac annog cynadleddwyr i feddwl am eu harferion eu hunain a'u harchwilio.

Dewch draw i'r cyfarfod hwn er mwyn:

 • Rhannu arfer da ag athrawon eraill;

 • Clywed am raglenni sy'n cael eu rhedeg mewn ysgolion sydd wedi cael effaith ar gyrhaeddiad disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim;

 • Cael eich ysbrydoli gan ddulliau o ennyn diddordeb myfyrwyr trwy waith awyr agored a chyfleoedd allgyrsiol;

 • Gofyn cwestiynau am strategaethau penodol sydd wedi llwyddo i godi cyrhaeddiad;

 • Gweld dulliau sy'n cael eu datblygu yn y rhanbarth sy'n annog myfyrwyr i gwblhau gwaith cartref, ac sydd â'r potensial i ennyn diddordeb disgyblion ledled y cwricwlwm.

 • Rhwydweithio ag ymarferwyr eraill a dysgu rhagor am sut y gallwn, gyda'n gilydd, gau'r bwlch mewn cyrhaeddiad.The aim of the conference is to draw together ideas, theories and strategies which could be used by teachers to reduce the gap in attainment between student groups. We will be specifically exploring ways to raise progress and attainment in pupils in receipt of free school meals.

There will be speakers from across the region making valuable contributions to the meeting about how they have sought to improve attainment of the groups of students across the key stages and engage learners who had previously found academic study to be not for them.

The agenda will feature contributions in a workshop setting in order to inspire discussion and encourage delegates to think about and explore their own practice.

Come along to this meeting and:

 • Share good practice with other teachers;

 • Hear about programmes run in schools which have had an impact on attainment of pupils in receipt of free school meals;

 • Be inspired by methods of engaging students through outdoor working and extra-curricular opportunities;

 • Ask questions about specific strategies which have worked in raising attainment through;

 • Experience methods being developed within the region which engage students in completing homework which has the potential the engage pupils from across the curriculum.

 • Network with other practitioners and find about more about how together we can close the gap in attainment.


Date and time

Location

Ystafell Teifi Room

Canolfan Halliwell Centre

Heol Y Coleg/College Road

Caerfyrddin/Carmarthen, Carmarthenshire SA31 3EP

View Map

Save This Event

Event Saved