Free

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant:Craidd (Caerdydd sesi...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Future Inn Bae Caerdydd

Ffordd Hemmingway

Caerdydd

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn dilyn y sesiwn y bore yma, bydd digwyddiad rhwydwaith sy'n benodol i gymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 GChDDP Ymarfer yn cael ei gynnal yn y prynhawn. Mae croeso i gynrychiolwyr sydd am fynychu'r digwyddiadau rhwydwaith Craidd ac Ymarfer wneud hynny ond mae'n rhaid iddynt gofrestru ar gyfer pob sesiwn ar wahân yma: https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyrsiau-a-digwyddiadau/

Bydd y digwyddiad rhwydwaith hanner diwrnod am ddim hwn yn cefnogi'r rhai sy'n darparu cymhwyster CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd a bydd hefyd yn cynnig cyfle am sesiwn holi ac ateb yn ymwneud â'r elfen Theori o'r cymhwyster Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori.

Bydd y digwyddiad rhwydwaith hwn o ddiddordeb i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno, asesu a/neu sicrhau ansawdd y cymhwyster Lefel 2 GChDDP. Bydd cynghorwyr technegol ac arbenigwyr pwnc o'r cyrff dyfarnu wrth law i gefnogi'r digwyddiad.

Yn y digwyddiad rhwydwaith bydd cyfleoedd i'r canolfannau drafod eu profiadau o ddarparu'r cymhwyster hyd yn hyn a pharatoi ymgeiswyr ar ei gyfer, o ran ei gynnwys craidd, yr asesiad mewnol a'r asesiad allanol.

Yn ystod y sesiwn bydd cyfle i gynrychiolwyr wneud y canlynol:

  • Rhannu arfer da a thrafod modelau cyflwyno effeithiol
  • Trafod profiadau o weinyddu'r asesiad mewnol, gan gynnwys gweithgareddau safoni canolfannau
  • Archwilio ymarfer gorau wrth fynd ati i gymedroli/sicrhau ansawdd
  • Cyfleoedd i holi cwestiynau i'r cynghorydd technegol a'r arbenigwyr pwnc

NODIADAU PWYSIG

  • Gall canolfannau (rhifau canolfannau unigol) gofrestru hyd at ddau gynrychiolydd i fynychu pob sesiwn
  • Digwyddiad digidol fydd hwn. Gofynnwn i bob cynrychiolydd ddod â dyfais ddigidol gyda nhw ar y diwrnod. Byddwn yn rhannu unrhyw ddogfennau neu bapurau i'w trafod yn ystod y digwyddiad dros e-bost ymlaen llaw. Dylai cynrychiolwyr eu llwytho i lawr fel y dymunent er mwyn iddynt fod ar gael iddyn nhw ar y diwrnod.
  • Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei ddarparu. NI ddarperir cinio.
  • Os nad ydych chi’n gallu mynychu ar ôl cofrestru, canslwch eich lle drwy ebostio events@hclw.wales

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

I danysgrifio i dderbyn y newyddion diweddaraf am Dysgu Iechyd a Gofal Cymru, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o'n digwyddiadau yn fuan.

Date and Time

Location

Future Inn Bae Caerdydd

Ffordd Hemmingway

Caerdydd

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved