Free

CBE Webinar: How Buildings Change Over Time

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Qualifications Wales and WJEC to offer a programme of webinars for GCSE Built Environment teachers/ Cymwysterau Cymru a CBAC i gynnig rhagle

About this Event

Qualifications Wales is pleased to have approved the new WJEC GCSE Built Environment qualification, which will be available for delivery from September 2021.

The qualification has been designed to introduce learners to, and develop their understanding of, the built environment, including the trades and roles within it, the tools, technologies and materials used in its construction and maintenance, and the processes involved in its design.

To support practitioners to prepare for this qualification effectively, Qualifications Wales is offering a programme of webinars providing industry insight into the content of the new GCSE qualification. The webinars will be delivered by industry leads and supported by WJEC, who will conclude with a summary of how the topic is presented in the new GCSE specification. These webinars will start in January 2021 and will run on a monthly basis till July 2021.

Please review our Privacy Notice, relating to the use of professional contact details, when registering for the above events.

CITB, the Construction Industry Training Board, will in their webinar review how buildings have changed over time and examine the impact of retro-fit.

--------------------------------------

Mae Cymwysterau Cymru yn falch o fod wedi cymeradwyo cymhwyster TGAU Amgylchedd Adeiledig newydd CBAC, a fydd ar gael i'w gyflwyno o fis Medi 2021.

Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio er mwyn cyflwyno dysgwyr i'r amgylchedd adeiledig, a datblygu’u dealltwriaeth ohono, gan gynnwys y crefftau a'r rolau sydd ynddo, yr offer, y technolegau a'r deunyddiau a ddefnyddir wrth ei adeiladu a'i gynnal a'i gadw, a'r prosesau sy'n gysylltiedig â'i ddyluniad.

Er mwyn cefnogi ymarferwyr i baratoi ar gyfer y cymhwyster hwn yn effeithiol, mae Cymwysterau Cymru’n cynnig rhaglen o weminarau sy'n rhoi cipolwg ar gynnwys y cymhwyster TGAU newydd o safbwynt y diwydiant. Bydd y gweminarau'n cael eu cyflwyno gan arweinwyr y diwydiant a'u cefnogi gan CBAC, a byddant yn gorffen gyda chrynodeb o sut y cyflwynir y pwnc yn y fanyleb TGAU newydd. Bydd y gweminarau hyn yn dechrau ym mis Ionawr 2021 ac fe’u cynhelir yn fisol hyd at fis Gorffennaf 2021.

Edrychwch ar ein Hysbysiad Preifatrwydd, sy'n ymwneud â defnyddio manylion cyswllt proffesiynol, wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiadau uchod.

Yn eu gweminar, bydd CITB, Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, yn adolygu sut mae adeiladau wedi newid dros amser ac yn archwilio effaith ôl-ffitio.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved