CCR Challenge Fund -  A Problem Shared: Community of Practice Event

CCR Challenge Fund - A Problem Shared: Community of Practice Event

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

sbarc|spark

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View map

A collaborative learning network for public and third sector bodies with an interest in challenge-led innovation

About this event

We (Cardiff Capital Region Challenge Fund) are delighted to be launching our Community of Practice. If you have a societal challenge that cannot be solved, then our Community of Practice is a great place to start your journey in solving that problem.

The event will bring together professionals from the public and third sectors across the South East Wales region with one purpose in mind - to exchange ideas and in the process, learn from each other.

Why join this event?

  • To communicate and collaborate with people from across the Cardiff Capital Region
  • To share ideas and best practice with colleagues in other Local Authorities, through structured and unstructured networking sessions
  • To find out more about the Challenge Fund and how we can help you make connections with critical partners

Who are we?

The Cardiff Capital Region Challenge Fund aims to build local wealth and stimulate economic growth through challenge-led innovation. We support public sector bodies in the region to identify societal problems they can’t solve, to develop and run challenges, and to connect with organisations who can provide innovative solutions to those challenges.

Find out more about us from our website.

******CYMRAEG*******

Rydym ni (Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd) yn falch iawn o lansio ein Cymuned Ymarfer. Os oes gennych her gymdeithasol na ellir mynd i’r afael â hi, mae ein Cymuned Ymarfer yn lle gwych i ddechrau eich taith i ddatrys y broblem honno.

Bydd y digwyddiad yn dod â gweithwyr proffesiynol o'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector ynghyd ar draws rhanbarth De-ddwyrain Cymru i gyflawni un nod – cyfnewid syniadau, ac yn rhan o’r broses, ddysgu oddi wrth ein gilydd.

Rhesymau dros ymuno â'r digwyddiad hwn

  • Cyfathrebu a chydweithio â phobl o bob rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd
  • Rhannu syniadau ac arfer gorau gyda chydweithwyr mewn Awdurdodau Lleol eraill, mewn sesiynau rhwydweithio strwythuredig a di-strwythur
  • Cael gwybod rhagor am y Gronfa Her a sut y gallwn eich helpu i wneud cysylltiadau â phartneriaid hanfodol

Pwy ydym ni?

Nod Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw sicrhau cyfoeth yn lleol ac ysgogi twf economaidd drwy arloesedd a arweinir gan heriau. Rydym yn cefnogi cyrff y sector cyhoeddus yn y rhanbarth i nodi problemau cymdeithasol na allant eu datrys, datblygu a chynnal heriau a chysylltu â sefydliadau a all gynnig atebion arloesol i'r heriau hynny.

Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth amdanom.

CCR Challenge Fund -  A Problem Shared: Community of Practice Event image

Share with friends