Cefnogi Dysgwyr Mabwysiedig / Supporting Adopted Learners

Cefnogi Dysgwyr Mabwysiedig / Supporting Adopted Learners

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Canolfan Rheidol

Canolfan Rheidol

Llanbadarn Fawr

SY23 3GJ

United Kingdom

View map

Gwneud Pethau'n Iawn ar gyfer Pob Plentyn - Cefnogi Dysgwyr Mabwysiedig / Getting it Right for Every Child - Supporting Adopted Learners

About this event

Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn rhoi cyfle i arweinwyr ysgol ac ymarferwyr ddysgu rhagor am ddysgwyr mabwysiedig, y rhesymau dros fabwysiadu, a sut y gall trawma cynnar effeithio ar ddatblygiad yr ymennydd a'r parodrwydd i setlo a dysgu mewn ystafell ddosbarth.

Er bod y diwrnod hyfforddi hwn yn cael ei ddarparu o bersbectif mabwysiadu, bydd y cynnwys hefyd yn berthnasol i'r rheiny sy'n awyddus i ddysgu rhagor am ymlyniad a thrawma, yn ogystal â sut y mae cefnogi pob dysgwr bregus a difreintiedig yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.

Mae croeso i unrhyw aelod o staff yr ysgol, llywodraethwr neu aelod o staff yr Awdurdod Lleol fanteisio ar y cwrs.

Mae'r cwrs yn cael ei gynnal mewn amryw o leoliadau ledled rhanbarth ERW rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2020 – cliciwch ar y Eventbrite perthnasol i archebu eich lle.

I gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Cydgysylltydd Rhanbarthol y Grant Datblygu Disgyblion: dylan.williams@erw.cymru

This training course will provide school leaders and practitioners with an opportunity to learn more about adopted learners, the reasons behind adoption and how early trauma can impact on brain development and readiness to settle and learn in the classroom.

Whilst this training day is being delivered from an adoption prospective the content will also be relevant for those who are keen to learn more about attachment and trauma and supporting all vulnerable and disadvantaged learners in the classroom and beyond.

The course is open to any school staff member, governor or Local Authority member of staff.

The course is being held in various locations across the ERW region between January and March 2020 – click on the relevant Eventbrite to reserve your place.

For more information or to ask any questions, please get in touch with Dylan Williams, Regional Coordinator for the Pupil Development Grant dylan.williams@erw.cymru

Save This Event

Event Saved