Cefnogi Merched Entrepreneuraidd Yng Nghymru - Hwb Wrecsam/ Supporting Entr...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wrexham Enterprise Hub

11-13 Rhosddu Road

Wrexham

LL11 1AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn ddiweddar, lansiodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Thrafnidiaeth fenter 'Cefnogi Merched Entrepreneuriaid yng Nghymru'. Nod yr ymagwedd hon yw dangos sut y gall sefydliadau cefnogi busnes yng Nghymru ymgysylltu ag entrepreneuriaid merched a'u cefnogi'n well mewn ffordd gyda mwy o ffocws ar sail rhyw.

Mae'r ymagwedd arfaethedig yn cynnwys cyfres o ddogfennau sy'n cefnogi mudiadau i adolygu eu gwasanaethau a chymryd camau ymarferol i wella ffocws rhywiol eu darpariaeth. Mae'r ymagwedd arfaethedig yn cynnwys adroddiad cyffredinol sy'n amlygu'r rhwystrau y mae merched entrepreneuriaid yn eu hwynebu; Canllaw Arfer Da i gynorthwyo sefydliadau i ystyried a mabwysiadu; Cynllun Gweithredu sy'n manylu ar yr hyn y bwriadwn ei gyflawni gyda'n gwasanaeth Busnes Cymru; tudalen we gyda gwybodaeth ymarferol ar gyfer marched entrepreneuriaid a sefydliadau a hashtag Twitter i rannu profiadau a gwybodaeth. Mae hefyd dudalen we ar Creu Sparc ar gyfer sefydliadau cefnogi busnes i ddangos beth maen nhw'n ei wneud.

Mae hwn yn un o nifer o ddigwyddiadau dilynol rhanbarthol i godi ymwybyddiaeth o'r dull hwn ac ymgysylltu â sefydliadau cefnogi busnes ac entrepreneuriaid ledled Cymru. Cefnogir y digwyddiadau gan Grŵp Bancio Lloyds a bydd yn cynnwys siaradwyr gwadd o'r banc ac aelod o'r Panel cynghori. Bydd staff Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru ar gael i siarad â hwy a bydd yn gyfle gwych i rwydweithio.The Welsh Government’s Minister for Economy and Transport recently launched 'An approach to Supporting Entrepreneurial Women in Wales' initiative. This approach aims to illustrate ways in which business support organisations in Wales can engage with and better support women entrepreneurs in a more gender-focussed way.

The proposed approach comprises of a suite of documents that support organisations to review their services and take practical steps to improve the gender-focus of their delivery. Included are an overall report that highlights the barriers entrepreneurial women face, a Good Practice Guide for supporting organisations to consider and adopt, an Action Plan detailing what we aim to achieve with our Business Wales service, a web page with practical information for women entrepreneurs and organisations and a Twitter hash tag to share experiences and information. There is also a web page on Be the Spark for business support organisations to showcase what they are doing.

This is one of a number of regional follow on events to raise awareness of this approach and engage with business support organisations and entrepreneurs across Wales. The events are supported by Lloyds Banking Group and will include guest speakers from the bank and a member of the advisory Panel. There will be Welsh Government and Business Wales staff available to speak to and it will be a great opportunity for networking.

Welsh Government Logo


Lloyds Banking Group Logo


Date and Time

Location

Wrexham Enterprise Hub

11-13 Rhosddu Road

Wrexham

LL11 1AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved