Celebrating Digital Volunteers in Wales (South Wales)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

We are proud to invite you along to an exciting event celebrating digital volunteers in Wales!

With 15% of adults not online in Wales we require the help of many people to reach those who could benefit from a little help to develop the skills and knowledge needed. In Wales there are 100s of people who volunteer their time and we want to celebrate their valuable contribution to digital inclusion efforts across the country.

Digital Communities Wales would like to invite you to a special event celebrating the efforts, kindness and dedication of volunteers both young and old. We will be hearing from volunteers themselves, supporting organisations and from digital volunteer programmes that are making a real difference across South Wales.

We would be delighted if you could attend and be part of the celebration and discussion on digital volunteers.

A detailed agenda will be distributed to delegates prior to the event.

Refreshments and a buffet lunch will be provided.

Digital Heroes Competition

In parallel with the event, we are also running the Digital Heroes Competition, with nominations from six schools around Wales. We would be really grateful if you could vote for a Digital Heroes school entry – voting closes on March 10th. Link to vote below:

https://bit.ly/digitalheroescomp19

Thank you!

--------------------------------------------------------------------

Dathlu Gwirfoddolwyr Digidol yng Nghymru


Rydym yn falch o’ch gwahodd i ddigwyddiad cyffrous yn dathlu gwirfoddolwyr digidol yng Nghymru!

Nid yw 15% o oedolion yng Nghymru ar-lein, felly mae angen help llawer o bobl i gyrraedd y rheiny a allai elwa ar rywfaint o gymorth i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol. Yng Nghymru, mae cannoedd o bobl yn gwirfoddoli eu hamser ac rydym ni eisiau dathlu eu cyfraniad gwerthfawr i’r ymdrechion cynhwysiant digidol ledled y wlad.

Hoffai Cymunedau Digidol Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad arbennig yn dathlu ymdrechion, caredigrwydd ac ymroddiad yr hen a’r ifanc. Byddwn yn clywed gan y gwirfoddolwyr eu hunain, sefydliadau cynorthwyol a chan raglenni gwirfoddoli digidol sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar draws de Cymru.

Byddem ni wrth ein boddau petaech chi’n gallu mynychu a bod yn rhan o’r dathliad a’r drafodaeth ynghylch gwirfoddolwyr digidol.

Bydd agenda fanwl yn cael ei dosbarthu i’r cynrychiolwyr cyn y digwyddiad.

Darperir lluniaeth a chinio bys a bawd.

Cystadleuaeth Arwyr Digidol

Ar y cyd â’r digwyddiad, rydym ni hefyd yn cynnal y gystadleuaeth Arwyr Digidol, gydag enwebiadau o chwe ysgol ledled Cymru. Byddem yn ddiolchgar iawn petaech chi’n gallu pleidleisio dros gynnig ysgol Arwyr Digidol – mae’r bleidlais yn cau ar 10 Mawrth. Mae’r ddolen bleidleisio isod:

https://bit.ly/arwyrdigidol19

Diolch!

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved