Free

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Tîm Simiwleiddio HEIW fydd yn cynnal y gweminar hwn. This webinar will be hosted by HEIW's Simulation Team.

About this event

Cynhadledd Efelychu Agoriadol Flynyddol AaGIC : "Dathlu efelychiad yng Nghymru"

Dyddiad: 30 Mehefin 2021 9.00 tan 16.00

Cynulleidfa ddisgwyliedig: Addysgwyr a thechnegwyr efelychu yng Nghymru o unrhyw gefndir proffesiynol

Hwyluswyr: C Diaz-Navarro, C Hawker, SC Cook, S Mitra, B Jones

Prif siaradwyr:

-Anthony Lewis ar hygyrchedd

-Walter Eppich ar drafodaeth

Themâu:

- Efelychiad arloesol a thechnolegau trochi

- Hygyrchedd

- Cynllunio ar gyfer y dyfodol (gweithdy)

- Sicrhau ansawdd

Amcanion dysgu: Yn ystod y digwyddiad hwn, bydd cyfranogwyr yn...

- Archwilio a myfyrio ar gyfleoedd efelychu arloesol a'r technolegau trochi sydd ar gael, eu cymhwysedd i fodloni eu gofynion addysgol eu hunain, a'u rôl wrth hyrwyddo hygyrchedd efelychu ledled Cymru.

- Trafod anghenion a heriau cyfredol i gyflwyno efelychiadau a nodi atebion cydweithredol

- Ystyriwch lwybrau i sicrhau'r sicrwydd ansawdd gorau posibl mewn addysg efelychu yng Nghymru: asesu eu haliniad o arfer efelychu â'r safonau cyfredol, myfyrio ar gadw at ofynion hyfforddiant cyfadran, ac archwilio sut i ddatblygu arbenigedd ôl-drafod.

5 pwynt achrediad DPP i'w wneud.

Inaugural Annual HEIW Simulation Conference: “Celebrating simulation in Wales” Date: 30th June 2021 9.00 to 16.00

Expected audience: Simulation educators and technicians in Wales of any professional background

Facilitators: C Diaz-Navarro, C Hawker, SC Cook, S Mitra, B Jones

Keynote speakers:

-Anthony Lewis on accessibility

-Walter Eppich on debriefing

Themes:

- Innovative simulation and immersive technologies

- Accessibility

- Planning for the future (workshop)

- Quality assurance

Learning objectives: During this event, participants will…

- Explore and reflect on innovative simulation opportunities and available immersive technologies, their applicability to meet their own educational requirements, and their role in advancing accessibility to simulation across Wales.

- Discuss current needs and challenges to simulation delivery and identify collaborative solutions.

- Consider avenues to maximise quality assurance in simulation education in Wales: assessing their alignment of simulation practice to current standards, reflecting on adherence to faculty training requirements, and exploring how to develop debriefing expertise.

5 points CPD accreditation to be applied for.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Health Education and Improvement Wales (HEIW)

Organiser of Celebrating Simulation in Wales

Save This Event

Event Saved