Free

Centre for Photonics Expertise (CPE) Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

USW Exchange | Cyfnewidfa PDC (Pontypridd)

Cyfnewidfa PDC | USW Exchange

Treforest Campus | Campws Trefforest

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description
Drop-in Clinic for RD&I collaborations | Clinig galw heibio ar gyfer cyd-weithio Y,D ac A.

About this Event

Work with CPE in Research, Development & Innovation for your business at no cost to you

What is CPE?

The Centre for Photonics Expertise (CPE) is an industry collaborative programme led by four Welsh HEI’s. Our aim is to accelerate business growth by working together with industry supporting the development of processes, products or sytems.

CPE brings together academic experts from:

 • Wrexham Glyndŵr University
 • Aberystwyth University
 • Bangor University
 • University of South Wales

...in a collaborative programme funded by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government.

What is Photonics?

Photonics is the technology of light. It is integral to our daily lives through technology like smartphones, screens, telecommunication and LED Lighting.

Photonics technology is found in a wide range of industry sectors such as manufacturing, automotive, food, life sciences and energy.

Our pan-Wales team draws on leading academic capabilities offering light-based technological solutions to business across country to improve process efficiency, productivity or enable business growth.

How can CPE benefit my organisation?

 • We can work with any business in the West Wales and Valleys area to support the development of new or existing products or processes
 • Collaboration would combine our expertise of light-based technologies with your in-depth knowledge of your business
 • CPE collaborations give you a chance to find ways to tackle bottlenecks, improve quality or simply to explore the potential of new ideas
 • There is no cost to the company, only your time and commitment are required as a matched contribution to the collaboration

How to access:

To explore how you can work with CPE on RD&I for your business at no cost to you, you can register for one of our free drop-in slots to discuss your ideas with a member of the team. Meetings are held 1:1 at USW Exchange or can be via Skype video calling.

Find us on our website: www.cpe-wales.org

Or drop an email to Hazel our South Wales CPE Business Development Manager: Hazel.Hung@southwales.ac.uk

Gweithio gyda CAFf mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ar gyfer eich busnes yn ddi-gost i chi

Beth yw CAFf?

Rhaglen cydweithio gyda diwydiant, sy’n cael ei harwain gan bedwar SAU Cymreig yw Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf). Ein nod yw cyflymu tŵf busnes drwy weithio ar y cyd gyda diwydiant i ddatblygu prosesau, cynnyrch neu susdemau.

Daw CAFf ag arbenigwyr academaidd ynghyd o:

 • Brifysgol Glyndŵr Wrecsam
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor a
 • Phrifysgol De Cymru

… mewn trefniant cyd-weithredol wedi’w ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (CDRhE) trwy Lywodraeth Cymru

Beth yw Ffotoneg?

Technoleg goleuni yw ffotoneg. Mae’n rhan greiddiol o’n bywydau beunyddiol megis ffonau symudol, sgrins, telegyfathrebu a goleuadau LED.

Mae technoleg ffotoneg i’w weld mewn rhychwant eang o sectorau diwydianol megis gwaith-gynhyrchu, y diwydiant ceir, bwyd, gwyddorau bywyd ac ynni.

Mae ein tîm traws-Gymru yn cynnig galluoedd academaidd gyda datrysiadau technolegol yn seiledig ar oleuni i fusnesau ar draws y wlad i wella effeithlonrwydd prosesau, cynhyrchiant a galluogi tŵf busnes.

Sut gall CAFf wella fy musnes i?

 • Gallwn weithio gydag unrhyw fusnes yn ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd i gefnogi datblygu cynnyrch neu brosesau cyfredol neu newydd
 • Byddai cyd-weithio yn dod â’n harbenigedd ni o dechnolegau golau ynghyd gyda’ch gwybodaeth eang chi o’ch busnes
 • Rhydd cyd-weithredu CAFf gyfle i chi i ddarganfod modd o wared tagfeydd, gwella ansawdd neu i astudio potenshal cysyniadau newydd
 • ‘Does dim cost i’r cwmni ar wahân i’ch amser a’ch ymroddiad fel cyfraniad hafal i’r cyd-weithio

Sut i gael gafael arnom:

I ymholi sut y gallwch chi weithio gyda CAFF ar faterion Y D ac A, cofrestrwch ar gyfer apwyntiad rhad ac am ddim i drafod eich syniadau gydag aelod o’r tîm. Cynhelir cyfarfodydd 1:1 yn y Gyfnewidfa Fusnes yn PDC neu drwy gyfarfod fideo Skype.

Drwy ein gwefan: www.cpe-wales.org

Neu anfonwch ebost at Hazel, ein Rheolwr Datblygu Busnes CAFf yn Ne Cymru: Hazel.Hung@southwales.ac.uk.

Share with friends

Date and Time

Location

USW Exchange | Cyfnewidfa PDC (Pontypridd)

Cyfnewidfa PDC | USW Exchange

Treforest Campus | Campws Trefforest

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved