£6.43 – £12.28

Changing a Space/ Newid Gofod

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llandudno

Llandudno

LL30

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cymraeg isod

Changing a space. This session is about redesigning a space using drawing/painting and OHP projectors and digital technology. Participants will use their creative skills in a new way experimenting with light, stencils and live drawing. The facilitator will also cover the implications of artists working in a public space in a venue that traditionally isn't associated with art.

This training session will result in your creations being available for the public to interact with on the following day, during the Llawn festival.

The session will be taking place in a building that will be basic and empty, possibly with limited access. If you have any mobility issues please get in touch in advance to check the suitability of the venue.

If you are a Helfa Gelf member and are busy with your open studios but have an hour spare do pop in to have a look. We will of course let you know exactly where the space is!

What you need to bring:

Please bring your own lunch or there are local cafes.

Travel:

Llandudno is served by many buses and a train station. For public transport info http://www.traveline.cymru/

Send Katie an email if you are able to offer or if you are looking for a lift share.

Parking however is regulated throughout the town. The train station has all day parking for £2 http://en.parkopedia.co.uk/parking/carpark/llandudno_station/ll30/llandudno/?arriving=201707052330&leaving=201707060130

There are a number of council run car parks which charge £3.50 for the day e.g. http://en.parkopedia.co.uk/parking/carpark/maelgwyn_road/ll30/llandudno/?arriving=201707052330&leaving=201707060130

More info:

contact katie@helfagelf.co.uk

We offer a limited number of half price concession rates and if you are in receipt of disability or unemployment benefits, please send katie@helfagelf.co.uk proof of the benefit. Concession tickets are issued on first-come-first-served basis, and once allocated no further tickets are available. A maximum of 4 concession places will be available to one individual over the course of the 2017 HG Training Programme, in order to ensure the support offered is fair.

About the facilitator:

Megan Broadmeadow is an artist who produces installations that combine video projection, sculpture, illusions and soundscapes. In her most recent work she has been exploring the possibilities of video installation using split-screen videos, projection mapped objects and environments and utilising moving head projectors.

She has created immersive installations over a number of years and across many different kinds of locations; ranging from traditional gallery spaces to offsite locations such as nature reserves, town centers and even underwater!

Her recent exhibitions have included: Astro Raggi (solo show) Plymouth Arts Centre, A Corruption of Mass (solo show after being given Mark Tanner Sculpture Award) Standpoint Gallery and Cardiff Contemporary 2016. In 2018 she will begin and ambitious solo work which will start at CPG Gallery London and tour across the UK.


--------------------------------------------------------------------------------

Newid Gofod. Mae'r sesiwn hon yn ymwneud ag ailgynllunio gofod gan ddefnyddio darluniau/paentiadau, taflunyddion OHP a thechnoleg ddigidol. Bydd cyfranogwyr yn defnyddio eu sgiliau creadigol mewn ffyrdd newydd er mwyn arbrofi â golau, stensiliau ac arlunio byw. Bydd yr hwylusydd hefyd yn sôn am y goblygiadau i artistiaid sy'n gweithio mewn mannau cyhoeddus neu mewn lleoliadau nad ydynt yn cael eu cysylltu'n draddodiadol â chelfyddyd.

Bydd y sesiwn hyfforddi yn arwain at gyflwyno eich creadigaethau chi i'r cyhoedd, ac yn galluogi pobl i ryngweithio â nhw y diwrnod wedyn, yn ystod gŵyl Llawn.

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal mewn adeilad gwag i bob pwrpas ac mae'n bosib y bydd hygyrchedd yn gyfyngedig. Os oes gennych anghenion penodol o ran symudedd, cofiwch gysylltu ymlaen llaw i wneud yn siŵr bod y lleoliad yn addas.

Os ydych yn aelod o Helfa Gelf ac yn brysur yn eich stiwdio agored ond os bydd awr sbâr gennych yr un modd, piciwch draw i gael cip ar bethau. Byddwn yn gadael i chi wybod maes o law ble yn union mae'r gofod!

Beth yw'r opsiynau o ran cludiant / parcio?

Mae nifer o fysus a threnau'n gwasanaethu Llandudno. http://www.traveline.cymru/ Yr Arbenigwyr ar Wybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus

Ydych chi'n gallu / hoffech chi rannu lifft i'r digwyddiad? Rhowch wybod i Katie.

Os byddwch yn gyrru, cofiwch fod rheolau parcio llym yn weithredol yn y dref. Mae gan y cyngor nifer o feysydd parcio sy'n codi £3.50 i barcio am y diwrnod cyfan e.e. http://en.parkopedia.co.uk/parking/carpark/maelgwyn_road/ll30/llandudno/?arriving=201707052330&leaving=201707060130

Ddylwn i ddod ag unrhyw beth gyda mi?

Dewch â'ch cinio eich hun - neu gallwch bicio i un o'r caffis lleol.

Mwy o wybodaeth

katie@helfagelf.co.uk

Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o gyfraddau disgownt hanner pris ac os ydych yn derbyn budd-daliadau anabledd neu ddiweithdra, anfonwch brawf o'ch cymhwyster i dderbyn y budd-dal hwnnw at katie@helfagelf.co.uk. Caiff tocynnau gostyngol eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu a phan fydd y tocynnau hyn wedi mynd, ni fydd modd dosbarthu mwy. Uchafswm o 4 lle disgownt fydd ar gael i un unigolyn yn ystod Rhaglen Hyfforddiant HG 2017, er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth a gynigir yn deg.

Ynglŷn â'r hwylusydd:

Mae Megan Broadmeadow yn artist sy’n cynhyrchu gosodweithiau sy'n cyfuno tafluniadau fideo, cerfluniau, rhithiau a seinweddau. Yn ei gwaith mwyaf diweddar, bu'n archwilio’r posibiliadau sy’n gysylltiedig â gosodweithiau fideo trwy ddefnyddio fideos sgrin hollt, gwrthrychau ac amgylcheddau wedi'u mapio a'u taflunio, a thaflunyddion symudol.

Creodd osodweithiau hollgynhwysol dros gyfnod o flynyddoedd ac mewn lleoliadau amrywiol iawn - o orielau traddodiadol i leoliadau fel gwarchodfeydd natur, trefi a hyd yn oed o dan ddŵr!

Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys: Astro Raggi (sioe unigol), Canolfan y Celfyddydau, Plymouth, A Corruption of Mass (sioe unigol ar ôl derbyn Gwobr Gerflunwaith Mark Tanner), Oriel Standpoint a Caerdydd Gyfoes 2016. Yn 2018 bydd yn dechrau ar waith unigol uchelgeisiol a fydd yn cychwyn yn Oriel CPG Llundain ac yn mynd ar daith ledled y DG.

Share with friends

Date and Time

Location

Llandudno

Llandudno

LL30

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved