Free

Cheap as Chips - Art on a Shoestring 3rd July Brecon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LD3 7DW

The Muse

Glamorgan Street

Brecon

LD3 7DW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

CHEAP AS CHIPS - ART ON A SHOESTRING
Cyfle Dysgu Proffesiynol
Athrawon Celf Ysgolion Uwchradd

Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn agored i athrawon llanw a leolir yng Nghymru.

Dydd Llun Gorffennaf 3ydd 2017 | The Muse, Aberhonddu LD3 7DW
Dydd Gwener Gorffennaf 7fed 2017 | Ysgol Gelf Gaerfyrddin
SA31 2NH
Dydd Gwener Gorffennaf 14eg 2017 | Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth SY23 3DE

Ar gyfer athrawon sydd am i’w myfyrwyr greu celf anhygoel, gan ddefnyddio deunyddiau ac offer prin, a chyllideb gyfyngedig. Gweithdy ymarferol am ddim gydag artistiaid proffesiynol yn dysgu technegau a syniadau i chi i’w defnyddio yn eich ysgol. Hefyd, os ydych yn un o’r 10 athro cyntaf i gofrestru gan ddefnyddio Eventbrite.co.uk, yna, caiff eich ysgol £100.

Gwnaiff artistiaid Ami Marsden a Rose Davies (Rosie Scribblah) fynd â chi ar sgwrs greadigol drwy stampio a gludio, cyfansoddi a chydosod, gan ddefnyddio artistiaid byw a rhai sydd wedi marw, lleol a rhyngwladol, mewn diwrnod sydd yn llawn o weithredoedd creadigol cyflym, gan gynhyrchu celf o ansawdd da am bris isel heb gyfaddawdu cyfanrwydd.

9 – 9.30 Cyrraedd
9.30 Cyflwyniad i’r Rhwydwaith
9.45 – 12.30 Gweithdy A
12.30 – 1.15 Cinio a rhwydweithio
1.15 – 4.00 Gweithdy B
4.00 – 4.30 Geiriau i gau a sesiwn Holi ac Ateb

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag:
Erin Rickard
Gweinyddwr Prosiect NAWR
erin.rickard@uwtsd.ac.uk
07375 540 503

Mae NAWR yn cefnogi ysgolion gan gynnig cymorth ariannol tuag at athro llanw yn ystod y digwyddiad hyfforddi, neu fel cyfraniad at gyllideb gelfyddydau’r ysgol. Gallai’r swm a gynigir gan NAWR fod yn wahanol ar gyfer pob digwyddiad – gweler uchod am fanylion penodol y digwyddiad hwn. Mae gan bob digwyddiad gwota, ac mae’n gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu. Gwnaiff yr ysgolion a wnaeth ceisiadau llwyddiannus dderbyn
e-bost a fydd yn cadarnhau lefel y gefnogaeth. Er mwyn hawlio’r cymorth hwn, dylai ysgolion drefnu rhoi anfoneb 30 diwrnod fan pellaf ar ôl dyddiad y digwyddiad. Caiff unrhyw arian na chafodd ei hawlio ei ddychwelyd i gyllideb y prosiect er mwyn cynorthwyo digwyddiadau yn y dyfodol.

Ymunwchâ NAWR, Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru heddiw! www.nawr.cymru

Cysylltwch ag aelodau ar Twitter @NawrCymru

CHEAP AS CHIPS – ART ON A SHOESTRING
Professional Learning Opportunity
Secondary School Arts Teachers

Please note: This event is open to supply teachers based in Wales.

Monday 3rd July 2017 | The Muse, Brecon LD3 7DW
Friday 7th July 2017 | Carmarthen School of Art
SA31 2NH
Friday 14th July 2017 | Aberystwyth Arts Centre SY23 3DE

For teachers who want to help their students create incredible art with a limited materials and equipment budget. A free hands-on workshop with professional artists giving you techniques and ideas to use in your school. Plus, if you are one of the first 10 teachers to sign up via Eventbrite.co.uk, then your school gets £100.

Artists Ami Marsden and Rose Davies (Rosie Scribblah) will take you on a creative conversation through sticking and stamping, composing and assembling via artists dead and alive, local and international, in a day full of fast-paced creative action producing low cost, high quality art that doesn’t compromise on integrity.

9 – 9.30 Arrival
9.30 Introduction to the Network
9.45 – 12.30 Workshop A
12.30 – 1.15 Lunch and networking
1.15 – 4.00 Workshop B
4.00 – 4.30 Closing words and Q+A

For further information contact:
Erin Rickard
NAWR Project Administrator
erin.rickard@uwtsd.ac.uk
07375 540 503

NAWR assists schools with an offer of financial support towards teacher cover for the duration of the training event, or as a contribution towards the schools arts budget. The amount NAWR offers may be different for each event, see above for details specific to this event. Each event has a quota and operates on a first come first served basis. The schools successful in their application will receive an email confirming the level of support.
To claim this support schools should arrange for an invoice to be issued no later than 30 days after the date of the event. Any unclaimed amounts will be returned to the project budget to support future events.


Join NAWR, Arts and Education Network: Mid and West Wales today!
www.nawr.cymru


Connect with members on Twitter @NawrCymru

Share with friends

Date and Time

Location

LD3 7DW

The Muse

Glamorgan Street

Brecon

LD3 7DW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved