Free

Children and Young People Network \Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector Sir Gâr. Zoom meeting for Carmarthenshire Third Sector Organisations.

About this event

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Trydydd Sector Sir Gâr

Mae’r agenda’n cynnwys:

Rhwydwaith newydd ei ffurfio ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ledled Sir Gaerfyrddin. Y nod yw i sefydliadau ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth, edrych ar gyffredinedd, cryfderau, a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Ymyrraeth Gynnar: Sicrhau bod pobl yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn; yn ôl yr angen.

Bydd y Rhwydwaith yn caniatáu i sefydliadau'r trydydd sector sy'n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc gefnogi'r gwaith o weithredu Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle

:::::::::::

Carmarthenshire Third Sector Children and Young People Network

The Agenda includes:

A newly formed network for organisations working with children and young people across Carmarthenshire. The aim is for organisations to come together to share information, look at commonalities, strengths, and to collaborate to achieve common goals.

Early Intervention: To make sure that people have the right help at the right time; as and when they need it.

The Network will allow third sector organisations working with Children and Young People to support the implementation of the Carmarthenshire Well-being Plan.

More information

Please register to receive joining instructions.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser CGGSG / CAVS

Organiser of Children and Young People Network \Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Save This Event

Event Saved