Sales Ended

Children's Care, Learning, Development and Play Engagement Sessions (Bangor...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Menai

Bangor

LL57 2BG

United Kingdom

View Map

Event description

Description


*English below*

Sesiynau ymgysylltu Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant

Rhwng mis Medi 2015 a mis Mawrth 2016, cynhaliodd Cymwysterau Cymru adolygiad o gymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Un o argymhellion yr Adolygiad oedd datblygu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru. Dechreuwyd ar y gwaith o greu meini prawf cymeradwyo newydd ar gyfer y cymwysterau newydd ym mis Medi 2017. Fel rhan o'r gwaith datblygu hwn, rydym yn ymgysylltu ag arbenigwyr o'r sector i ofyn am eu hadborth ar ein cynigion. Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfres o ddigwyddiadau Cymru gyfan i ymarferwyr, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, athrawon a darlithwyr, a byddwn yn rhannu agweddau ar y meini prawf cymeradwyo. Ym mis Ionawr a Chwefror 2018, byddwn yn cynnal digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar y cymwysterau canlynol:

(Lefel 2) Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant: Ymarfer. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio neu'n astudio'n llawn amser mewn Coleg AB, ac mae'n eu galluogi i weithio fel ymarferydd gofal plant cymwysedig â goruchwyliaeth.

(Lefel 2) Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant: Egwyddorion a Chyd-destunau. Caiff y cymhwyster hwn ei lunio ar gyfer dysgwyr sy'n astudio mewn Coleg AB neu leoliad DSW.

(Lefel 3) Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant: Ymarfer. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio a chaiff ei gyflwyno drwy leoliad DSW neu ddysgwyr sy'n astudio'n llawn amser mewn Coleg AB, gan ymgymryd â lleoliadau gwaith.

(Lefel 3) Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant: Cyd-destunau ac Ymarfer. Bydd y cymhwyster hwn
wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr mewn Colegau AB a lleoliadau dysgu seiliedig ar waith.

(Lefel 4) Arwain a Rheoli Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant: Egwyddorion, Damcaniaethau a Chyd-destunau. Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth yw hwn ar gyfer dysgwyr sy'n bwriadu symud ymlaen i
rolau rheoli yn y sector Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr 19 oed a throsodd.

(Lefel 4) Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant gydag Arbenigedd. Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn ar gyfer dysgwyr sy'n anelu at arbenigo mewn maes Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr 19 oed a throsodd.

(Lefel 5) Arwain a Rheoli Gofal, Dysgu, Datblygiad a Chwarae Plant: Ymarfer. Bydd cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn galluogi dysgwyr i ymgymryd â rolau rheoli yn y sector.


Children's Care, Learning, Development and Play Engagement Sessions

Between September 2015 and March 2016, Qualifications Wales conducted a review of qualifications in the Health & Social Care and Childcare sector. One of the recommendations of the Review was to develop a new suite of Health & Social Care and Childcare qualifications for Wales. Work on creating the new approval criteria for the new qualifications began in September 2017. As part of this development work, we are engaging with experts from the sector to ask for their feedback on our proposals. We will be doing this via a series of Wales wide events for practitioners, employers, training providers, teachers and lecturers, in which we will be sharing aspects of the approval criteria. In January and February 2018, we will be holding events focusing on the following qualifications:

(Level 2) Children’s Care Learning Development and Play: Practice. This qualification is designed for learners in work or studying full time at an FE College, and enables them to work as a qualified childcare practitioner in a supervised capacity.

(Level 2) Children’s Care, Learning Development and Play: Principles and Contexts. This qualification is designed for learners studying at an FE College/in WBL.

(Level 3) Children’s Care, Learning Development and Play: Practice This qualification is designed for learners in work and delivered through WBL or learners in full time study at an FE College undertaking work placements.

(Level 3) Children’s Care, Learning Development and Play: Contexts and Practice.This qualification will be designed to be delivered to learners in FE Colleges and WBL.

(Level 4) Leadership and Management of Children’s Care, Learning Development and Play: Principles, Theories and Contexts. This is a knowledge-based qualification for learners who intend to progress to management roles within the CCLDP sector. This qualification is designed for learners aged 19+.

(Level 4) Children’s Care, Learning Development and Play with Specialism. A qualification which is practice-based for learners aiming to specialise in an area of CCLDP. This qualification is designed for learners aged 19+.

(Level 5) Leadership and Management of Children’s Care, Learning Development and Play: Practice. Successful completion of this qualification will enable learners to undertake management roles within the sector.

Share with friends

Date and Time

Location

Ty Menai

Bangor

LL57 2BG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved